งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NIDA Macro Forecast แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2013 – 2014 โดยนิด้าโมเดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NIDA Macro Forecast แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2013 – 2014 โดยนิด้าโมเดล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NIDA Macro Forecast แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2013 – 2014 โดยนิด้าโมเดล
26 กันยายน 2014 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2 Key Assumptions มูลค่าการค้าโลกชะลอตัวลงในปี 2013 ต่อเนื่องจากปี 2012 แต่คาดว่าจะฟื้นตัวในปี ตามการดีขึ้นของเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรป ทำให้คาดว่ามูลค่าการค้าโลกในปี จะเติบโตใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีต การใช้จ่ายการลงทุนภาครัฐในปี 2013 และ 2014 จะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากปี ตามโครงการลงทุนต่างๆ แต่การใช้จ่ายภาครัฐด้านการบริโภคจะปรับตัวสู่ค่าเฉลี่ยในระยะ ยาวในปี 2014

3 NIDA MACRO FORECAST:

4 GDP Component:

5 GDP Growth Outlook: เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ขยายตัวร้อยละ 2.6 (YoY Seasonal Adjusted data) ซึ่งลดลงจากไตรมาสที่ 1 ที่ขยายตัวร้อยละ 5.5 เนื่องจากการชะลอตัวของการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน นอกจากนี้การส่งออกก็ชะลอตัว คาดว่าแนวโน้ม GDP Growth ในไตรมาสที่ 3 จะขยายตัวในอัตราร้อย ละ 1.8 แต่เศรษฐกิจโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 ซึ่งคาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 4.9 ดังนั้น NIDA Macro Forecast ประมาณการว่าเศรษฐกิจในปี 2013 จะ ขยายตัวร้อยละ 3.7 ลดลงจากค่าพยากรณ์ครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือมิถุนายน ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 4.3

6 GDP Growth Component: 2013-2014
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2013 ทั้งการบริโภค, การลงทุนภาคเอกชน และ การส่งออกล้วนแต่ชะลอตัวลงโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 โดยมีแต่เพียง การใช้จ่ายภาครัฐที่ยังคงขยายตัวในอัตราสูงโดยเฉพาะด้านการลงทุน ของรัฐบาล คาดากรณ์ว่าในไตรมาสที่ 3 เศรษฐกิจจะยังคงชะลอตัวลงโดยอัตราการ ขยายตัวจะใกล้เคียงกับในไตรมาสที่ 4 การกระเตื้องของเศรษฐกิจจะเริ่มเห็นในไตรมาสที่ 4/2013 โดยเริ่มจาก การฟื้นตัวของการส่งออก และคาดว่าการบริโภคและการลงทุน ภาคเอกชนจะฟื้นตัวตามมาในช่วงไตรมาสที่ 1/2014 – 2/2014

7 Inflation Outlook: เงินเฟ้อของไทยในปี 2013 มีแนวโน้มชะลอตัวโดยเฉพาะในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. ที่ผ่านมาที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 2.25, 2.00, และ 1.59 ตามลำดับ ทำให้โดยเฉลี่ยช่วงม.ค.- ส.ค. อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.47 คาดว่าอัตราอัตราเงินเฟ้อในช่วงเดือน ก.ย.-ธ.ค. จะปรับเพิ่มขึ้นจากช่วง เดือน มิ.ย.-ส.ค. ตามการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานทั้งจากการปรับตัว ของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและการปรับเพิ่มราคา LPG ในช่วง นอกจากนี้การอ่อนตัวของค่าเงินบาท มีส่วนให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัว เพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปี โดยคาดว่าเฉลี่ยทั้งปี 2013 อัตราเงินเฟ้อจะ อยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 และในปี 2014 อยู่ที่ระดับร้อยละ 2.8

8 Inflation Outlook: อัตราเงินเฟ้อปี 2013 และ 2014 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 และ 2.8 อยู่ ต่ำกว่าระดับเป้าหมายเงินเฟ้อที่ประมาณร้อยละ 3.00 สำหรับเงินเฟ้อ ทั่วไป ในครึ่งหลังของปี 2014 อัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวมาอยู่กว่าร้อยละ 3.0 โดยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.37 และ 3.43 ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ตามลำดับ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินในปี และ 2014 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 และ 1.6 ซึ่งอยู่ในเป้าหมายเงินเฟ้อ ของธนาคารแห่งประเทศไทย (0.5 – 3.0) และอยู่ต่ำกว่าค่ากลางของ เป้าหมายที่ร้อยละ 1.75

9 International Trade: 2012 - 2013

10 International Trade Outlook: 2013-2014
การค้าระหว่างประเทศในปี 2013 การส่งออกในช่วง ม.ค. – ส.ค. (ใน รูปเงิน USD) ขยายตัวเพียงร้อยละ 1 ในขณะที่การนำเข้าขยายตัวร้อย ละ 3.2 คาดการณ์ว่าทั้งปี 2013 การส่งออก (ในรูปเงิน USD) ขยายตัวเพียงร้อย ละ 1 เช่นเดียวกับการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 1 ในปี 2014 คาดว่าการขยายตัวของการส่งออกจะดีขึ้นเป็นร้อยละ 8.1 ในขณะที่การนำเข้าจะขยายตัวร้อยละ 7.5 ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2013 จะขาดดุลโดยคาดว่าจะ ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดประมาณ 1.2 พันล้าน USD (-0.3 % ของ GDP) คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลในปี 2014 (2.6% of GDP) ตามการ ฟื้นตัวของการส่งออกในปี 2014

11 Monetary Policy: ในปี 2013 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงิน (RP1) จะทรงตัวที่ ระดับร้อยละ 2.5 โอกาสปรับลดดอกเบี้ยลงเป็นไปได้น้อย โดยโอกาส ที่จะปรับลดในไตรมาสที่ 4 หากเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ยังไม่ กระเตื้องอย่างที่คาดการณ์ ในปี 2014 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินจะทรงตัวที่ระดับร้อย ละ 2.5 เช่นกันถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกระเตื้องขึ้นเพราะแรงกดดันเงิน เฟ้อยังมีอยู่ต่ำ โดยอาจมีการปรับดอกเบี้ยได้ในไตรมาสที่ 4/2014 หาก เศรษฐกิจขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์

12 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์เศรษฐกิจไทย
- ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแบบเพื่อการพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาค NIDA Macro Model Update ผลการพยากรณ์ล่าสุดโดย NIDA Macro Forecast รวบรวมผลการพยากรณ์จากหน่วยงานต่างๆ และ link รายงานสำหรับผู้สนใจ Update ข่าวสารทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ผลงานวิชาการเกี่ยวกับการวิเคราะห์การพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาค จากคณาจารย์คณะ พัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า สร้างค่าพยากรณ์ด้วยตัวเองสำหรับผู้เข้าชมแต่ละคน (Forthcoming) Update ข้อมูลข่าวสาร Click like

13

14


ดาวน์โหลด ppt NIDA Macro Forecast แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2013 – 2014 โดยนิด้าโมเดล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google