งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ความมั่นคงของ โครงสร้างหิน 1. การวิเคราะห์ความมั่นคงของมวลก้อนหิน 1.1 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสตกลงมา 1.2 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสเลื่อนหลุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ความมั่นคงของ โครงสร้างหิน 1. การวิเคราะห์ความมั่นคงของมวลก้อนหิน 1.1 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสตกลงมา 1.2 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสเลื่อนหลุด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ความมั่นคงของ โครงสร้างหิน 1. การวิเคราะห์ความมั่นคงของมวลก้อนหิน 1.1 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสตกลงมา 1.2 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสเลื่อนหลุด ลงมา 2. วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของคานและพื้นใช้กับ แนวการทับถมของหิน 2.1 ใช้เป็นส่วนรั้งแนวการทับถมของหิน เหนืออุโมงค์ 2.2 การสร้างแนวทับถมเหนืออุโมงค์ให้ แข็งแรงขึ้น 3. วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดการส่งถ่ายแรงตาม แนวโค้ง

2 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาส ตกลงมา N = จำนวนสมอยึด W = น้ำหนักของหินที่มี โอกาสตกลงมาได้ f = ตัวคูณค่าความปลอดภัย B = load bearing capacity of bolt

3 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาส เลื่อนหลุดลงมา  = มุมเอียงรอยแตกของ หินทำกับแนวราบ  = มุมเสียดทานของหิน ตรงรอยแตก C = cohesive strength of sliding A = พื้นหินที่ติดกับรอย เลื่อน  = มุมที่ทำกับเส้น แนวตั้งฉากของรอยแตก หินกับสมอยึด

4 ใช้เป็นส่วนรั้งแนวการทับถมของ หินเหนืออุโมงค์ W = f*S*C*h*  h = ความหนาของหินที่ไม่มั่นคง S = ระยะห่างระหว่างสมอยึดตั้ง ฉากกับแนวการขุด  = ความหนาแน่นของหิน

5 การสร้างแนวทับถมเหนืออุโมงค์ ให้แข็งแรงขึ้น รูปการสร้างแนวทับถมของหินเหนืออุโมงค์ให้แข็งแรงขึ้น

6 วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดการส่ง ถ่ายแรงตามแนวโค้ง การหาความยาวของ rock bolts L = 1.4 + 0.184a a = ความกว้างของช่องเปิดแนวราบ (m) และระยะห่าง ระหว่างสมอหาได้จาก joint density

7 การติดตั้ง Rock bolting แบบ swellex Manual rock bolting Semi-mechanized rock bolting

8 การป้องกันการผุกร่อน การ grout เพื่อป้องกันการผุกร่อน เนื่องจากความเป็นเบสของ cement mortar จะป้องกัน การผุกร่อนได้ยาวนานอยู่แล้ว แต่สำหรับอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ร่วมกับ bolts จำเป็นที่ป้องกัน อาจใช้สาร galvanized แต่โดยทั่วไปจะนิยมใช้ จาระบี, epoxy

9 การออกแบบ Rock bolts ข้อสังเกตที่เกี่ยวกับขนาด ของสลักยึด 1. ขนาดและความยาวจะ ขึ้นอยู่กับสภาพของหิน 2. ความยาวของสลักยึด ต้องมีค่าอย่างน้อย เท่ากับความหนาของ โครงสร้างหินโค้งที่ทำ หน้าที่รับแรงโดยรอบ อุโมงค์ รวมกับระยะทาง เฉลี่ยระหว่างสลักยึดที่ อยู่ข้างเคียง 3. ระยะห่างของสลักยึด ควรให้เท่ากัน

10 1. Stability of bolted block 2. Length of bolt l > 1/3b สำหรับหลังคาที่เป็นหิน แข็ง l > 1/2b สำหรับหลังคาที่เป็นหินไม่ แข็ง l > 0.5+h สำหรับหลังคาที่เป็นชั้น และมีการแยกตัว 3. Diameter of bolt 4. Bolt density เป็นจำนวนสลักต่อ พื้นที่ 1 ตารางเมตร


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ความมั่นคงของ โครงสร้างหิน 1. การวิเคราะห์ความมั่นคงของมวลก้อนหิน 1.1 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสตกลงมา 1.2 ค้ำยันมวลก้อนหินที่มีโอกาสเลื่อนหลุด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google