งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

12/9/05WSW : KTA’s ModelSombat Boonyavanoch โดย ส มบัติ บุญญาวานิชย์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ์ (WSW : Workshop Strategy Workout)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "12/9/05WSW : KTA’s ModelSombat Boonyavanoch โดย ส มบัติ บุญญาวานิชย์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ์ (WSW : Workshop Strategy Workout)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 12/9/05WSW : KTA’s ModelSombat Boonyavanoch โดย ส มบัติ บุญญาวานิชย์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ์ (WSW : Workshop Strategy Workout) KTAModel ถึงเป้าหมายด้วย KTA‘s Model

2 12/9/05WSW : KTA’s ModelSombat Boonyavanoch การบริหารทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ zวzวิถีการทำงาน/Style zกzกลยุทธ์ขององค์การ/Strategy zทzทักษะของทีมงาน/Skill zมzมีเป้าหมายเดียวกัน/Shared Vision yวyวัฒนธรรมการแสดงความคิดเห็นในองค์การ การบริหารที่มีความท้าทายมากที่สุดคือ การบริหารทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เราจะรับผลของของการบริหารนั้น เมื่อทุกอย่างผ่านไปแล้ว และยากที่จะแก้ไข

3 12/9/05WSW : KTA’s ModelSombat Boonyavanoch ความท้าทายอยู่ที่การแปลความหมายใน การมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอก องค์การ zกzการแปลความเข้าใจของคนวางรากฐานไว้ 2 วิธี คือ ((1) การเข้าใจความเป็นจริงโดยเข้าไปอยู่ ใกล้กับสิ่งของ หรือเหตุการณ์ หรือ ปรากฏการณ์ หรือวรรณกรรมที่ต้องการ แปลความหมายเพื่อให้เข้าใจในสื่งที่ ต้องการแปลความหมายนั้น ((2) มีภูมิ(ความรู้+ประสบการณ์)สามารถสร้าง การรับ รู้ เข้าใจความเป็นจริง ต่อสิ่งของ หรือ เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ หรือ วรรณกรรม ให้ตรงตามความเป็นจริงนั้น

4 12/9/05WSW : KTA’s ModelSombat Boonyavanoch symbolic interactionism มนุษย์สื่อสารสิ่งที่เขาเรียนรู้ผ่านทางสัญลักษณ์ (symbols) BBlumer บิดาแห่ง Symbolic เสนอให้หา กระบวนการที่คนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทำให้คน ได้รับความหมายของความจริงซึ่งประกอบกัน เป็นโลกที่สัมผัสได้ ที่เรียกว่า “real world” WW.I.Thomas จึงกล่าวว่า “ ไม่สำคัญว่าการ แปลความจะถูก หรือไม่ ถ้าคนให้ความหมาย ต่อเหตุการณ์ตามที่เป็นจริงของเขา ก็เป็น ความจริงในความหมายของเขา ” แต่อาจจะไม่ เป็นจริงในความหมายของเรา คความเป็นจริงของความหมายจึงเป็น Social products ที่มาจากการกระทำที่คนมี ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ระหว่างความหมายที่เป็น จริงของผู้สร้าง กับความจริงของผู้รับ ด้วยการ แปลความจากการสร้างทางเลือกที่แน่นอน ต่างๆให้ตรงกัน

5 12/9/05WSW : KTA’s ModelSombat Boonyavanoch เราจะเอาชนะความท้าทายนี้ ได้อย่างไร ? zใzใช้เทคนิคของ KTA พาเพลิน สู่กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงปฏบัติ สร้างให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ zดzด้วยการมีส่วนร่วมทุกระดับอย่างมีเป้าหมายร่วม zโzโดยวิธี yดyดำเนินตาม KTA’s Model(ตาม) yรyร่วมเรียนรู้อุปสรรค ร่วมคิดสร้างโอกาส(บุกตะลุย) yทyทำฝันให้เป็นความจริง(หลีกหนี)

6 12/9/05WSW : KTA’s ModelSombat Boonyavanoch KTA KTA คืออะไร? KKKKnowledge องค์ความรู้มีมากเท่าที่จำเป็น ในการทำงาน TTTThinking Skill การสะท้อนถึงการเรียนรู้ (Reflective Learning) กับปัญหาของงาน เพื่อให้เกิดการสร้างกระบวนการคิด (Thinking Process) ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ กำหนด ทางเลือกใช้ความรู้ที่มีอยู่ผสมผสานกับ ความรู้ใหม่ๆ AAAApply Skill การประยุกต์บริบทของ ภาระหน้าที่ ( Functional Context ) ทำให้เกิด การประยุกต์งาน (Apply) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถใหม่ในการทำงาน สร้างมูลค่า (Value Creation) ในสินค้า และบริการ หรือนวัตกรรม สร้าง ความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด ppt 12/9/05WSW : KTA’s ModelSombat Boonyavanoch โดย ส มบัติ บุญญาวานิชย์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ์ (WSW : Workshop Strategy Workout)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google