งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย International tourist satisfaction of travelling to Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย International tourist satisfaction of travelling to Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย International tourist satisfaction of travelling to Thailand

2 วัตถุประสงค์ในการสำรวจเพื่อสอบถาม ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติในประเด็นดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่อการมาเที่ยว ประเทศไทย ระดับความพึงพอใจต่อการมาเที่ยวประเทศ ไทยในด้านต่าง ๆ สถานการณ์ทางการเมืองต่อการตัดสินใจมา เที่ยวประเทศไทย

3 ความ คิดเห็น และระดับ ความพึง พอใจ ของ นักท่องเที่ ยวในด้าน ต่างๆ เก็บข้อมูล จาก นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ บริเวณ ห้องพัก ผู้โดยสารขา ออก อาคาร ผู้โดยสาร ระหว่าง ประเทศ ท่า อากาศยาน สุวรรณภูมิ จำนวน 902 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.6 เพศหญิง ร้อยละ 32.4 เมื่อวันที่ 26- 27 มีนาคม 2556

4 สถานการณ์ ความวุ่นวาย ทางการเมือง ภายในประเทศไทย มีผลต่อการวางแผนและ ตัดสินใจเดินทางมาเที่ยว เมืองไทยของนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นแหล่ง สร้างรายได้ที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ของไทย

5 สถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้น มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย หรือไม่

6 จุดดึงดูดที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย

7 ความพึงพอใจ

8 ความรู้สึกต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนเดินทางมากับ เมื่อได้มาเที่ยวแล้ว แย่กว่าที่คาดไว้ 2 พอๆ กับที่คาดไว้ 52.8 ดีกว่าที่คาดไว้ 55.2

9 คน ไทย 26.8 อาหาร 15.7 ทะเล ชายห าด 15.4 แหล่ง ช็อป ปิ้ง 8.6 วัด 4.8 สถาน ที่ ท่องเ ที่ยว 3.7 อากา ศ 3.6 ธรรมชา ติ 2.9 แหล่ง ทอง เที่ยว กลางคื น 2.8 ความ สนุก สนาน 2. 6 สิ่งที่นักท่องเที่ยวประทับใจมากที่สุด 10 อันดับ

10

11 ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะกลับมาเที่ยว ประเทศไทยอีกครั้ง

12 การสำรวจนักท่องเที่ยวยินดีที่จะแนะนำ และบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวประเทศไทย

13 ช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย

14 จังหวัดที่นักท่องเที่ยว นิยมไปเที่ยว

15 ข้อมูลเข้าถึง ได้จาก


ดาวน์โหลด ppt ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย International tourist satisfaction of travelling to Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google