งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ความมั่นคงของโครงสร้างหิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ความมั่นคงของโครงสร้างหิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ความมั่นคงของโครงสร้างหิน
1. การวิเคราะห์ความมั่นคงของมวลก้อนหิน 1.1 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสตกลงมา 1.2 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสเลื่อนหลุดลงมา 2. วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของคานและพื้นใช้กับแนวการทับถมของหิน 2.1 ใช้เป็นส่วนรั้งแนวการทับถมของหินเหนืออุโมงค์ 2.2 การสร้างแนวทับถมเหนืออุโมงค์ให้แข็งแรงขึ้น 3. วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดการส่งถ่ายแรงตามแนวโค้ง

2 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสตกลงมา
N = จำนวนสมอยึด W = น้ำหนักของหินที่มีโอกาสตกลงมาได้ f = ตัวคูณค่าความปลอดภัย B = load bearing capacity of bolt

3 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสเลื่อนหลุดลงมา
b = มุมเอียงรอยแตกของหินทำกับแนวราบ f = มุมเสียดทานของหินตรงรอยแตก C = cohesive strength of sliding A = พื้นหินที่ติดกับรอยเลื่อน a = มุมที่ทำกับเส้นแนวตั้งฉากของรอยแตกหินกับสมอยึด

4 ใช้เป็นส่วนรั้งแนวการทับถมของหินเหนืออุโมงค์
W = f*S*C*h*r h = ความหนาของหินที่ไม่มั่นคง S = ระยะห่างระหว่างสมอยึดตั้งฉากกับแนวการขุด r = ความหนาแน่นของหิน

5 การสร้างแนวทับถมเหนืออุโมงค์ให้แข็งแรงขึ้น
รูปการสร้างแนวทับถมของหินเหนืออุโมงค์ให้แข็งแรงขึ้น

6 วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดการส่งถ่ายแรงตามแนวโค้ง
การหาความยาวของ rock bolts L = a a = ความกว้างของช่องเปิดแนวราบ(m) และระยะห่างระหว่างสมอหาได้จาก joint density

7 การติดตั้ง Rock bolting แบบ swellex
Manual rock bolting Semi-mechanized rock bolting

8 การป้องกันการผุกร่อน
การ grout เพื่อป้องกันการผุกร่อน เนื่องจากความเป็นเบสของ cement mortar จะป้องกันการผุกร่อนได้ยาวนานอยู่แล้ว แต่สำหรับอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ร่วมกับ bolts จำเป็นที่ป้องกันอาจใช้สาร galvanized แต่โดยทั่วไปจะนิยมใช้ จาระบี, epoxy

9 การออกแบบ Rock bolts ข้อสังเกตที่เกี่ยวกับขนาดของสลักยึด
1. ขนาดและความยาวจะขึ้นอยู่กับสภาพของหิน 2. ความยาวของสลักยึดต้องมีค่าอย่างน้อยเท่ากับความหนาของโครงสร้างหินโค้งที่ทำหน้าที่รับแรงโดยรอบอุโมงค์ รวมกับระยะทางเฉลี่ยระหว่างสลักยึดที่อยู่ข้างเคียง 3. ระยะห่างของสลักยึดควรให้เท่ากัน

10 1. Stability of bolted block
2. Length of bolt l > 1/3b สำหรับหลังคาที่เป็นหินแข็ง l > 1/2b สำหรับหลังคาที่เป็นหินไม่แข็ง l > 0.5+h สำหรับหลังคาที่เป็นชั้นและมีการแยกตัว 3. Diameter of bolt 4. Bolt density เป็นจำนวนสลักต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ความมั่นคงของโครงสร้างหิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google