งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-04 : โปรแกรมออกแบบ วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัว ต้านทานและตัวเก็บประจุมาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราช 503040231-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-04 : โปรแกรมออกแบบ วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัว ต้านทานและตัวเก็บประจุมาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราช 503040231-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-04 : โปรแกรมออกแบบ วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัว ต้านทานและตัวเก็บประจุมาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราช 503040231-3

2 COE2010-04 : โปรแกรมออกแบบ วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัว ต้านทานและตัวเก็บประจุมาตรฐาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. จิระเดช พลสวัสดิ์

3 หัวข้อเรื่องที่จะนำเสนอ 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 2. ความคืบหน้าของโครงการ 3. การออกแบบโปรแกรม 4. การหา error ระหว่างสัมประสิทธิ์ 5. การค้นหาค่า R C แบบใหม่

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  พัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อนำ ค่าอุปกรณ์มาตรฐาน มาแทนลงในวงจรกรอง ความถี่ต่ำผ่าน เพื่อคำนวณหาการตอบสนอง ความถี่หรือค่าสัมประสิทธิ์ของฟังก์ชั่นถ่าย โอนให้ใกล้เคียงกับที่ต้องการ  หาเทคนิคที่จะตัดทิ้งค่าอุปกรณ์บางตัวที่ เป็นไปไม่ได้ ไม่ต้องนำมาคำนวณ เพื่อทำให้ ได้คำตอบเร็วขึ้น

5 ความคืบหน้าของโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 25532554 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 1. ศึกษาข้อมูลวงจรกรองความถี่ต่ำ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา โปรแกรม 2. ออกแบบวงจรกรองความถี่ต่ำ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ โปรแกรม 3. วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อนำไป เขียน โปรแกรมและตรวจสอบความ ถูกต้อง 4. สร้างและทดสอบโปรแกรมที่เขียน ขึ้นมา ว่าเป็นไปตามที่ออกแบบวงจร หรือไม่ 5. ทดสอบโปรแกรมโดยรวม และ ปรับปรุงแก้ไข ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ 6. วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบและ วิเคราะห์โปรแกรม ว่านำไปใช้ได้จริง หรือไม่ 7. เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ

6 การออกแบบโปรแกรม การทำงานของโปรแกรมที่ออกแบบไว้จะ ประกอบด้วย ส่วนหลักๆที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การเตรียมค่าตัวเก็บประจุและตัวต้านทาน มาตรฐาน การเตรียมค่าสัมประสิทธิ์ตามทฤษฎี การเตรียมค่าส่วนประกอบต่างๆ ของวงจร การคำนวณหาสัมประสิทธิ์ต่างๆ ของ วงจร แล้วนำมาเปรียบเทียบกับ สัมประสิทธิ์ตามทฤษฎี

7 การหา error ระหว่างสัมประสิทธิ์ ส. ป. ส. จากการประมาณค่า ส. ป. ส. จากวงจร 1. หาค่า error ระหว่างสัมประสิทธิ์ที่มีอันดับตรงกัน โดนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของการ error เช่น 2. นำค่า error ที่ได้มาเปรียบเทียบกับ maximum error ซึ่งตอนแรกกำหนดค่าไว้ที่ 0 ถ้าค่า error ระหว่างสัมประสิทธิ์ที่มีค่ามากที่สุด มีค่ามากกว่า จะให้ค่า error ระหว่างสัมประสิทธิ์นั้นเป็นค่า maximum error แทน

8 การหา error ระหว่างสัมประสิทธิ์ 3. กำหนดค่า Global error ที่ 100% จากนั้นนำค่า maximum error มาเปรียบเทียบ ถ้า maximum error มีค่าน้อยกว่าให้เก็บค่า maximum error เป็น Global error พร้อมกับเก็บค่าของ R C และ แรงดัน ณ ขณะนั้นไว้ด้วย 4. นำค่า R C ชุดใหม่มาเปรียบเทียบหาค่า error โดยเริ่มจากข้อ 1 วนแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง ได้ค่า global error ที่น้อยที่สุด

9 การค้นหาค่า R C ( แบบใหม่ ) 1. แบ่งวงจร Order สูงๆ ออกเป็นวงจรย่อยๆ ตัวอย่าง วงจรที่มี Order = 6 Option1 :222 Option2 :222 Option3 :42 Option4 :6

10 การค้นหาค่า R C ( แบบใหม่ ) 2. ถ้าวงจรย่อยที่มี order 1 หรือ 2 จะใช้ วิธีการค้นหาแบบเดิม คือหาทุกค่าของ R C 3. ถ้าวงจรย่อยที่มี order มากกว่า 2 จะใช้ วิธีการค้นหาแบบใหม่ดังนี้

11 การค้นหาค่า R C ( แบบใหม่ ) Ex.Order=3 R min R max C min C max 5 R1 R2 R3 C1 C2C 3 ถ้ามากกว่า -> ไปสุ่มค่า R C ชุดใหม่เข้า

12 การค้นหาค่า R C ( แบบใหม่ ) ถ้าน้อยกว่า -> เก็บค่าของ RC ในรูปแบบ ของสัมประสิทธิ์ของ V ในรูปแบบวงจร SallenKey นำ error ระหว่างสัมประสิทธิ์แต่ละ ตัวมาเปรียบเทียบกัน เพื่อหา Maximum coefficient error และ Global coefficient error คำนวณหา Gap R Gap C โดยคำนวณ จาก (%GlobalCoeffErr/200)* จำนวน R ทั้งหมด (%GlobalCoeffErr/200)* จำนวน C ทั้งหมด

13 Gap R การค้นหาค่า R C ( แบบใหม่ ) R min R max C min C max R1 R2 R3 C1 C2C 3 Gap C

14 ข้อดี - ข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับ แบบเดิม ข้อดี : ใช้เวลาในการค้นหาน้อยกว่า ข้อเสีย : ค่าที่ได้ไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุด

15 สาธิตการทำงานของโปรแกรม

16 R min R max R min R max +5 R min R max +5 R1 R2 R3

17 R min R max R min R max +5 R min R max +5 R1 R2 R3 Gap R

18 R min R max R min R max R min R max R1 R3 Gap R R2


ดาวน์โหลด ppt COE2010-04 : โปรแกรมออกแบบ วงจรกรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัว ต้านทานและตัวเก็บประจุมาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราช 503040231-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google