งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อตัวบ่งชี้ 1.3 : เงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิต ( ปริญญาตรี ) 1. จุดอ่อน 1. คณะฯยังไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนของ บัณฑิต 2. คณะฯยังขาดหลักคิดที่สมบูรณ์ในการเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อตัวบ่งชี้ 1.3 : เงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิต ( ปริญญาตรี ) 1. จุดอ่อน 1. คณะฯยังไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนของ บัณฑิต 2. คณะฯยังขาดหลักคิดที่สมบูรณ์ในการเทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อตัวบ่งชี้ 1.3 : เงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิต ( ปริญญาตรี ) 1. จุดอ่อน 1. คณะฯยังไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนของ บัณฑิต 2. คณะฯยังขาดหลักคิดที่สมบูรณ์ในการเทียบ รายได้จากการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตกับเกณฑ์ เงินเดือนของ ก. พ. 2. จุดแข็ง 1. บัณฑิตมีทักษะทางวิชาชีพขั้นสูง 2. บัณฑิตสำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างของ หลักสูตรและสามารถประกอบอาชีพได้

2 3. โอกาส บัณฑิตสามารถนำความรู้ทางด้านศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นฐานข้อมูลใน การสร้างแนวทางหรือรูปแบบเพื่อพัฒนาผลงานของ ตนเองให้มีเอกลักษณ์เฉพาะและสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระได้เป็นอย่างดี 4. อุปสรรค เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพใน ปัจจุบัน โดยภาพรวมมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และการบริโภค รวมถึงการให้ความสำคัญต่อผลผลิต ทางด้านศิลปะยังมีน้อย

3 5. กลยุทธ์ / แผนพัฒนา 1. เน้นกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้บัณฑิตมี การทำงานอย่างมีคุณภาพนำเสนอสู่สังคมและเป็นที่ ยอมรับอย่างกว้างขวาง 2. ฝึกให้บัณฑิตเรียนรู้การบริหารและการจัดการ ทางศิลปะเพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ กิจกรรมและการจัดนิทรรศการ 3. เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์และประสบ ความสำเร็จในวิชาชีพมาถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ชื่อตัวบ่งชี้ 1.3 : เงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิต ( ปริญญาตรี ) 1. จุดอ่อน 1. คณะฯยังไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนของ บัณฑิต 2. คณะฯยังขาดหลักคิดที่สมบูรณ์ในการเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google