งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อธิการบดี สภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน งานบริหารทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อธิการบดี สภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน งานบริหารทั่วไป"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อธิการบดี สภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน งานบริหารทั่วไป
โครงสร้างสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองหลักสูตรของสภา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาอาจารย์ นวัตกรรม งานศึกษาทั่วไป งานพัฒนาหลักสูตร งานสหกิจศึกษา จ้างเหมาแรงงาน 2 คน ช่วยสนับสนุนการทำงานงานต่าง ๆ ตามมติสภามหาวิทยาลัย วันที่ 28 กรกฎาคม 2555

2 พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
อัตรากำลัง ข้าราชการ พนักงานงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว เงินรายได้ จ้างเหมาแรงงาน หัวหน้าสำนักงาน 1 งานบริหารทั่วไป งานศึกษาทั่วไป งานพัฒนาหลักสูตร งานสหกิจศึกษา งานพัฒนาการเรียนรู้ รวม 2 3

3 งานมอบหมายอื่น ๆ งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาหลักสูตร งานศึกษาทั่วไป งานสหกิจศึกษา งานพัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาอาจารย์ พัฒนานวัตกรรม ภูษณิศา นาถรัดดา วิทวัส สุภาวดี /กรวิช พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระบบสารบรรณ มาตรฐานหลักสูตรและรายวิชา มคอ.2-7 มคอ.3,5 ศึกษาทั่วไป มคอ. 4 สหกิจ KPI รายงาน มคอ .3-6 D4LP ปริญญากิตติมศักดิ์ เบิกจ่ายการเงิน/พัสดุ กรรมการกลั่นกรอง มคอ.7 ศึกษาทั่วไป อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา อบรมอาจารย์ TQF Mapper รางวัลรัตโนบล บริหารจัดการ/รายงาน แผน/งบ ฐานข้อมูลระบบ กรอ.และ กยส การทวนสอบ GE สารสนเทศสหกิจ การจัดการความรู้ อาจารย์ อบรมโปรแกรม ประกันคุณภาพการศึกษา บริหารงานบุคคล การรับรองคุณวุฒิปริญญา กพ/สภาวิชาชีพ/กคศ. เครือข่ายบัณฑิต อุดมคติไทย คู่มือ coop นศ. อาจารย์นิเทศ /สถานประกอบการ คอวท แห่งประเทศไทย ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจัดการประชุม/เอกสารการประชุม/ฐานข้อมูลและมติการประชุม การเทียบโอน/ธนาคารหน่วยกิต Gen Ed Network ประเทศไทย เครือข่ายอิสานล่าง โครงการอาจารย์ดีเด่น/อาจารย์ต้นแบบ การจัดการความรู้ สนง. ประกาศ/คำสั่ง/กฎหมายทางวิชาการ คู่มือการศึกษาและหลักสูตรปริญญาตรี คณะกรรมการบริหารงานวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย คู่มืออาจารย์ ฐานข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร KPI 2.1 รายงาน มคอ .2 มคอ.7 สมอ.07 คู่มือการเสนอหลักสูตรและการกำกับติดตาม สารสนเทศสำนักงาน/ประชาสัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt อธิการบดี สภามหาวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงาน งานบริหารทั่วไป

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google