งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หินตะกอน (SEDIMENTARY ROCKS) คือ หินซึ่งเกิดจากการสะสมของ ตะกอน (sedimentation) หรือเกิด จากการตกตะกอนทางเคมีในน้ำ แล้ว เกิดการแข็งตัว (lithification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หินตะกอน (SEDIMENTARY ROCKS) คือ หินซึ่งเกิดจากการสะสมของ ตะกอน (sedimentation) หรือเกิด จากการตกตะกอนทางเคมีในน้ำ แล้ว เกิดการแข็งตัว (lithification)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หินตะกอน (SEDIMENTARY ROCKS) คือ หินซึ่งเกิดจากการสะสมของ ตะกอน (sedimentation) หรือเกิด จากการตกตะกอนทางเคมีในน้ำ แล้ว เกิดการแข็งตัว (lithification) กลายเป็นหิน

3 การแบ่งชนิดของหิน ตะกอน ใช้คุณสมบัติ 3 ประการ คือ การเกิด (origin) เนื้อหิน (texture) และส่วนประกอบ (composition)

4 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเกิดหิน ตะกอน

5 การเกิดของ หินตะกอน การสะสมของเม็ดตะกอน (Detrital origin) การตกตะกอนทางเคมี (Chemical origin) เกิดจากอินทรีย์สาร [ Biochemical (Organic) origin ]

6 เนื้อหิน (Texture) เนื้อเม็ด (Clastic Texture) คือเนื้อที่ประกอบด้วยเศษหินและ เม็ดแร่ ซึ่งแตกหรือผุพังมาจากหินเดิม (Detrital origin) อาศัยขนาดตะกอนในการเรียกชื่อ

7 หิน กรวด หิน ทราย หิน โคลน

8

9 Shale Breccia Sandstone Conglomerate

10 เนื้อผลึก (Nonclastic Texture) ผลึก ขนาดเล็กละเอียด คือเนื้อที่มีลักษณะเป็นผลึกขนาดเล็ก ยึดเกี่ยวกัน ทำให้เนื้อแน่นมาก เกิดจากการตกตะกอนทางเคมี (Chemical origin) อาศัยส่วนประกอบ ในการเรียกชื่อหิน โดยมักมีแร่เด่นเพียงอย่างเดียว แร่ dolomite หิน dolomite / dolostone แร่ chalcedony/chert หิน chert แร่ halite หิน rock salt แร่ gypsum หิน gypsum

11

12 Dolomite Chert Gypsum Limestone

13 Biochemical / Organic origin Clastic textureCoquina Fossiliferrous limestone Nonclastic textureCoal

14

15 หินแปร (METAMORPHIC ROCKS) คือ หินซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางส่วนประกอบของ แร่ และ / หรือการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างหรือเนื้อหินของหิน เดิม เนื่องจากความร้อนหรือความร้อนและความกดดันภายใต้ ผิวโลก

16 การแบ่งชนิดของหินแปร ใช้คุณสมบัติ 3 ประการ คือ การเกิด (origin) เนื้อหิน (texture) และส่วนประกอบ (composition)

17 การแปรสภาพแบบ สัมผัส Contact Metamorphism การแปรสภาพแบบ ภูมิภาค Regional Metamorphism การเกิด : การแปรสภาพแบบสัมผัส (Contact Metamorphism) การแปรสภาพแบบภูมิภาค (Regional Metamorphism)

18 เกิดจากการเปลี่ยนแปลง โดยความร้อนและความกดดัน หินอาจมีการตกผลึกใหม่ อาจมีแร่ใหม่เกิดขึ้น และที่สำคัญคือ จะเกิดการเรียงตัว (foliation)

19

20 การแปรสภาพแบบสัมผัส (Contact Metamorphism) เกิดจากการเปลี่ยนโดยความร้อน และ / หรือปฏิกิริยาเคมีของสารละลายที่ขึ้นมาพร้อมกับแมกมา บริเวณที่แมกมาสัมผัสกับหินเดิมจะเกิดการตกผลึกใหม่ ทำให้เนื้อแน่นและแข็งขึ้น

21

22 เนื้อหิน (Texture)

23 หินแปรซึ่งมีการเรียงตัว (Foliated metamorphic rocks) เรียกชื่อหินตามชนิดของเนื้อหิน ได้แก่ Slaty Slate Phyllitic Phyllite Schistose Schist Gneissose Gneiss Schi st Slate Gnei ss

24

25 หินแปรซึ่งไม่มีการเรียงตัว (Nonfoliated Metamorphic Rocks) เกิดจากการตกผลึกใหม่ เม็ดแร่มีขนาดเดียว เนื้อแน่น (Hornfelsic texture) เนื้อละเอียดคล้าย หินอัคนี เนื้อผลึก (Granoblastic texture) เห็นผลึกละเอียด - หยาบ เรียกชื่อโดยอาศัยส่วนประกอบ เช่น หินอ่อน (Marble) ประกอบด้วย แคลไซต์ หินควอตไซต์ (Quartzite) ประกอบด้วย ควอตซ์ Marb le Quartzi te Horn fel

26


ดาวน์โหลด ppt หินตะกอน (SEDIMENTARY ROCKS) คือ หินซึ่งเกิดจากการสะสมของ ตะกอน (sedimentation) หรือเกิด จากการตกตะกอนทางเคมีในน้ำ แล้ว เกิดการแข็งตัว (lithification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google