งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การสร้างพิมพ์เขียวการ เปลี่ยนแปลง ” สมบัติ บุญญาวานิชย์ Your Change Agent Partner บทที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การสร้างพิมพ์เขียวการ เปลี่ยนแปลง ” สมบัติ บุญญาวานิชย์ Your Change Agent Partner บทที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การสร้างพิมพ์เขียวการ เปลี่ยนแปลง ” สมบัติ บุญญาวานิชย์ Your Change Agent Partner บทที่ 8

2 KTA ModelSombat Boonyavanich2 คทา พาเพลิน ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงปฏิบัติเราถนัด บูรณาการงานสร้างสรรค์ วิชาการใช้นำเป็นสำคัญประสบการณ์ นานวันจึงมั่นใจ  คทา พาเพลิน เชิญเรียนรู้คทา พาสู้รู้ แก้ไข คทา พารุก รุดหน้าไปคทา พาให้ ร่วมใจกัน วิสัยทัศน์สูงส่ง และองอาจประเด็น ยุทธศาสตร์ ฉลาดสรร เป้าประสงค์หมายมุ่งอย่างมุ่งมั่นกลยุทธ์ แข็งขัน และมั่นใจ เนื้อร้อง สมชาย หอมกระ หลบ ทำนอง พรทิพา สุกใส

3 KTA ModelSombat Boonyavanich3 การบริหารเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์(กำหนดเป้าหมาย) แผนกลยุทธ์(วิธีบรรลุเป้าหมาย) แผนปฏิบัติงาน(กลวิธีสร้างคุณภาพเป้าหมาย) การประเมินผล (EVA,BSC : กลวิธีการประเมิน) การตรวจสอบและการติดตามผล แผนการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างสรรค์ โครงการ แผนการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างสรรค์ ทุน แผนงบประมาณ 4.โครงสร้างเงินลงทุน แผนงบประมาณ ความสามารถ ในการ คาดการณ์ ผลสัมฤทธิ์ แผนทรัพยากร: แผนทรัพยากร: 1.คน 1.คน 2.ข้อมูล/วัตถุดิบ 3.Technology 2.ข้อมูล/วัตถุดิบ 3.Technology /เครื่องจักร แผนการตลาด

4 KTA ModelSombat Boonyavanich4 องค์กรแผนยุทธศาสตร์(วิสัยทัศน์) กลุ่ม/หน่วยธุรกิจแผนธุรกิจ(แผนกลยุทธ์) การปฏิบัติระดับบุคคลแผนการดำเนินงาน(แผนกลวิธี) 3 ระดับของภารกิจ/แผน ระดับของภารกิจ และแผน

5 KTA ModelSombat Boonyavanich5 มององค์กรฯ... ต้องการ เห็นอะไร ? รู้หน้าที่ มีความสามารถลดรอบระยะเวลาเริ่มงานใหม่คุณภาพกระบวนการดำเนินงาน ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน ความเป็นเลิศในระบบสำนักงานทีมงานที่ดี 5ส5ส5ส5ส สามารถวัดความสามารถที่อยู่ภายในให้ความสำคัญในการปรับปรุง ความสามารถในการนำ และบริหารการเปลี่ยนแปลง แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนยุทธวิธี ภาพพจน์ เสาเข็ม ตอม่อ คานคอดิน ตัวบ้าน หลังคาบ้าน

6 KTA ModelSombat Boonyavanich6 ความสามารถในการแข่งขัน ขององค์กร แตกต่าง ดีกว่า เร็วกว่า ความสามารถในการแข่งขัน ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจEVA สร้างมูลค่าทางการเงิน การสร้างคุณค่าให้ลูกค้า การสร้างคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย กรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกมสร้างรายได้จากมูลค่าทางการค้า ถูกกว่า


ดาวน์โหลด ppt “ การสร้างพิมพ์เขียวการ เปลี่ยนแปลง ” สมบัติ บุญญาวานิชย์ Your Change Agent Partner บทที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google