งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจภาพลักษณ์ ของนิด้า กับคนในชุมชน สมาชิกกลุ่ม 1. 5110621004 อุไรวรรณ สุขกันตะ 2. 5110621043 มัทนีญา บุญเรืองอมฤต 3. 5110621069 พรชิตา จันทรสาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจภาพลักษณ์ ของนิด้า กับคนในชุมชน สมาชิกกลุ่ม 1. 5110621004 อุไรวรรณ สุขกันตะ 2. 5110621043 มัทนีญา บุญเรืองอมฤต 3. 5110621069 พรชิตา จันทรสาขา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจภาพลักษณ์ ของนิด้า กับคนในชุมชน สมาชิกกลุ่ม 1. 5110621004 อุไรวรรณ สุขกันตะ 2. 5110621043 มัทนีญา บุญเรืองอมฤต 3. 5110621069 พรชิตา จันทรสาขา 4. 5110621073 ศันสนีย์ สิริสรานนท์

2 โครงการสำรวจภาพลักษณ์ของนิด้ากับคนในชุมชน Short TermMedium Term (6 Months) Long Term (3 Years) บุคคล - คนในชุมชนได้รู้จัก นักศึกษา NIDA มากขึ้น และสามารถแนะนำให้ญาติ พี่น้องมาเรียนที่ นิด้า ได้ - ทำโครงการ ฝึกอบรมตามความ ต้องการของคนใน ชุมชนที่แสดงถึง ความรับผิดชอบต่อ สังคม - คนในชุมชนเกิด ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม คณะ - คณะ HROD NIDA เป็น ที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย - อาจารย์ในคณะมี ส่วนร่วมในการเป็น วิทยากรบรรยาย - อาจารย์และ นักศึกษาในคณะมี กิจกรรมร่วมกันเกิด แนวคิดใหม่ ๆ มี การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันมาก ขึ้น NIDA - สถาบันเป็นที่รู้จักจากคน ในชุมชนมากขึ้น - คนในชุมชนได้ รู้จัก สถาบันมากขึ้น ปรับบทบาทและ ภาพลักษ์ให้เป็น ศูนย์กลางแห่งการ เรียนรู้ของชุมชน - เกิดภาพลักษณ์ที่ ดีของนิด้า กับคน ในชุมชน

3 โครงการสำรวจภาพลักษณ์ ของนิด้า กับคนในชุมชน Mission : เน้นการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริม ให้คนในชุมชน ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

4 PMBoK ระดมสมอง วางแผน แบ่งทีม ลงมือปฎิบัติ โดยแบ่งโซนกำหนดเวลา ปิดโครงการ

5 ทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ 1.ค่าถ่ายเอกสาร13 บาท 2.ค่า Print5 บาท 3.ค่าของที่ระลึก30 บาท

6

7 สถาบันที่สอนปริญญาโท คุณ นึกถึงที่ไหน ?

8 คุณจะแนะนำให้คนรู้จักมา เรียนที่ NIDA หรือไม่ ?

9 คุณรู้จัก NIDA หรือไม่

10 ถ้าพูดถึง NIDA คุณนึกถึงอะไร

11 คุณอยากให้ NIDA ทำอะไรเพื่อ ชุมชนบ้าง


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจภาพลักษณ์ ของนิด้า กับคนในชุมชน สมาชิกกลุ่ม 1. 5110621004 อุไรวรรณ สุขกันตะ 2. 5110621043 มัทนีญา บุญเรืองอมฤต 3. 5110621069 พรชิตา จันทรสาขา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google