งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ นายธนวัฒน์ วัฒนราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ นายธนวัฒน์ วัฒนราช"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราช 503040231-3
COE :โปรแกรมออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุมาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ นายธนวัฒน์ วัฒนราช

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ
COE :โปรแกรมออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุมาตรฐาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. จิระเดช พลสวัสดิ์

3 หัวข้อเรื่องที่จะนำเสนอ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ความคืบหน้าของโครงการ การออกแบบโปรแกรม การหา error ระหว่างสัมประสิทธิ์ การค้นหาค่า R C แบบใหม่

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
พัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อนำค่าอุปกรณ์มาตรฐาน มาแทนลงในวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน เพื่อคำนวณหาการตอบสนองความถี่หรือค่าสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชั่นถ่ายโอนให้ใกล้เคียงกับที่ต้องการ หาเทคนิคที่จะตัดทิ้งค่าอุปกรณ์บางตัวที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ต้องนำมาคำนวณ เพื่อทำให้ได้คำตอบเร็วขึ้น

5 ความคืบหน้าของโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 1.ศึกษาข้อมูลวงจรกรองความถี่ต่ำ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม 2.ออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ำ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรม 3.วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อนำไปเขียน โปรแกรมและตรวจสอบความถูกต้อง 4.สร้างและทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา ว่าเป็นไปตามที่ออกแบบวงจรหรือไม่ 5.ทดสอบโปรแกรมโดยรวม และปรับปรุงแก้ไข ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 6.วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบและวิเคราะห์โปรแกรม ว่านำไปใช้ได้จริงหรือไม่ 7.เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ

6 การออกแบบโปรแกรม การทำงานของโปรแกรมที่ออกแบบไว้จะประกอบด้วย ส่วนหลักๆที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การเตรียมค่าตัวเก็บประจุและตัวต้านทานมาตรฐาน การเตรียมค่าสัมประสิทธิ์ตามทฤษฎี การเตรียมค่าส่วนประกอบต่างๆ ของวงจร การคำนวณหาสัมประสิทธิ์ต่างๆ ของวงจร แล้วนำมาเปรียบเทียบกับสัมประสิทธิ์ตามทฤษฎี

7 การหา error ระหว่างสัมประสิทธิ์
ส.ป.ส. จากการประมาณค่า ส.ป.ส. จากวงจร 1.หาค่า error ระหว่างสัมประสิทธิ์ที่มีอันดับตรงกันโดนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการ error เช่น 2.นำค่า error ที่ได้มาเปรียบเทียบกับ maximum error ซึ่งตอนแรกกำหนดค่าไว้ที่ 0 ถ้าค่า error ระหว่างสัมประสิทธิ์ที่มีค่ามากที่สุด มีค่ามากกว่าจะให้ค่า error ระหว่างสัมประสิทธิ์นั้นเป็นค่า maximum error แทน

8 การหา error ระหว่างสัมประสิทธิ์
3.กำหนดค่า Global error ที่ 100% จากนั้นนำค่า maximum error มาเปรียบเทียบ ถ้า maximum error มีค่าน้อยกว่าให้เก็บค่า maximum error เป็น Global error พร้อมกับเก็บค่าของ R C และ แรงดัน ณ ขณะนั้นไว้ด้วย 4.นำค่า R C ชุดใหม่มาเปรียบเทียบหาค่า error โดยเริ่มจากข้อ 1 วนแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ค่า global error ที่น้อยที่สุด

9 การค้นหาค่า R C (แบบใหม่)
แบ่งวงจร Order สูงๆ ออกเป็นวงจรย่อยๆ ตัวอย่าง วงจรที่มี Order = 6 Option1 : 2 2 2 Option2 : 2 2 2 Option3 : 4 2 Option4 : 6

10 การค้นหาค่า R C (แบบใหม่)
ถ้าวงจรย่อยที่มี order 1 หรือ 2 จะใช้วิธีการค้นหาแบบเดิม คือหาทุกค่าของ R C ถ้าวงจรย่อยที่มี order มากกว่า 2 จะใช้วิธีการค้นหาแบบใหม่ดังนี้

11 การค้นหาค่า R C (แบบใหม่)
Ex.Order=3 R min R2 R1 R3 R max 5 C min C1 C2 C 3 C max ถ้ามากกว่า-> ไปสุ่มค่า R C ชุดใหม่เข้า

12 การค้นหาค่า R C (แบบใหม่)
ถ้าน้อยกว่า ->เก็บค่าของ RC ในรูปแบบของสัมประสิทธิ์ของ V ในรูปแบบวงจร SallenKey นำ error ระหว่างสัมประสิทธิ์แต่ละตัวมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหา Maximum coefficient error และ Global coefficient error คำนวณหา Gap R Gap C โดยคำนวณจาก (%GlobalCoeffErr/200)*จำนวน R ทั้งหมด (%GlobalCoeffErr/200)*จำนวน C ทั้งหมด

13 การค้นหาค่า R C (แบบใหม่)
R min R2 R1 R3 R max Gap R Gap R C min C1 C2 C 3 C max Gap C Gap C

14 ข้อดี-ข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับแบบเดิม
ข้อดี : ใช้เวลาในการค้นหาน้อยกว่า ข้อเสีย : ค่าที่ได้ไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุด

15 สาธิตการทำงานของโปรแกรม

16 R max R max R max +5 R1 +5 R2 R3 R min R min R min

17 R max R max R max Gap R +5 R1 Gap R Gap R +5 R2 Gap R Gap R R3 Gap R R min R min R min

18 R max R max R max Gap R R1 Gap R Gap R R2 Gap R Gap R R3 Gap R R min R min R min


ดาวน์โหลด ppt โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ นายธนวัฒน์ วัฒนราช

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google