งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ ดร.ฉัตร สุจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ ดร.ฉัตร สุจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ ดร.ฉัตร สุจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การเปรียบเทียบผลการออกแบบพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรงด้วยวิธีโครงข้อแข็งเสมือนสองมิติและ วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์แบบแผ่นสามมิติ อาจารย์ ดร.ฉัตร สุจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2 การวิเคราะห์-ออกแบบแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง
Equivalent Frame Method (EFM) ACI หัวข้อ 13.7 มองโครงสร้างที่เป็น 3 มิติ ให้เป็น 2 มิติ สร้างแบบจำลองแยกกันในแต่ละแนวของเสา สร้างแบบจำลองแยกกันในแต่ละทิศทางของการถ่ายแรง แนว เหนือ-ใต้ ของแปลน แนว ตะวันออก-ตะวันตก ของแปลน โปรแกรม Adapt PT 7.0 และโปรแกรมอื่น ๆ

3

4

5 การวิเคราะห์-ออกแบบแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง
วิธี 3D Plate Finite Element มองโครงสร้าง 3 มิติ เป็น 3 มิติตามจริง สร้างแบบจำลองรวมเป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้น ได้ Moment ของการถ่ายแรงทั้งสองทิศทาง Mx, My, Mxy คำนวณ Stress ได้จาก Moment Mx, My, Mxy โปรแกรม Adapt Floor Pro, RAM Comcept

6

7

8

9 เปรียบเทียบการวิเคราะห์แบบ 2D กับ 3D

10 การเปรียบเทียบกรณีควบคุม

11 กรณี A

12 กรณี A

13 กรณี B

14 กรณี B

15 กรณี C

16 กรณี C

17 กรณี D

18 กรณี D

19 กรณี E

20 กรณี E

21 กรณี F

22 กรณี F

23 สรุป สำหรับกรณี A ซึ่งเป็นการแปรเปลี่ยนความกว้างของแถบของการออกแบบ ค่าหน่วยแรงจากวิธีทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกันมากตลอดช่วงของการแปรเปลี่ยน ซึ่งเป็นการยืนยันว่าในกรณีทั่วไปที่มีการจัดเรียงเสาอย่างเป็นระเบียบ คำตอบของสองวิธีควรจะมีค่าใกล้เคียงกัน สำหรับกรณี B ถึง F เป็นการทดลองแปรเปลี่ยนตำแหน่งของเสาในแถบของการออกแบบให้แตกต่างไปจากแถบข้างเคียง ซึ่งจะมีผลทำให้ผลของการวิเคราะห์แบบสามมิติ แตกต่างไปจากแบบสองมิติ หน่วยแรงที่วิเคราะห์ได้จาก วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์สามมิติ (FEM 3D) มีค่าน้อยกว่าวิธีโครงข้อแข็งเสมือน ซี่งเป็นวิธีแบบสองมิติ (EFM 2D) สำหรับทุก ๆ กรณี

24 สรุป (ต่อ) ในกรณีที่การจัดเรียงของเสาไม่อยู่ในแนวที่ตั้งฉากกัน หากเป็นไปได้จึงควรใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์สามมิติ (FEM 3D) มากกว่าวิธีโครงข้อแข็งสองมิติ (EFM 2D) แต่หากไม่มีโปรแกรมที่ใช้วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์สามมิติ เช่น Adapt Floor Pro หรือ RAM Concept แล้ว การออกแบบโดยใช้วิธีโครงข้อแข็งสองมิติเช่น Adapt PT ก็ให้ค่าหน่วยแรงที่ Conservative ซึ่งเป็นวิธีที่ยอมรับได้ ในกรณีที่การจัดเรียงของเสาอยู่ในแนวที่ตั้งฉากกัน วิธีโครงข้อแข็งสองมิติจะให้คำตอบใกล้เคียงกับวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์สามมิติ ซึ่งสำหรับกรณีนี้วิธีโครงข้อแข็งสองมิติน่าจะใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลน้อยกว่า


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ ดร.ฉัตร สุจินดา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google