งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขนส่งทาง อากาศ. กฎระเบียบเกี่ยวกับการบิน ระหว่างประเทศ เสรีภาพการบินห้า ประการ (The Five Freedom) การบินเป็นเรื่องของการขนส่งระหว่าง ประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการบินผ่านน่านฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขนส่งทาง อากาศ. กฎระเบียบเกี่ยวกับการบิน ระหว่างประเทศ เสรีภาพการบินห้า ประการ (The Five Freedom) การบินเป็นเรื่องของการขนส่งระหว่าง ประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการบินผ่านน่านฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขนส่งทาง อากาศ

2 กฎระเบียบเกี่ยวกับการบิน ระหว่างประเทศ เสรีภาพการบินห้า ประการ (The Five Freedom) การบินเป็นเรื่องของการขนส่งระหว่าง ประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการบินผ่านน่านฟ้า ของหลายประเทศ อย่างไรก็ดี การบินไม่ใช่ เป็นการประกอบธุรกิจที่เสรีและต้องเกี่ยวพัน กับกฎหมายระหว่างประเทศด้านการบิน และ มีการเจรจาสิทธิการบินกันระหว่างประเทศ (Air Services Agreement)

3 นอกจากนี้ ด้านการบินภายในประเทศ รัฐบาลก็มักจะกีดกันผู้ประกอบการ ชาวต่างชาติมิให้เข้ามาดำเนินการได้ โดยจะ ให้ผู้ประกอบการสัญชาติของตนเท่านั้นที่มี สิทธิที่ทำการบินได้ ซึ่งก็คล้าย ๆ กับการ ประกอบการขนส่งทางน้ำและการขนส่ง ชายฝั่งภายในประเทศที่ต้องใช้เรือชักธงชาติ ของประเทศเท่านั้น (National Flag Carrier) ด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการบิน ระหว่างประเทศนั้น กิจการการบินพาณิชย์ ของประเทศส่วนใหญ่จะต้องขึ้นอยู่กับ เสรีภาพการบินห้าประการ (The Five Freedom) ซึ่งเป็นข้อตกลงด้านการบิน ระหว่างประเทศตามสนธิสัญญา Chicago Convention ปี 1944 อันได้แก่

4 1. เสรีภาพที่เครื่องบินพาณิชย์ของ ประเทศใด ๆ ที่สามารถข้ามน่านฟ้าของ อีกประเทศ โดยไม่ต้องลงจอด ตัวอย่างเช่น เครื่องบินจากประเทศ A บินไปยังประเทศ C มีสิทธิที่บินผ่าน น่านฟ้าของประเทศ B ได้โดยไม่ลง จอด ACB

5 2. เสรีภาพที่เครื่องบินพาณิชย์ของประเทศใด ๆ ที่สามารถลงจอด ณ ประเทศอื่นได้ เมื่อ เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ตัวอย่างเช่น เครื่องบินจากประเทศ A บิน ไปยัง ประเทศ C มีสิทธิลงจอด ณ ประเทศ B ได้ ในกรณีที่ต้องนำเครื่องบินไป เติมน้ำมัน ซ่อมบำรุงหรือสภาพการบินไม่ เอื้ออำนวยให้ทำการบินต่อไปยังจุดหมายโดย ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อไปรับ – ส่งผู้โดยสารหรือ สินค้าที่ประเทศ B AB C

6 3. เสรีภาพของเครื่องบินพาณิชย์ของประเทศ ใด ๆ ในการขนส่งผู้โดยสารสินค้าหรือ ไปรษณียภัณฑ์จากประเทศตนไปยังประเทศ อื่น ตัวอย่างเช่น เครื่องบินของประเทศ A ขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ จากประเทศของตนเพื่อไปส่งยังประเทศ C AC

7 4. เสรีภาพของเครื่องบินพาณิชย์ของ ประเทศใด ๆ ในการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าหรือไปรษณียภัณฑ์จากประเทศอื่น ไปยังประเทศของตน ตัวอย่างเช่น เครื่องบินของประเทศ A ขนส่งผู้โดยสาร สินค้า และ ไปรษณียภัณฑ์จากประเทศ C กลับไปยัง ประเทศของตน AC

8 5. เสรีภาพของเครื่องบินพาณิชย์ของ ประเทศใด ๆ ในอันที่จะส่งผู้โดยสาร สินค้า หรือไปรษณียภัณฑ์ ระหว่าง ประเทศสองประเทศที่อยู่ นอกเหนือจากอาณาเขตของประเทศ ตนได้ ตราบใดก็ตามที่เที่ยวบินนั้นมี จุดต้นทางหรือปลายทางอยู่ในประเทศ ตน ตัวอย่างเช่น เครื่องบินของประเทศ A ต้องการทำการบินไปยัง ประเทศ B และ C ตามลำดับ เครื่องบินของ ประเทศ A มีสิทธิ์ขนผู้โดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ของประเทศ ตนไปยังประเทศ B และยังสามารถ ขนส่ง ผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ ทั้งของประเทศตนและ B ต่อไปยัง ประเทศ C ได้

9 A B C


ดาวน์โหลด ppt การขนส่งทาง อากาศ. กฎระเบียบเกี่ยวกับการบิน ระหว่างประเทศ เสรีภาพการบินห้า ประการ (The Five Freedom) การบินเป็นเรื่องของการขนส่งระหว่าง ประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการบินผ่านน่านฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google