งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

July, 2012 DIFFERENTIATION สร้างความแตกต่าง. Branding เพื่ออะไร ? สร้างความแตกต่าง (Differentiate) แยกกลุ่ม (Segmentation) สร้างชื่อเสียง (Reputation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "July, 2012 DIFFERENTIATION สร้างความแตกต่าง. Branding เพื่ออะไร ? สร้างความแตกต่าง (Differentiate) แยกกลุ่ม (Segmentation) สร้างชื่อเสียง (Reputation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 July, 2012 DIFFERENTIATION สร้างความแตกต่าง

2 Branding เพื่ออะไร ? สร้างความแตกต่าง (Differentiate) แยกกลุ่ม (Segmentation) สร้างชื่อเสียง (Reputation) สร้างมูลค่าเพิ่มและราคา (Value/Price)

3 What is DIFFERENTIATION? Differentiation is the act of designing a set of meaningful differences to distinguish the company products/services from the competitors. “ การสร้างความแตกต่างที่มี ความหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับ คู่แข่ง ”

4 คุณสมบัติของความแตกต่างที่ควรมี - Relevant (Important) สำคัญ/มีความหมาย - Profitable มีกำไร - Affordable ราคาขายไม่แพง - Preemptive ทำก่อนคู่แข่ง - Communicable สื่อสารได้ง่าย - Superior เหนือกว่า - Distinctive โดดเด่น

5 ขั้นตอนในการสร้างความแตกต่าง 1.Make sense in the context (Relevant/important) หาจุดขายที่มีความหมาย 2.Find the differentiating idea หาจุดแตกต่าง 3.Have the credentials (Support) หาเหตุผลสนับสนุน 4.Communicate your difference (Advertise) โฆษณาตอกย้ำจุดขาย

6 Tools for Competitive Differentiation 1. สินค้า Product 5. ภาพพจน์ Image 4. ช่องทางจำหน่าย Distribution 3. บุคคลากร Personnel 2. บริการ Services

7 1. สินค้า Product Differentiation - Durability ทนทาน - Reliability วางใจได้ - Performance/Benefits คุณประโยชน์ - Features/Attributes สรรพคุณ - Repair Ability ซ่อมง่าย - Style ดูดี มีรสนิยม - Design รูปแบบดี Tools for Competitive Differentiation

8 2. บริการ Service Differentiation - Customer Training ฝึกอบรมผู้ใช้ - Installation การติดตั้ง - Delivery จัดส่งของถึงที่ - Ordering ease สั่งซื้อง่าย - Maintenance and repair ซ่อมแซม ดูแลรักษา Tools for Competitive Differentiation - Process สะดวก รวดเร็ว

9 3. บุคคลากร Personnel Differentiation - Reliability วางใจได้ - Credibility น่าเชื่อถือ - Courtesy มรรยาทดี - Competence มีความรู้ ความสามารถ - Responsiveness ตอบสนองเร็ว - Communication เข้าใจลูกค้า อธิบายชัดเจน Tools for Competitive Differentiation

10 4. ช่องทางจำหน่าย Channel Differentiation - Expertise มีความเชี่ยวชาญ - Coverage ครอบคลุมทั่วถึง - Performance บริการประทับใจ Tools for Competitive Differentiation

11 5. ภาพพจน์ Image Differentiation -Identity : What a company aims to identify itself. - ภาพลักษณ์สิ่งที่บริษัทกำหนด Identity vs Image -Image : What the consumer perceives. - ภาพพจน์ที่ผู้บริโภคมองเห็น Tools for Competitive Differentiation

12 อะไรสำคัญกว่ากัน ? 1.What to say? พูดอะไร ? หรือ จุดขาย 2. How to say? พูด ( นำเสนอ ) อย่างไร ? 3. Who says it? ใครเป็นคน พูด ?

13 จะเตรียมตัวอย่างไร ? 4. Make the change เปลี่ยน 3. Narrowing your focus เน้นในบางจุด 2. Monitor the trends ดูแนวโน้ม 1. Going down to the front ออกตลาด 5. Shift the battle field เปลี่ยนสนามรบ


ดาวน์โหลด ppt July, 2012 DIFFERENTIATION สร้างความแตกต่าง. Branding เพื่ออะไร ? สร้างความแตกต่าง (Differentiate) แยกกลุ่ม (Segmentation) สร้างชื่อเสียง (Reputation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google