งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจภาพลักษณ์ของนิด้า กับคนในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจภาพลักษณ์ของนิด้า กับคนในชุมชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจภาพลักษณ์ของนิด้า กับคนในชุมชน
สมาชิกกลุ่ม อุไรวรรณ สุขกันตะ มัทนีญา บุญเรืองอมฤต พรชิตา จันทรสาขา ศันสนีย์ สิริสรานนท์

2 โครงการสำรวจภาพลักษณ์ของนิด้ากับคนในชุมชน
Short Term Medium Term (6 Months) Long Term (3 Years) บุคคล คนในชุมชนได้รู้จักนักศึกษา NIDA มากขึ้นและสามารถแนะนำให้ญาติ พี่น้องมาเรียนที่ นิด้า ได้ - ทำโครงการฝึกอบรมตามความต้องการของคนในชุมชนที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม - คนในชุมชนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม คณะ - คณะ HROD NIDA เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย - อาจารย์ในคณะมีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรบรรยาย - อาจารย์และนักศึกษาในคณะมีกิจกรรมร่วมกันเกิดแนวคิดใหม่ ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น NIDA - สถาบันเป็นที่รู้จักจากคนในชุมชนมากขึ้น - คนในชุมชนได้รู้จัก สถาบันมากขึ้นปรับบทบาทและภาพลักษ์ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน - เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของนิด้า กับคนในชุมชน

3 โครงการสำรวจภาพลักษณ์ของนิด้า กับคนในชุมชน
Mission : เน้นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริม ให้คนในชุมชนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

4 ลงมือปฎิบัติ โดยแบ่งโซน
PMBoK วางแผน แบ่งทีม ระดมสมอง กำหนดเวลา ลงมือปฎิบัติ โดยแบ่งโซน ปิดโครงการ

5 ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ
ค่าถ่ายเอกสาร 13 บาท ค่า Print 5 บาท ค่าของที่ระลึก 30 บาท

6

7 สถาบันที่สอนปริญญาโท คุณนึกถึงที่ไหน?

8 คุณจะแนะนำให้คนรู้จักมาเรียนที่ NIDA หรือไม่?

9 คุณรู้จัก NIDA หรือไม่

10 ถ้าพูดถึง NIDA คุณนึกถึงอะไร

11 คุณอยากให้ NIDA ทำอะไรเพื่อชุมชนบ้าง


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจภาพลักษณ์ของนิด้า กับคนในชุมชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google