งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาทางสื่อ มิวสิควิดีโอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาทางสื่อ มิวสิควิดีโอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษาทางสื่อ มิวสิควิดีโอ
หน่วยที่ 6 ภาษาทางสื่อ มิวสิควิดีโอ

2 วัตถุประสงค์การเรียน
1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสื่อมิวสิควิดีโอ 2. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาในสื่อมิวสิควิดีโอ

3 ความหมายของมิวสิควิดีโอ
* มิวสิควิดีโอ (MUSIC VIDEO) คือ การผูกเรื่องราวระหว่างเนื้อร้อง ทำนอง มาผสมผสาน กันสร้างเรื่องราวผ่านสื่อให้เห็นทั้งภาพและเสียงทางโทรทัศน์

4 มิวสิควิดีโอ (MUSIC VIDEO)
เป้าหมายของการผลิตมิวสิควิดีโอ ก็เพื่อสร้างสิ่งที่ศิลปินนำเสนอในเพลงให้กลายเป็นภาพ เพื่อให้ผู้ชมติดตามฟังเพลง โดยให้ภาพนั้นสื่อความหมายของเพลงหรือเนื้อหาสาระที่ต้องการจะถ่ายทอด ยึดหลักในการสร้างภาพจากเพลง ภาพจะต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้

5 การสร้างสรรค์มิวสิควิดีโอได้กลายเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของค่ายเพลง เพื่อให้มีชิ้นงานออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

6 บทบาทและความสำคัญของมิวสิควิดีโอ
1. มิวสิควิดีโอมีบทบาทในการเสนอสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ อารมณ์และวัฒนธรรมวัยรุ่น (Youth Culture) 2. มิวสิควิดีโอเป็นพื้นฐานทางการตลาดของเพลงสมัยนิยม (Popular song)

7 3. มิวสิควิดีโอมีรูปแบบเฉพาะที่ใช้เป็นสื่อเพื่อการโฆษณาของบริษัทเทปเพลง
4. มิวสิควิดีโอมีอิทธิพลในการสร้างฝัน จินตนาการ และวัฒนธรรมวัยรุ่น

8 ลักษณะเฉพาะของมิวสิควิดีโอ
ภาพยนตร์สั้น ๆ จบใน 3 นาที เนื้อหามักเน้นเรื่องความรัก / ความผิดหวัง ยึดภาพลักษณ์นักร้องเป็นหลัก : เป็นภาพประกอบเพลง หรือเพลงประกอบภาพ

9 ลักษณะเฉพาะของมิวสิควิดีโอ
ระยะเวลาในการโฆษณาสั้นกว่าโฆษณาสินค้าอื่น โฆษณาที่ไม่เหมือนโฆษณา : ให้ทดลองดูจนพอใจค่อยซื้อสินค้า กลุ่มผู้รับสารเป็นวัยรุ่นโดยเฉพาะ ครอบงำอุดมการณ์แบบไม่รู้ตัว

10 การใช้ภาษาทางสื่อมิวสิควิดีโอ
เนื้อหาของมิวสิควิดีโอไม่ควรชี้นำความคิด ค่านิยมหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ชม โดยอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ เช่น การแต่งกายของวัยรุ่น ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย การนำเสนอค่านิยมที่ผิด เช่น การปฏิบัติตัวระหว่างชายหญิงที่เป็นคู่รักกัน

11 ควรระวังการนำเสนอเนื้อหาในเรื่องของความรุนแรง ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงในการใช้อารมณ์ การแสดงออกของวัยรุ่นเกี่ยวกับความเสียใจ การแสดงออกในเรื่องความรัก พยายามสอดแทรกเนื้อหาสาระในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาแก่ผู้ชม

12 ระวังการเผยแพร่มิวสิควิดีโอจากต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างจากสังคมไทยในเรื่องของวัฒนธรรม อาจจะนำเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม ภาพล่อแหลม ภาพยั่วยุอารมณ์ทางเพศ ไม่ควรนำเสนอคำพูดที่หยาบคาย สองแง่สองง่าม ภาษาสแลง ผิดความหมาย ไม่ถูกต้อง

13 ควรส่งเสริมเนื้อหาเพื่อการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม สังคมที่ดีงามของไทย

14 มิวสิควิดีโอเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการสะท้อนอุดมการณ์ความคิด ค่านิยม และความเป็นไปทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้คนในสังคมได้รับรู้ถึงปัญหาและเรียนรู้เป็นบทเรียน ดังนั้นผู้ผลิตควรคำนึงถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาด้วย

15 คำถามท้ายหน่วยที่ 6 1. อธิบายถึงผลกระทบของสื่อมิวสิควิดีโอ
2. ยกตัวอย่างภาษาที่ไม่เหมาะสมในสื่อมิวสิค วิดีโอ พร้อมให้เหตุผลอธิบายสนับสนุนว่า ตัวอย่างที่ยกมานั้นมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมอย่างไรบ้าง


ดาวน์โหลด ppt ภาษาทางสื่อ มิวสิควิดีโอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google