งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC. 2 Web OPAC ใช้ในการค้นหาวัสดุ สารสนเทศที่มีอยู่ใน สำนักวิทยบริการหรือห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC. 2 Web OPAC ใช้ในการค้นหาวัสดุ สารสนเทศที่มีอยู่ใน สำนักวิทยบริการหรือห้องสมุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC

2 2 Web OPAC ใช้ในการค้นหาวัสดุ สารสนเทศที่มีอยู่ใน สำนักวิทยบริการหรือห้องสมุด

3 3 การเข้าสืบค้นข้อมูลใน Web OPAC

4 4 ผู้แต่ง (AUTHOR) ค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุลของผู้แต่ง ชื่อเรื่อง (TITLE) ค้นหาจากชื่อวัสดุ สารสนเทศ หัวเรื่อง (SUBJECT) ค้นหาจากหัวเรื่องที่ มีอยู่ในวัสดุสารสนเทศ คำสำคัญ (KEYWORD) ค้นหาจากคำ สำคัญของวัสดุสารสนเทศเลขหมู่ (CALL NUMBER) ค้นหาวัสดุสารสนเทศจาก เลขหมู่ การค้นหาวัสดุสารสนเทศ จาก Web OPAC

5 5 ยืมต่อและตรวจสอบ ประวัติการยืมคืน ยืมต่อและตรวจสอบ ประวัติการยืมคืน ฐานข้อมูลสหบรรณานุ กรม ฐานข้อมูลสหบรรณานุ กรม ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย มหาวิทยาลัย มหาสารคาม ฐานข้อมูลเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ฐานข้อมูลเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ โครงการ ThaiLIS (TDC) สื่อโสตทัศน์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์และสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร ข้อเสนอแนะสำหรับ สำนักวิทยบริการ ข้อเสนอแนะสำหรับ สำนักวิทยบริการ ข้อมูลส่วนอื่น ๆ

6 6 หน้าจอหลัก Web OPAC เลือกทางเลือก ที่ต้องการ

7 7 สืบค้นด้วยทางเลือก “ ผู้ แต่ง ” เลือกสืบค้นจากผู้แต่ง

8 8 ผลการสืบค้นด้วยชื่อผู้แต่ง “ กฤษณา อโศกสิน ” 3. เลือกรายการ ที่ต้องการ

9 9 รายละเอียดของรายการ “ กระเช้าสีดา ” 4. จะพบรายละเอียด ของรายการที่เลือก

10 10 สืบค้นด้วยชื่อเรื่อง เลือกสืบค้นจากชื่อเรื่อง

11 11 ผลการสืบค้นด้วยชื่อเรื่อง “ จิตวิทยาเบื้องต้น ”

12 12 สืบค้นด้วย “ หัวเรื่อง ” เลือกสืบค้นจากหัวเรื่อง

13 13 ผลการสืบค้นด้วยหัวเรื่อง “ เทคโนโลยี ”

14 14 สืบค้นด้วย “ คำสำคัญ ” เลือกสืบค้นจากคำสำคัญ

15 15 ผลการสืบค้นด้วยคำ สำคัญ “ ชาวเขา ”

16 16 สืบค้นด้วย “ เลขเรียก ” เลือกสืบค้นจากเลขเรียก

17 17 ผลการสืบค้นจากเลขเรียก “025.153 ย 74 ก ”

18 18 เมนูการใช้งานใน Web OPAC Previous Record ไปยังระเบียนก่อนหน้า

19 19 เมนูการใช้งานใน Web OPAC Next Record ไปยังระเบียนถัดไป

20 20 เมนูการใช้งานใน Web OPAC Return to List กลับสู่รายการหลัก

21 21 เมนูการใช้งานใน Web OPAC Another Search สืบค้น ใหม่ด้วยทางเลือกเดิม

22 22 เมนูการใช้งานใน Web OPAC New Search กลับไปที่เมนูหลักเพื่อสืบค้นด้วยทางเลือกใหม่

23 23 เมนูการใช้งานใน Web OPAC MARC Display แสดงรายการ MARC

24 24 เมนูการใช้งานใน Web OPAC Save Records บันทึกระเบียนข้อมูล

25 25 เมนูการใช้งานใน Web OPAC Request ร้องขอระเบียนที่ต้องการ เพื่อจองหนังสือ

26 26 เมนูการใช้งานใน Web OPAC Search History รายการ คำค้น ที่เคยสืบค้น

27 27 เมนูการใช้งานใน Web OPAC System Sorted รูปแบบ การจัดเรียง ลำดับ

28 28 การนำข้อมูลออก 1. คลิกที่ รายการข้อมูลที่ต้องการ 2. คลิกที่ Save Marked Records

29 29 การนำข้อมูลออก หรือคลิกที่ Save Records

30 30 การนำข้อมูลออก ( ต่อ ) คลิกที่ Export Saved List

31 31 การนำข้อมูลออก ( ต่อ )

32 32 การจองหนังสือ คลิกที่ Request

33 33 การจองหนังสือ ( ต่อ ) กรอกชื่อ / ชื่อ นามสกุล กรอกบาร์โคด กรอกรหัส PIN คลิกที่ SUBMIT เลือกแหล่ง

34 34 ดูรายละเอียดการยืมคืน

35 35 ดูรายละเอียดการยืมคืน กรอกชื่อ / ชื่อ นามสกุล กรอกบาร์โคด กรอกรหัส PIN คลิกที่ SUBMIT

36 36 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม

37 37 สืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณา นุกรม

38 38 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และ งานวิจัย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์

39 39 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และ งานวิจัย

40 40 ฐานข้อมูลเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

41 41 ฐานข้อมูลเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

42 42 ฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์และ อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นสื่อโสตทัศน์และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

43 43 ฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์และ อิเล็กทรอนิกส์

44 44 แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร แนะนำทรัพยากร

45 45 แนะนำสั่งซื้อทรัพยากร ( ต่อ ) ป้อนข้อมูลที่ต้องการ ลงในช่องว่าง

46 46 ข้อเสนอแนะสำหรับสำนัก วิทยบริการ ข้อเสนอแนะสำหรับ สำนักวิทยบริการ

47 47 ข้อเสนอแนะสำหรับสำนัก วิทยบริการ ป้อนข้อมูลที่ต้องการ ลงในช่องว่าง คลิกที่ SUBMIT THIS SUGGESTION

48 48 ใบงาน การเรียน ครั้งที่ 3 ให้นักศึกษาค้นหาหนังสือใน www.library.msu.ac.th โดยใช้ KEYWORD ค้นหา ดังนี้ www.library.msu.ac.th 1. ผู้แต่ง (AUTHOR) ค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุลของผู้ แต่ง 2. ชื่อเรื่อง (TITLE) ค้นหาจากชื่อวัสดุสารสนเทศ ชื่อ “ เทคโนโลยีทางการศึกษา ” จำนวน 10 เรื่อง หมายเหตุ ให้ส่งงานภายในวันนี้เท่านั้น ภายในเวลา 15.00 น.

49 ตัวอย่ าง 49

50 ตัวอย่าง 50


ดาวน์โหลด ppt 1 การสืบค้นข้อมูลจาก Web OPAC. 2 Web OPAC ใช้ในการค้นหาวัสดุ สารสนเทศที่มีอยู่ใน สำนักวิทยบริการหรือห้องสมุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google