งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society แนวคิดและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทม เกตุวงศา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society แนวคิดและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทม เกตุวงศา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society แนวคิดและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทม เกตุวงศา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 แนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ คือ เน้นเนื้อหาหรือเรื่องราว วิธีการ เหมือนการสร้างภาพยนตร์ MovieMuseum - ผู้อำนวยการสร้าง - ผู้กำกับ -Production Design - การตลาด - ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์ - ภัณฑารักษ์ -Designer / Architecture - พิพิธภัณฑ์กับผู้ชม คนดูมากคนเข้าชมมาก Museum Management หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society

3 Director ( ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ )  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย ( หลัก รอง ทั่วไป )  งบประมาณ  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บทบาทที่ 1 หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society

4 Curator ( ภัณฑารักษ์ )  เก็บรวบรวมข้อมูล ( ข้อมูลจากเอกสาร / ข้อมูลจากพื้นที่ )  วิเคราะห์ Theme ( แก่นของเรื่อง )  ตารางวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ  การสงวนรักษาวัตถุ ( อนุรักษ์เชิงป้องกัน )  การจัดการคลังและระบบฐานข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษา  การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม บทบาทที่ 2 หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society

5 Designer / Architecture ( นักออกแบบ )  การวิเคราะห์ที่ตั้งและสภาพแวดล้อม  ออกแบบอาคาร  ออกแบบผังและการใช้พื้นที่  ออกแบบนิทรรศการ / สื่อการจัดแสดง  ออกแบบสื่อประเภทอื่น ๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือ เว็บไซต์ ของที่ระลึก ฯลฯ  ดูแลสื่อทุกชนิดที่เผยแพร่จากพิพิธภัณฑ์ บทบาทที่ 3 หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society

6 Museum and Audiences ( พิพิธภัณฑ์กับผู้ชม )  วิเคราะห์แผนการตลาด  กลยุทธ์ทางการตลาด  แผนกิจกรรม บทบาทที่ 4 หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society

7 แนวคิดและรูปแบบการจัดการ พิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ สังคม ต้องให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ ต่าง ๆ คณะทำงาน และประสานความร่วมมือ ความ เชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย มาทำงานเป็นทีม สรุป หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society


ดาวน์โหลด ppt หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society แนวคิดและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทม เกตุวงศา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google