งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางเพ็ญศรี โคตรประทุม รหัสนักศึกษา 5110621014 น.ส.ณัฐธยาน์ เนาว์รุ่งโรจน์ รหัสนักศึกษา 5110621038 น.ส.ทิพวัลย์ แสงธนู รหัสนักศึกษา 5110621045 น.ส.รภัคศร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางเพ็ญศรี โคตรประทุม รหัสนักศึกษา 5110621014 น.ส.ณัฐธยาน์ เนาว์รุ่งโรจน์ รหัสนักศึกษา 5110621038 น.ส.ทิพวัลย์ แสงธนู รหัสนักศึกษา 5110621045 น.ส.รภัคศร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางเพ็ญศรี โคตรประทุม รหัสนักศึกษา 5110621014 น.ส.ณัฐธยาน์ เนาว์รุ่งโรจน์ รหัสนักศึกษา 5110621038 น.ส.ทิพวัลย์ แสงธนู รหัสนักศึกษา 5110621045 น.ส.รภัคศร เรืองอุไร รหัสนักศึกษา 5110621067 นางพรกนก เล็กยิ้ม รหัสนักศึกษา 5110621068 

3 เนื่องจากขณะนี้ไข้หวัดใหญ่ 2009 กำลัง ระบาดไปทั่วโลก จนองค์การอนามัยโลกประกาศ ว่ามีระดับการแพร่กระจายอยู่ที่ระดับ 6 กอปรกับ การรายงานข่าวตามสื่อต่างๆ ยังมีความ คลาดเคลื่อน ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกและมี ความเข้าใจต่อโรคดังกล่าวไม่ถูกต้อง จึงจำเป็น จะต้องสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการ ป้องกันการแพร่ระบาด และสามารถป้องกันตนเอง จากโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้

4 4 1 2 3 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยมากขึ้น เพื่อนำรายได้จากการจัดโครงการไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความน่ากลัวของไข้หวัดใหญ่ 2009

5 สรุปผล Conclusion ดำเนินการตามแผน Proceed จัดหาวัตถุดิบ procurement วางแผนการทำงาน plan 18.10 18:40 19:00 19:45

6 ค่าหน้ากาก อนามัย 6 แผ่น 30 บาท เจลล้างมือ 2 ขวด 30 บาท สีและ ถ่ายเอกสาร 20 บาท จำนวนคนในกลุ่ม 8 คน คนละ 10 บาท = 80 บาท งบ ประมาณ

7 ประชาชนมีความเข้าใจที่ ถูกต้องในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค ไข้หวัดใหญ่มากขึ้น ประชาชนสามารถปฏิบัติ ตนในป้องกันตนเองจาก ไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้ อย่างถูกต้อง

8 1. ตั้งบูธสาธิตวิธีป้องกันภัยไข้หวัด 2009 อย่างง่าย ตามแหล่งชุมชนในนามนักศึกษา คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า 2. พร้อมขายหน้ากาก paint สี สัญลักษณ์ รูปคนคล้ายของคณะฯ และขายเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ 3. เพื่อนำเงินจากการขายและจากการบริจาค ไปซื้อ หน้ากาก และเจลแอลกอฮอล์ 4. และนำไปบริจาคแก่ชุมชนห่างไกลที่ขาดแคลน และการสาธารณสุขเข้าไม่ถึง

9

10 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt นางเพ็ญศรี โคตรประทุม รหัสนักศึกษา 5110621014 น.ส.ณัฐธยาน์ เนาว์รุ่งโรจน์ รหัสนักศึกษา 5110621038 น.ส.ทิพวัลย์ แสงธนู รหัสนักศึกษา 5110621045 น.ส.รภัคศร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google