งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา พฤติกรรมที่เป็นปัญหา นิยาม : พฤติกรรมที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคม พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมที่เป็นปัญหา พฤติกรรมที่เป็นปัญหา นิยาม : พฤติกรรมที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคม พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พฤติกรรมที่เป็นปัญหา พฤติกรรมที่เป็นปัญหา นิยาม : พฤติกรรมที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคม พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น - ความก้าวร้าว - ชอบขโมย - หนีโรงเรียน ( รักร่วมเพศ )

3 ปัญหาชีวิตคู่ เช่น พฤติกรรมการ นอกใจ สลับคู่ ฯลฯ ปัญหาด้านสุขภาพกาย จิต ปัญหาด้านอารมณ์ จากสภาวะการณ์ ต่างๆ ปัญหาด้านบุคลิกภาพ ( แปรปรวน, เก็บ กด, ซึมเศร้า ) ปัญหาด้านการนอน ( นอนไม่หลับ, ใช้ ยา ) ปัญหาด้านความวิตกกังวล ( จาก เรื่องราวต่างๆ ) ปัญหาด้านการทำงาน ( ความรุนแรง, การคุกคามทางเพศ )

4 การแก้ไขปัญหาระดับบุคคล - การให้คำปรึกษา การรักษาทางจิตเวช จิตบำบัด - การให้คำปรึกษา การรักษาทางจิตเวช จิตบำบัดการแก้ไขปัญหาระดับองค์การ - การดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ - การดำเนินการของหน่วยงานต่างๆการแก้ไขปัญหาระดับชาติ - นโยบาย - นโยบาย - กฎหมาย - กฎหมาย - มาตรการด้านต่างที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ไขปัญหา - มาตรการด้านต่างที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ไขปัญหา

5

6 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โทร.0 2245 7835 สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ โทร.0 2258 4482 กรมสุขภาพจิต โทร.0 2590 8001-2

7 โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา โทร.0 4424 2646 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น โทร.0 4322 1767 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม โทร.0 4259 3135

8 ศูนย์สุขภาพจิตเขต 5 นครราชสีมา โทร.0 4425 2555 ศูนย์สุขภาพจิตเขต 6 ขอนแก่น โทร.0 4332 7644 ศูนย์สุขภาพจิตเขต 7 อุบลราชธานี โทร.0 4531 5175

9 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ขอนแก่น โทร.0 4334 4391-4 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โทร.0 2246 1260-8 กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1661-5

10 กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทร.0 2590 4191-2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทร.0 4377 7971-3 ต่อ กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ มมส. โทร.0 4374 3143 ต่อ 116

11

12 สภาพแวดล้อมขององค์การ : แรงผลักดันต่างๆ ที่มีต่อ องค์การ Organizational Environment - General En หรือ External En - การเมือง กฎหมาย Politicolegal Forces - การเมือง กฎหมาย Politicolegal Forces - เศรษฐกิจ Economic Forces - เศรษฐกิจ Economic Forces - เทคโนโลยี Technologiacl Forces - เทคโนโลยี Technologiacl Forces - วัฒนธรรม Sociocultural Forces - วัฒนธรรม Sociocultural Forces - การแข่งขัน International Forces - การแข่งขัน International Forces

13 Task En : สวล. ที่ส่งผลกระทบต่อองค์การโดยตรง - ลูกค้า Customers - ลูกค้า Customers - คู่แข่ง Competiters - คู่แข่ง Competiters - ตลาดแรงงาน Labour - ตลาดแรงงาน Labour - วัตถุดิบ Supplier - วัตถุดิบ Supplier

14 Internal Environment สวล. ภายในองค์การ - ผู้บริหาร Directors - ผู้บริหาร Directors - ลูกจ้าง Owners & Shareholders - ลูกจ้าง Owners & Shareholders - คณะกรรมการ Board of director - คณะกรรมการ Board of director - วัฒนธรรมองค์การ Organizational Culture - วัฒนธรรมองค์การ Organizational Culture - ลักษณะของบุคลากรในองค์การ การเอาใจใส่ - ลักษณะของบุคลากรในองค์การ การเอาใจใส่ - โครงสร้างขององค์การ - โครงสร้างขององค์การ - จริยธรรมขององค์การ - จริยธรรมขององค์การ - ระบบความยุติธรรมในองค์การ - ระบบความยุติธรรมในองค์การ

