งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 6 ภาษาทางสื่อมิวสิควิดีโอ. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อมิวสิควิดีโอ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 6 ภาษาทางสื่อมิวสิควิดีโอ. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อมิวสิควิดีโอ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 6 ภาษาทางสื่อมิวสิควิดีโอ

2 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อมิวสิควิดีโอ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน สื่อมิวสิควิดีโอ วัตถุประสงค์การเรียน

3 ความหมายของมิวสิควิดี โอ * ม ิวสิควิดีโอ (MUSIC VIDEO) คือ ก ารผูกเรื่องราวระหว่างเนื้อ ร้อง ท ำนอง ม าผสมผสาน ก ัน สร้างเรื่องราวผ่านสื่อให้เห็นทั้ง ภาพและเสียงทางโทรทัศน์

4 มิวสิควิดีโอ (MUSIC VIDEO) เป้าหมายของการผลิตมิวสิควิดีโอ ก็เพื่อสร้างสิ่งที่ศิลปินนำเสนอใน เพลงให้กลายเป็นภาพ เพื่อให้ผู้ชม ติดตามฟังเพลง โดยให้ภาพนั้นสื่อ ความหมายของเพลงหรือเนื้อหา สาระที่ต้องการจะถ่ายทอด ยึดหลักในการสร้างภาพจากเพลง ภาพจะต้องสร้างความประทับใจ ให้กับผู้ชมได้

5 การสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอได้ กลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ของค่ายเพลง เพื่อให้มีชิ้นงาน ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็น สื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ ที่สุดในปัจจุบัน

6 บทบาทและความสำคัญ ของมิวสิควิดีโอ 1. มิวสิควิดีโอมีบทบาทในการเสนอ สิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ อารมณ์ และวัฒนธรรมวัยรุ่น (Youth Culture) 2. มิวสิควิดีโอเป็นพื้นฐานทาง การตลาดของเพลงสมัยนิยม (Popular song)

7 3. มิวสิควิดีโอมีรูปแบบเฉพาะที่ใช้ เป็นสื่อเพื่อการโฆษณาของบริษัท เทปเพลง 4. มิวสิควิดีโอมีอิทธิพลในการสร้าง ฝัน จินตนาการ และวัฒนธรรม วัยรุ่น

8 ลักษณะเฉพาะของมิว สิควิดีโอ 1. ภาพยนตร์สั้น ๆ จบใน 3 นาที 2. เนื้อหามักเน้นเรื่องความรัก / ความ ผิดหวัง 3. ยึดภาพลักษณ์นักร้องเป็นหลัก : เป็นภาพประกอบเพลง หรือเพลง ประกอบภาพ

9 ลักษณะเฉพาะของมิว สิควิดีโอ 6 ระยะเวลาในการโฆษณาสั้นกว่า โฆษณาสินค้าอื่น 7 โฆษณาที่ไม่เหมือนโฆษณา : ให้ ทดลองดูจนพอใจค่อยซื้อสินค้า 8 กลุ่มผู้รับสารเป็นวัยรุ่นโดยเฉพาะ 9 ครอบงำอุดมการณ์แบบไม่รู้ตัว

10 การใช้ภาษาทางสื่อมิวสิควิ ดีโอ เนื้อหาของมิวสิควิดีโอไม่ควรชี้นำ ความคิด ค่านิยมหรือสิ่งที่ไม่ เหมาะสมแก่ผู้ชม โดยอาจ ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ เช่น การแต่งกายของวัยรุ่น ความ ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย การนำเสนอ ค่านิยมที่ผิด เช่น การปฏิบัติตัว ระหว่างชายหญิงที่เป็นคู่รักกัน

11 ควรระวังการนำเสนอเนื้อหาในเรื่อง ของความรุนแรง ต่าง ๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งความรุนแรงในการใช้ อารมณ์ การแสดงออกของวัยรุ่น เกี่ยวกับความเสียใจ การแสดงออก ในเรื่องความรัก พยายามสอดแทรกเนื้อหาสาระใน เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนา แก่ผู้ชม

12 ระวังการเผยแพร่มิวสิควิดีโอจาก ต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างจาก สังคมไทยในเรื่องของวัฒนธรรม อาจจะนำเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม ภาพล่อแหลม ภาพยั่วยุอารมณ์ทาง เพศ ไม่ควรนำเสนอคำพูดที่หยาบคาย สองแง่สองง่าม ภาษาสแลง ผิด ความหมาย ไม่ถูกต้อง

13 ควรส่งเสริมเนื้อหาเพื่อการแสดงให้ เห็นถึงวัฒนธรรม สังคมที่ดีงามของ ไทย

14 มิวสิควิดีโอเป็นสื่อประเภทหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ในการสะท้อน อุดมการณ์ความคิด ค่านิยม และความเป็นไปทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้คนใน สังคมได้รับรู้ถึงปัญหาและเรียนรู้ เป็นบทเรียน ดังนั้นผู้ผลิตควร คำนึงถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ ตามมาด้วย

15 คำถามท้ายหน่วยที่ 6 1. อธิบายถึงผลกระทบของสื่อมิว สิควิดีโอ 2. ยกตัวอย่างภาษาที่ไม่เหมาะสมใน สื่อมิวสิค วิดีโอ พร้อมให้เหตุผล อธิบายสนับสนุนว่า ตัวอย่างที่ยก มานั้นมีการใช้ภาษาที่ไม่ เหมาะสมอย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 6 ภาษาทางสื่อมิวสิควิดีโอ. 1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ ของสื่อมิวสิควิดีโอ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google