งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society แนวคิดและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทม เกตุวงศา ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 แนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ คือ เน้นเนื้อหาหรือเรื่องราว
หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society Museum Management แนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ คือ เน้นเนื้อหาหรือเรื่องราว วิธีการ เหมือนการสร้างภาพยนตร์ Movie Museum ผู้อำนวยการสร้าง ผู้กำกับ Production Design การตลาด ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ ภัณฑารักษ์ -Designer / Architecture -พิพิธภัณฑ์กับผู้ชม คนดูมาก คนเข้าชมมาก

3 บทบาทที่ 1 Director (ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์) วัตถุประสงค์
หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society บทบาทที่ 1 Director (ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์) วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย (หลัก รอง ทั่วไป)  งบประมาณ  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

4 บทบาทที่ 2 Curator (ภัณฑารักษ์)
หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society Curator (ภัณฑารักษ์) บทบาทที่ 2  เก็บรวบรวมข้อมูล (ข้อมูลจากเอกสาร / ข้อมูลจากพื้นที่)  วิเคราะห์ Theme (แก่นของเรื่อง)  ตารางวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการ  การสงวนรักษาวัตถุ (อนุรักษ์เชิงป้องกัน)  การจัดการคลังและระบบฐานข้อมูล  การเผยแพร่ความรู้ ให้การศึกษา  การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม

5 บทบาทที่ 3 Designer / Architecture (นักออกแบบ)
หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society Designer / Architecture (นักออกแบบ) บทบาทที่ 3  การวิเคราะห์ที่ตั้งและสภาพแวดล้อม  ออกแบบอาคาร  ออกแบบผังและการใช้พื้นที่  ออกแบบนิทรรศการ/สื่อการจัดแสดง  ออกแบบสื่อประเภทอื่น ๆ เช่น แผ่นพับ หนังสือ เว็บไซต์ ของที่ระลึก ฯลฯ  ดูแลสื่อทุกชนิดที่เผยแพร่จากพิพิธภัณฑ์

6 บทบาทที่ 4 Museum and Audiences (พิพิธภัณฑ์กับผู้ชม)
หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society Museum and Audiences (พิพิธภัณฑ์กับผู้ชม) บทบาทที่ 4  วิเคราะห์แผนการตลาด  กลยุทธ์ทางการตลาด  แผนกิจกรรม

7 สรุป แนวคิดและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์
หัวเรื่องที่ 4 Museum and Thai Society สรุป แนวคิดและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ต้องให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ คณะทำงาน และประสานความร่วมมือ ความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่าย มาทำงานเป็นทีม


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดและรูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google