15 ขั้นพัฒนาการทางอาชีพของบุคคล - ขั้นของการเจริญเติบโต - ขั้นของการเจริญเติบโต - ขั้นของการสำรวจ - ขั้นของการสำรวจ - ขั้นของการสร้างหลักฐาน - ขั้นของการสร้างหลักฐาน - ขั้นของการคงไว้ซึ่งความมั่นคงในอาชีพ - ขั้นของการคงไว้ซึ่งความมั่นคงในอาชีพ - ขั้นของการเสื่อมถอย - ขั้นของการเสื่อมถอย

16 - ด้านเศรษฐกิจ - ด้านสังคม - ด้านสังคม - ด้านจิตใจ - ด้านจิตใจ - ด้านการปรับปรุงและการพัฒนาตนเอง - ด้านการปรับปรุงและการพัฒนาตนเองพฤติกรรมของบุคคลในการทำงาน 1. การเข้าใจโครงสร้างทางจิตใจของคน 1. การเข้าใจโครงสร้างทางจิตใจของคน 2. การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 2. การเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล 3. การใช้หลักจิตวิทยาเพื่อเข้าใจการปรับตัวของคน 3. การใช้หลักจิตวิทยาเพื่อเข้าใจการปรับตัวของคน

17 - การจัดสรรทรัพยากร - ความแตกต่างของเป้าหมาย - ความเชื่อและค่านิยม - ความแตกต่างด้านพฤติกรรมส่วนบุคคล - การเปลี่ยนแปลง ด้านตัวบุคคล องค์การ การขจัดความขัดแย้ง 1. สร้างสิ่งเร้า 2. ลดความขัดแย้ง 3. การให้เห็นผลเสีย

18 1. ปัจจัยด้านบุคคล เช่น ลักษณะทางชีวสังคม, ความ 1. ปัจจัยด้านบุคคล เช่น ลักษณะทางชีวสังคม, ความ สามารถ, บุคลิกภาพ, การรับรู้, ทัศนคติ, ค่านิยม 2. ปัจจัยด้านงาน เช่น ความชัดเจน คลุมเครือ, ความสอด 2. ปัจจัยด้านงาน เช่น ความชัดเจน คลุมเครือ, ความสอด คล้อง ขัดแย้งในบทบาท ลักษณะของงาน ( ท้าทาย ใช้ ความคิด ) โครงสร้างองค์การ, การควบคุม, ผลตอบแทน 3. ปัจจัยด้านการจัดการ เช่น การบริหาร นโยบาย การ 3. ปัจจัยด้านการจัดการ เช่น การบริหาร นโยบาย การ สนับสนุน การพัฒนา ฯลฯ

19 1. ปัจจัยด้านบุคคล เช่น ลักษณะทางชีวสังคม, ความ 1. ปัจจัยด้านบุคคล เช่น ลักษณะทางชีวสังคม, ความ สามารถ, บุคลิกภาพ, การรับรู้, ทัศนคติ, ค่านิยม 2. ปัจจัยด้านงาน เช่น ความชัดเจน คลุมเครือ, ความสอด 2. ปัจจัยด้านงาน เช่น ความชัดเจน คลุมเครือ, ความสอด คล้อง ขัดแย้งในบทบาท ลักษณะของงาน ( ท้าทาย ใช้ ความคิด ) โครงสร้างองค์การ, การควบคุม, ผลตอบแทน 3. ปัจจัยด้านการจัดการ เช่น การบริหาร นโยบาย การ 3. ปัจจัยด้านการจัดการ เช่น การบริหาร นโยบาย การ สนับสนุน การพัฒนา ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมที่เป็นปัญหา พฤติกรรมที่เป็นปัญหา นิยาม : พฤติกรรมที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานของสังคม พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google