งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-04 : โปรแกรมออกแบบวงจร กรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุมาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราช 503040231-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-04 : โปรแกรมออกแบบวงจร กรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุมาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราช 503040231-3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-04 : โปรแกรมออกแบบวงจร กรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุมาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราช 503040231-3

2 COE2010-04 : โปรแกรมออกแบบวงจร กรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุมาตรฐาน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. จิระเดช พลสวัสดิ์

3 หัวข้อเรื่องที่จะนำเสนอ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  การออกแบบโปรแกรม  การค้นหาค่า RC  การหาค่า Error

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  พัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อนำค่าอุปกรณ์ มาตรฐาน มาแทนลงในวงจรกรองความถี่ต่ำผ่าน เพื่อ คำนวณหาการตอบสนองความถี่หรือค่าสัมประสิทธิ์ของ ฟังก์ชั่นถ่ายโอนให้ใกล้เคียงกับที่ต้องการ  หาเทคนิคที่จะตัดทิ้งค่าอุปกรณ์บางตัวที่เป็นไปไม่ได้ ไม่ต้องนำมาคำนวณ เพื่อทำให้ได้คำตอบเร็วขึ้น

5 การออกแบบโปรแกรม การทำงานของโปรแกรมที่ออกแบบไว้จะประกอบด้วย ส่วนหลักๆที่สำคัญ 4 ส่วน ได้แก่  การเตรียมค่าตัวเก็บประจุและตัวต้านทานมาตรฐาน  การเตรียมค่าสัมประสิทธิ์ตามทฤษฎี  การเตรียมค่าส่วนประกอบต่างๆ ของวงจร  การคำนวณหาสัมประสิทธิ์ต่างๆ ของวงจร แล้วนำมา เปรียบเทียบกับสัมประสิทธิ์ตามทฤษฎี

6 การค้นหาค่า R C 1. แบ่งวงจร Order สูงๆ ออกเป็นวงจรย่อยๆ ตัวอย่าง วงจรที่มี Order = 7 Option1 :21222 Option2 :2322 Option3 :434 Option4 :634

7 Option1 (Maximum subcircuit order=2)

8 Option2 (Maximum subcircuit order=3)

9 Option3 (Maximum subcircuit order=4)

10 Option4 (Maximum subcircuit order=6)

11 การค้นหาค่า R C  ถ้าวงจรย่อยที่มี order 1 หรือ 2 จะใช้วิธีการค้นหาทุกค่า ของ R C ที่มีอยู่  ถ้าวงจรย่อยที่มี order มากกว่า 2 จะใช้วิธีการค้นหาแบบ สุ่มค่า R C

12 การสุ่มค่า R C R min R max R min R max +5 R min R max +5 R1 R2 R3 R1 >= R2 >= R3 Ex.Order = 3

13 การสุ่มค่า R C R min R max R min R max +5 R min R max +5 R1 R2 R3 Gap R R1 >= R2 >= R3 Ex.Order = 3

14 การสุ่มค่า R C R min R max R min R max R min R max R1 R3 Gap R R2 Ex.Order = 3 R1 >= R2 >= R3

15 การหาค่า Error ส. ป. ส. จากการประมาณค่า ส. ป. ส. จากวงจร หาค่า error ระหว่างสัมประสิทธิ์ที่มีอันดับตรงกันโดยคิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของการ error เช่น 1. Maximum coefficient error 2. Global coefficient error

16 การหาค่า Error ส. ป. ส. จากการประมาณค่า ส. ป. ส. จากวงจร ค่า %Error ระหว่างสัมประสิทธิ์ที่มีค่ามากที่สุดเราเรียกว่า Maximum coefficient error

17 การหาค่า Error %Maximum coefficient error%Global coefficient error 0100 96 98 96 90 ค่าเริ่มต้น สุ่มค่า RC ชุดที่ 1 สุ่มค่า RC ชุดที่ 2 สุ่มค่า RC ชุดที่ 3 จำลองการทำงานของโปรแกรม

18 สรุป โปรแกรมสามารถทำงานได้ตรงตามที่ต้องการ โดยค่า error เป็นค่าที่ยอมรับได้และได้มีการนำค่าตัวต้านทานและตัว เก็บประจุมาตรฐานที่ได้จากการคำนวณของโปรแกรม ไป ทดลองในโปรแกรม Multisim ซึ่งได้ค่าของผลตอบสนอง ความถี่ตรงกันกับที่ได้คำนวณออกมา

19 สาธิตการทำงานของโปรแกรม

20


ดาวน์โหลด ppt COE2010-04 : โปรแกรมออกแบบวงจร กรองความถี่ต่ำผ่านโดยใช้ตัวต้านทาน และตัวเก็บประจุมาตรฐาน โดย นายชญาน์ แหวนหล่อ 503040219-3 นายธนวัฒน์ วัฒนราช 503040231-3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google