งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลการออกแบบ พื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงด้วยวิธี โครงข้อแข็งเสมือนสองมิติและ วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์แบบแผ่นสาม มิติ อาจารย์ ดร. ฉัตร สุจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลการออกแบบ พื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงด้วยวิธี โครงข้อแข็งเสมือนสองมิติและ วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์แบบแผ่นสาม มิติ อาจารย์ ดร. ฉัตร สุจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลการออกแบบ พื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงด้วยวิธี โครงข้อแข็งเสมือนสองมิติและ วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์แบบแผ่นสาม มิติ อาจารย์ ดร. ฉัตร สุจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2 การวิเคราะห์ - ออกแบบแผ่นพื้นไร้ คานคอนกรีตอัดแรง Equivalent Frame Method (EFM) –ACI318-05 หัวข้อ 13.7 – มองโครงสร้างที่เป็น 3 มิติ ให้เป็น 2 มิติ – สร้างแบบจำลองแยกกันในแต่ละแนวของเสา – สร้างแบบจำลองแยกกันในแต่ละทิศทางของการ ถ่ายแรง แนว เหนือ - ใต้ ของแปลน แนว ตะวันออก - ตะวันตก ของแปลน – โปรแกรม Adapt PT 7.0 และโปรแกรมอื่น ๆ

3

4

5 การวิเคราะห์ - ออกแบบแผ่นพื้นไร้ คานคอนกรีตอัดแรง วิธี 3D Plate Finite Element – มองโครงสร้าง 3 มิติ เป็น 3 มิติตามจริง – สร้างแบบจำลองรวมเป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้น – ได้ Moment ของการถ่ายแรงทั้งสองทิศทาง M x, M y, M xy – คำนวณ Stress ได้จาก Moment M x, M y, M xy – โปรแกรม Adapt Floor Pro, RAM Comcept

6

7

8

9 เปรียบเทียบการวิเคราะห์แบบ 2D กับ 3D

10 การเปรียบเทียบกรณีควบคุม

11 กรณี A

12

13 กรณี B

14

15 กรณี C

16

17 กรณี D

18

19 กรณี E

20

21 กรณี F

22

23 สรุป สำหรับกรณี A ซึ่งเป็นการแปรเปลี่ยนความกว้างของ แถบของการออกแบบ ค่าหน่วยแรงจากวิธีทั้งสองมี ค่าใกล้เคียงกันมากตลอดช่วงของการแปรเปลี่ยน ซึ่ง เป็นการยืนยันว่าในกรณีทั่วไปที่มีการจัดเรียงเสา อย่างเป็นระเบียบ คำตอบของสองวิธีควรจะมีค่า ใกล้เคียงกัน สำหรับกรณี B ถึง F เป็นการทดลองแปรเปลี่ยน ตำแหน่งของเสาในแถบของการออกแบบให้แตกต่าง ไปจากแถบข้างเคียง ซึ่งจะมีผลทำให้ผลของการ วิเคราะห์แบบสามมิติ แตกต่างไปจากแบบสองมิติ หน่วยแรงที่วิเคราะห์ได้จาก วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์สาม มิติ (FEM 3D) มีค่าน้อยกว่าวิธีโครงข้อแข็งเสมือน ซี่งเป็นวิธีแบบสองมิติ (EFM 2D) สำหรับทุก ๆ กรณี

24 สรุป ( ต่อ ) ในกรณีที่การจัดเรียงของเสาไม่อยู่ในแนวที่ตั้งฉาก กัน หากเป็นไปได้จึงควรใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์สาม มิติ (FEM 3D) มากกว่าวิธีโครงข้อแข็งสองมิติ (EFM 2D) แต่หากไม่มีโปรแกรมที่ใช้วิธีไฟไนท์อิลิ เมนต์สามมิติ เช่น Adapt Floor Pro หรือ RAM Concept แล้ว การออกแบบโดยใช้วิธีโครงข้อแข็ง สองมิติเช่น Adapt PT ก็ให้ค่าหน่วยแรงที่ Conservative ซึ่งเป็นวิธีที่ยอมรับได้ ในกรณีที่การจัดเรียงของเสาอยู่ในแนวที่ตั้งฉากกัน วิธีโครงข้อแข็งสองมิติจะให้คำตอบใกล้เคียงกับวิธี ไฟไนท์อิลิเมนต์สามมิติ ซึ่งสำหรับกรณีนี้วิธีโครงข้อ แข็งสองมิติน่าจะใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลน้อยกว่า


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลการออกแบบ พื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงด้วยวิธี โครงข้อแข็งเสมือนสองมิติและ วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์แบบแผ่นสาม มิติ อาจารย์ ดร. ฉัตร สุจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google