งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สุดของ"ภาพพจน์"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สุดของ"ภาพพจน์""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สุดของ"ภาพพจน์"
KTA Model บทที่ 11 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่สุดของ “ภาพพจน์”

2 แนวคิดของ KTA Model พัฒนาด้วย ปัญญา”รู้”
เข้าใจข้อมูลสารสนเทศในอดีต เข้าถึงความต้องการของชุมชน พัฒนาด้วย ปัญญา”รู้” KTA Model Sombat Boonyavanich

3 ทบทวนการเรียนรู้ของเราที่ผ่านมา
จำได้ ได้ใช้งาน ไม่ได้ใช้งาน ประยุกต์ในการทำงาน ห้องเรียน 20% 3% 97% 5% มีประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง 80% 95% KTA Model Sombat Boonyavanich

4 ปิระมิด( pyramid )แห่งการเรียนรู้
สอนให้ผู้อื่น 80 % จากประสบการณ์ 75 % การมีส่วนร่วม 50% ดูการสาธิต 30% ภาพและเสียง 20% อ่าน 10% ฟัง 5% ความรู้ใดที่จากประสบการณ์จริง เมือพัฒนาได้ถึง80%จะสามารถ ประยุกต์ต่อยอดความรู้นั้นให้ แตกฉานเพิ่มเติมความรู้ที่เกิดขึ้นจากการได้ลงมือทำ ด้วยตนเอง การมีส่วนร่วมในการทำงานจึงเป็นหัวใจ แห่งองค์กรการเรียนรู้ เพราะความรู้ใหม่ๆใดๆ จะเกิดขึ้นจากปัจเจกบุคคล นวัตกรรมใหม่ไม่สามารถ เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน หรือการฝึกอบรม จะมีความความรู้ใหม่ไดัจากการลงมือทำ เท่านั้น KTA Model Sombat Boonyavanich

5 ความรู้ ความคิดใหม่ หรือนวัตกรรม
ไอเดียดีๆ ใหม่ๆ และยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น พระราชดำรัสล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙ ภูมิพล อดุลยเดช เสรีชนเท่านั้นที่จะสร้างผลงานทางสติปัญญา และประดิษฐกรรมต่างๆขึ้นมาได้ ซึ่งความทันสมัยของมัน จะเอื้อประโยชน์ให้แก่ชีวิตเราคุ้มกับเวลาที่ใช้ไป อัลเบิร์ด ไอน์สไตน์ KTA Model Sombat Boonyavanich

6 พิจารณาห่วงโซ่ขององค์กร
ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ อำนาจต่อรอง ของผู้จัดจำหน่าย การนำเข้า การบริหารการดำเนินงาน การจัดส่งออก การตลาด และการขาย การบริการหลังการขาย ความพึงพอใจ ของลูกค้า GPP GDP กำไร โครงสร้างองค์การ(แผน/การเงิน) การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหา I&KMS เศรษฐกิจ และสังคม KTA Model Sombat Boonyavanich


ดาวน์โหลด ppt องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สุดของ"ภาพพจน์"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google