งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NIDA MACRO FORECAST แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2013 – 2014 โดยนิด้าโมเดล คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ ริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NIDA MACRO FORECAST แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2013 – 2014 โดยนิด้าโมเดล คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ ริหารศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NIDA MACRO FORECAST แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2013 – 2014 โดยนิด้าโมเดล คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ ริหารศาสตร์

2 Key Assumptions 1  มูลค่าการค้าโลกชะลอตัวลงในปี 2013 ต่อเนื่องจากปี 2012 แต่คาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2014 ตามการดีขึ้นของเศรษฐกิจใน สหรัฐและยุโรป ทำให้คาดว่ามูลค่าการค้าโลกในปี 2014 จะ เติบโตใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีต  การใช้จ่ายการลงทุนภาครัฐในปี 2013 และ 2014 จะอยู่ใน ระดับสูงต่อเนื่องจากปี 2012 ตามโครงการลงทุนต่างๆ แต่การ ใช้จ่ายภาครัฐด้านการบริโภคจะปรับตัวสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาวใน ปี 2014

3 NIDA MACRO FORECAST: 2012 - 2013 2

4 GDP Component: 2013-2014 3

5 GDP Growth Outlook: 2013- 2014 4  เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 2.6 (YoY Seasonal Adjusted data) ซึ่ง ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 5.5 เนื่องจากการชะลอตัวของการบริโภคและการ ลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้การส่งออกก็ ชะลอตัว  คาดว่าแนวโน้ม GDP Growth ในไตรมาสที่ 3 จะขยายตัวในอัตราร้อยละ 1.8 แต่เศรษฐกิจ โดยรวมจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ซึ่งคาด ว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.9  ดังนั้น NIDA Macro Forecast ประมาณการว่า เศรษฐกิจในปี 2013 จะขยายตัวร้อยละ 3.7 ลดลงจากค่าพยากรณ์ครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือ มิถุนายนซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 4.3

6 GDP Growth Component: 2013-2014 4  ในช่วงครึ่งแรกของปี 2013 ทั้งการบริโภค, การลงทุนภาคเอกชน และการส่งออกล้วนแต่ ชะลอตัวลงโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 โดยมีแต่ เพียงการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังคงขยายตัวในอัตรา สูงโดยเฉพาะด้านการลงทุนของรัฐบาล  คาดากรณ์ว่าในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจจะยังคง ชะลอตัวลงโดยอัตราการขยายตัวจะใกล้เคียง กับในไตรมาสที่ 4  การกระเตื้องของเศรษฐกิจจะเริ่มเห็นในไตร มาสที่ 4/2013 โดยเริ่มจากการฟื้นตัวของการ ส่งออก และคาดว่าการบริโภคและการลงทุน ภาคเอกชนจะฟื้นตัวตามมาในช่วงไตรมาสที่ 1/2014 – 2/2014

7 Inflation Outlook: 2013-2014 4  เงินเฟ้อของไทยในปี 2013 มีแนวโน้มชะลอตัว โดยเฉพาะในช่วงเดือนมิ. ย.- ส. ค. ที่ผ่านมาที่ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.25, 2.00, และ 1.59 ตามลำดับ ทำให้โดยเฉลี่ยช่วงม. ค.- ส. ค. อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.47  คาดว่าอัตราอัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือน ก. ย.- ธ. ค. จะปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดือน มิ. ย.- ส. ค. ตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานทั้งจากการ ปรับตัวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและการ ปรับเพิ่มราคา LPG ในช่วงนอกจากนี้การอ่อน ตัวของค่าเงินบาท มีส่วนให้อัตราเงินเฟ้อ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี โดยคาดว่า เฉลี่ยทั้งปี 2013 อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 2.5 และในปี 2014 อยู่ที่ระดับร้อยละ 2.8

8 Inflation Outlook: 2013-2014 4  อัตราเงินเฟ้อปี 2013 และ 2014 ที่คาดว่าจะ อยู่ที่ร้อยละ 2.5 และ 2.8 อยู่ต่ำกว่าระดับ เป้าหมายเงินเฟ้อที่ประมาณร้อยละ 3.00 สำหรับเงินเฟ้อทั่วไป  ในครึ่งหลังของปี 2014 อัตราเงินเฟ้อจะปรับตัว มาอยู่กว่าร้อยละ 3.0 โดยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.37 และ 3.43 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ตามลำดับ  ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เป็นเป้าหมาย นโยบายการเงินในปี 2013 และ 2014 คาดว่า จะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 และ 1.6 ซึ่งอยู่ในเป้าหมาย เงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทย (0.5 – 3.0) และอยู่ต่ำกว่าค่ากลางของเป้าหมายที่ ร้อยละ 1.75

9 International Trade: 2012 - 2013 3

10 International Trade Outlook: 2013-2014 4  การค้าระหว่างประเทศในปี 2013 การส่งออก ในช่วง ม. ค. – ส. ค. ( ในรูปเงิน USD) ขยายตัว เพียงร้อยละ 1 ในขณะที่การนำเข้าขยายตัว ร้อยละ 3.2  คาดการณ์ว่าทั้งปี 2013 การส่งออก ( ในรูปเงิน USD) ขยายตัวเพียงร้อยละ 1 เช่นเดียวกับการ นำเข้าขยายตัวร้อยละ 1  ในปี 2014 คาดว่าการขยายตัวของการส่งออก จะดีขึ้นเป็นร้อยละ 8.1 ในขณะที่การนำเข้าจะ ขยายตัวร้อยละ 7.5  ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2013 จะ ขาดดุลโดยคาดว่าจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ประมาณ 1.2 พันล้าน USD (-0.3 % ของ GDP)  คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลในปี 2014 (2.6% of GDP) ตามการฟื้นตัวของการ ส่งออกในปี 2014

11 Monetary Policy: 2012 - 2013 6  ในปี 2013 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การเงิน (RP1) จะทรงตัวที่ระดับร้อยละ 2.5 โอกาสปรับลดดอกเบี้ยลงเป็นไปได้น้อย โดย โอกาสที่จะปรับลดในไตรมาสที่ 4 หาก เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ยังไม่กระเตื้องอย่างที่ คาดการณ์  ในปี 2014 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย การเงินจะทรงตัวที่ระดับร้อยละ 2.5 เช่นกัน ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกระเตื้องขึ้นเพราะแรง กดดันเงินเฟ้อยังมีอยู่ต่ำ โดยอาจมีการปรับ ดอกเบี้ยได้ในไตรมาสที่ 4/2014 หาก เศรษฐกิจขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์

12 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์ เศรษฐกิจไทย 8  www.forecast.nida.ac.th - ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบเพื่อการพยากรณ์เศรษฐกิจมห ภาค NIDA Macro Model -Update ผลการพยากรณ์ล่าสุดโดย NIDA Macro Forecast - รวบรวมผลการพยากรณ์จากหน่วยงานต่างๆ และ link รายงานสำหรับผู้สนใจ -Update ข่าวสารทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ - ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์การพยากรณ์ เศรษฐกิจมหภาค จากคณาจารย์คณะพัฒนาการ เศรษฐกิจ นิด้า - สร้างค่าพยากรณ์ด้วยตัวเองสำหรับผู้เข้าชมแต่ละคน (Forthcoming)  Update ข้อมูลข่าวสาร Click like www.facebook/NIDAMacroForecast

13 www.forecast.nida.ac.th 8

14 www.facebook.com/NIDA MacroForecast 9


ดาวน์โหลด ppt NIDA MACRO FORECAST แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2013 – 2014 โดยนิด้าโมเดล คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบ ริหารศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google