งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 11 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สุดของ “ภาพพจน์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 11 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สุดของ “ภาพพจน์”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 11 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สุดของ “ภาพพจน์”

2 KTA ModelSombat Boonyavanich2 แนวคิดของ KTA Model ปรัชญา KTA Model เพื่อการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูลสารสนเทศในอดีต เข้าถึงความต้องการของชุมชน พัฒนาด้วยปัญญา”รู้”

3 KTA ModelSombat Boonyavanich3 ทบทวนการเรียนรู้ของเราที่ผ่านมา การเรียนรู้จำได้ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งาน ประยุกต์ใน การทำงาน ห ้ องเรียน 20%3%97%5% มีประสบการณ์ ตรงด้วยตนเอง 80%95%5%95%

4 KTA ModelSombat Boonyavanich4 ปิระมิด( pyramid )แห่งการเรียนรู้ สอนให้ผู้อื่น 80 % จากประสบการณ์ 75 % การมีส่วนร่วม 50% ดูการสาธิต 30% ภาพและเสียง 20% อ่าน 10% ฟัง 5% ความรู้ใดที่จากประสบการณ์จริง เมือพัฒนาได้ถึง80%จะสามารถ ประยุกต์ต่อยอดความรู้นั้นให้ แตกฉานเพิ่มเติมความรู้ที่ เกิดขึ้นจากการได้ลงมือทำ ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมใน การทำงานจึงเป็นหัวใจ แห่งองค์กรการเรียนรู้ เพราะความรู้ใหม่ๆใดๆ จะเกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคล นวัตกรรมใหม่ไม่สามารถ เกิดจากการศึกษาเล่า เรียน หรือการฝึกอบรม จะมีความความรู้ใหม่ ไดัจากการลงมือทำ เท่านั้น

5 KTA ModelSombat Boonyavanich5 ความรู้ ความคิดใหม่ หรือนวัตกรรม ไอเดียดีๆ ใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถ เปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้น อยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น ไอเดียดีๆ ใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถ เปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้น อยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น พระราชดำรัสล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ ภูมิพล อดุลยเดช พระราชดำรัสล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ ภูมิพล อดุลยเดช เสรีชนเท่านั้นที่จะสร้างผลงานทางสติปัญญา และประดิษฐกรรมต่างๆขึ้นมาได้ ซึ่งความ ทันสมัยของมัน จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ชีวิตเรา คุ้มกับเวลาที่ใช้ไป เสรีชนเท่านั้นที่จะสร้างผลงานทางสติปัญญา และประดิษฐกรรมต่างๆขึ้นมาได้ ซึ่งความ ทันสมัยของมัน จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ชีวิตเรา คุ้มกับเวลาที่ใช้ไป อัลเบิร์ด ไอน์สไตน์ อัลเบิร์ด ไอน์สไตน์

6 KTA ModelSombat Boonyavanich6พิจารณาห่วงโซ่ขององค์กรอำนาจต่อรองของผู้จัดจำหน่าย การนำเข้าการบริหารการดำเนินงานการจัดส่งออก การตลาด และการขาย การบริการหลังการขาย โครงสร้างองค์การ ( แผน / การเงิน ) การบริหารทรัพยากรบุคคลการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดหา ความพึงพอใจของลูกค้า เศรษฐกิจ และสังคม GPPGDPกำไร ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิตผลลัพธ์ I&KMS


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 11 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สุดของ “ภาพพจน์”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google