งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภา มหาวิทยา ลัย อธิการบดี โครงสร้างสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ งานพัฒนา หลักสูตร งานสหกิจ ศึกษา หัวหน้า สำนักงาน งานพัฒนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภา มหาวิทยา ลัย อธิการบดี โครงสร้างสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ งานพัฒนา หลักสูตร งานสหกิจ ศึกษา หัวหน้า สำนักงาน งานพัฒนาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภา มหาวิทยา ลัย อธิการบดี โครงสร้างสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ งานพัฒนา หลักสูตร งานสหกิจ ศึกษา หัวหน้า สำนักงาน งานพัฒนาการ เรียนรู้ งานบริหาร ทั่วไป งานศึกษา ทั่วไป คณะกรรมการ พิจารณา กลั่นกรองหลักสูตร ของสภา ตามมติสภามหาวิทยาลัย วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมก ารบริหาร วิชาการ มหาวิทยาลั ย พัฒนา อาจารย์ นวัตกรร ม จ้างเหมาแรงงาน 2 คน ช่วยสนับสนุนการทำงานงานต่าง ๆ

2 อัตรากำลัง ข้าราช การ พนักงาน งบประม าณ พนักงาน มหาวิทยาลั ย เงินรายได้ ลูกจ้าง ชั่วคราว เงินรายได้ จ้างเหมา แรงงาน หัวหน้า สำนักงาน 1 งานบริหาร ทั่วไป 11 งานศึกษา ทั่วไป 1 งานพัฒนา หลักสูตร 1 งานสหกิจ ศึกษา 11 งาน พัฒนาการ เรียนรู้ 11 รวม 10233

3 งาน มอบหมายอื่น ๆ งานบริหารทั่วไปงานพัฒนา หลักสูตร งานศึกษา ทั่วไป งานสหกิจ ศึกษา งานพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนา อาจารย์ พัฒนา นวัตกรรม ภูษณิศานาถรัดดา วิทวัสสุภาวดี / กรวิช พิธี พระราชทาน ปริญญาบัตร ระบบสารบรรณมาตรฐาน หลักสูตรและ รายวิชา มคอ.2-7 มคอ.3,5 ศึกษา ทั่วไป มคอ. 4 สหกิจ KPI 2.6 รายงาน มคอ.3-6 D4LP ปริญญา กิตติมศักดิ์ เบิกจ่ายการเงิน / พัสดุ กรรมการ กลั่นกรอง มคอ.7 ศึกษา ทั่วไป อบรมเตรียม ความพร้อม นักศึกษา อบรม อาจารย์ TQF Mapper รางวัลรัตโนบลบริหารจัดการ / รายงาน แผน / งบ ฐานข้อมูล ระบบ กรอ. และ กยส การทวนสอบ GE สารสนเทศสห กิจ การจัดการ ความรู้ อาจารย์ อบรม โปรแกรม ประกันคุณภาพ การศึกษา บริหารงานบุคคลการรับรอง คุณวุฒิ ปริญญา กพ / สภาวิชาชีพ / กคศ. เครือข่าย บัณฑิต อุดมคติไทย คู่มือ coop นศ. อาจารย์นิเทศ / สถาน ประกอบการ คอวท แห่ง ประเทศไทย ความเสี่ยงและ การควบคุม ภายใน การจัดการประชุม / เอกสารการประชุม / ฐานข้อมูลและมติ การประชุม การเทียบ โอน / ธนาคาร หน่วยกิต Gen Ed Network ประเทศไทย เครือข่ายอิสาน ล่าง โครงการ อาจารย์ ดีเด่น / อาจารย์ ต้นแบบ การจัดการ ความรู้ สนง. ประกาศ / คำสั่ง / กฎหมายทาง วิชาการ คู่มือการศึกษา และหลักสูตร ปริญญาตรี คณะกรรมการ บริหารงานวิชา ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย คณะกรรมการ บริหารงานสหกิจ ศึกษา มหาวิทยาลัย คู่มืออาจารย์ฐานข้อมูลอาจารย์ ประจำหลักสูตร KPI 2.1 รายงาน มคอ.2 มคอ.7 สมอ.07 คู่มือการเสนอ หลักสูตรและ การกำกับ ติดตาม สารสนเทศ สำนักงาน / ประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt สภา มหาวิทยา ลัย อธิการบดี โครงสร้างสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝ่าย วิชาการ งานพัฒนา หลักสูตร งานสหกิจ ศึกษา หัวหน้า สำนักงาน งานพัฒนาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google