งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Health Strategic Management and Planning “การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Health Strategic Management and Planning “การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Health Strategic Management and Planning “การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ”
Asst.Prof. Vorapoj Promasatayaprot B.P.H.(Public Health Administration), B.Sc.(Health Education), B.A.(Political Science), M.Sc.(Public Health), Mini MBA in Health Faculty of Public Health, Mahasarakham University, Thailand

2 Plans of Strategies The choice of alternative strategies needs to be consistent with the overall position and direction of the firm.

3 Create Plans of Action Develop programs/methods/plans of action:
The requirement for achieving set goals. Who will do which part. How the different parts tie together. Why Where What

4 Timetables Determine the phases of the project.
Determine representative that will be responsible for each phase. Determine the beginning, middle, and end of each phase. When

5 Costs Financial Human resources Time
Operating on the Environment - Apply Resources

6 Plan Follow-up Determine benchmarks to measure strengths
and areas of improvement. Benchmarking - Reverse Engineer - Leapfrogging Learning - Continuous Managing Change

7 4 BASIC CATEGORIES OF STRATEGY
STRATEGY GOAL ใช้เมื่อ Growth/Stars เพิ่ม/ขยายกิจกรรม ด้าน PEST ดี และ - concentration เพิ่มรายได้ องค์กรเข้มแข็ง - vertical integration - diversification Stability/Cash cows เพิ่มประสิทธิภาพ องค์กรมาตรฐานRetrenchment/Dogs ภาวะวิกฤต - turnaround เพื่อความอยู่รอด - divestment ลดการลงทุน - liquidation เลิกกิจการ Combination/ เพิ่มประสิทธิผล เปลี่ยนแปลง PEST Question marks องค์กรหลวม

8 Internal Business Processes
THE BALANCED SCORECARD: AN INTEGRATIVE APPROACH TO PERFORMANCE EVALUATION. Financial Customers Vision & Strategy Internal Business Processes Learning & Growth Kaplan, Robert S., and Norton, David P., The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1996.

9 ดุลยภาพ สรรค์สร้าง Long - Range Competitive Capability
องค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง เราต้องสร้างดุลยภาพ สรรค์สร้าง Long - Range Competitive Capability Driver of Future Performance Historical Cost financial Accounting Past Performance ดุลยภาพ

10 วิสัยทัศน์และ กลยุทธ์
เพื่อให้ถึงดวงดาวด้านการเงินเราจะ ต้องแสดงให้ทุกคนประจักษ์ได้อย่างไร การเงิน วัตถุประสงค์ วิธีการ เป้าหมาย วิธีวัด เพื่อให้เป็นที่นิยมของ ผู้รับบริการเราต้องมี ยี่ห้ออย่างใด บริการ เพื่อให้เป็นที่นิยมของวิชาชีพ และผู้สนใจสุขภาพกระบวน การอะไรที่ต้องทำ กระบวนการบริหาร วิสัยทัศน์และ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ วิธีการ วิธีวัด เป้าหมาย วิธีการ วิธีวัด เป้าหมาย เพื่อให้ถึงดวงดาว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง เราจะต้องพัฒนาความ สามารถอย่างไร นวตกรรมและ การเรียนรู้ วัตถุประสงค์ วิธีวัด เป้าหมาย วิธีการ

11 กลยุทธ์ หลักการของระบบบริหารองค์กรแบบมุ่งผลลัพธ์
1. แปล+แปรกลยุทธ์ให้เป็น ภาษาปฏิบัติ ทำMapกลยุทธ์ สร้างระบบวัดผลดุลยภาพ 5.ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยทีมบริหาร ขับเคลื่อน+กระบวนการสั่งการ ระบบบริหารเชิงกลยุทธ์ 2.จัดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกลยุทธ์ บทบาทโดยรวม การประสานระหว่างหน่วย บริการร่วม Balanced Scorecard กลยุทธ์ 4.ทำให้กลยุทธ์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง เชื่อมโยงการงบประมาณกับกลยุทธ์ กระบวนการวิเคราะห์และระบบสารสนเทศ 3.ทำให้กลยุทธ์เป็นเรื่องชีวิตประจำ สำเหนียกในกลยุทธ์ ตัวชี้วัดดุลยภาพด้านบุคคล ระบบ ขวัญกำลังใจ

12 Board Level Scorecard Overall Vision Objectives Measures & targets
Initiatives Business Unit Scorecard Vision for the unit in question Objectives Measures & targets Initiatives Individual or Team Scorecard Vision for individuals or teams Objectives Measures & targets Initiatives

13 ความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติ
วางระบบประสานกันระหว่างการวางแผนและการควบคุม ทำการจัดตั้ง MBORR (Management By Objective Result and Rewards) การบริหารตามวัตถุประสงค์ ดูผลลัพธ์ และมีการให้ผลตอบแทน มีระบบข้อมูลข่าวสารในการวางกลยุทธ์ และติดตามผล มีการสื่อสารและจูงใจที่ดี ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล สไตล์การบริหาร ค่านิยมร่วมกันของบุคคลในองค์กร

14 ลักษณะของทีมงานที่มีผลงานสูง (High-Performing Teams)
Purpose & Value: มีทิศทางละค่านิยม Empowerment: ให้อำนาจในการดำเนินการ Relationship and Communication: สัมพันธ์และสื่อสาร Flexibilitiy: ความยืดหยุ่น Optimal Performance: ผลงานที่ดี Recognition & Appreciation: ยกย่องชื่นชม Morale: การสร้างขวัญ


ดาวน์โหลด ppt Health Strategic Management and Planning “การนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google