งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Retailing). 2.1 ผู้ค้าปลีก ? ผู้ค้าปลีก หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางการซื้อ - ขายสินค้าจาก ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Retailing). 2.1 ผู้ค้าปลีก ? ผู้ค้าปลีก หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางการซื้อ - ขายสินค้าจาก ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Retailing)

2 2.1 ผู้ค้าปลีก ? ผู้ค้าปลีก หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางการซื้อ - ขายสินค้าจาก ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น ร้านขายของชำ ร้านขายสินค้า เฉพาะอย่าง เป็นต้น ผู้ผลิตร้านขายส่งร้านขายปลีก ลูกค้า ร้านขายปลีก

3 2.2 แนะนำการค้าปลีก อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (E- Retailing) หมายถึง การขาย สินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยตรง โดยไม่ต้องผ่านคน กลาง หรือตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ใดๆ โดยส่วนมาก E-Retailing จะมี ลักษณะเป็น E-Commerce แบบ B2C

4 2.2 แนะนำการค้าปลีก อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของ E-Retailing 1. Electronic Storefront หมายถึง เว็บไซต์ร้านค้าเสมือน (Virtual Store) เป็นร้านค้าบนเว็บที่ถูก จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อขายสินค้าและบริการ โดย ดำเนินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ -General Storefront -Specialize Storefront

5 ตัวอย่าง General Storefront

6

7 2.2 แนะนำการค้าปลีก อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของ E-Retailing 2. Electronic Mall หรือ CyberMall หมายถึงเว็บไซต์ที่รวบรวม เว็บไซต์ต่างๆเข้าไว้ในที่เดียวกัน เปรียบเหมือนกับห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าต่างๆไว้ในที่ เดียวกัน

8 ตัวอย่าง Electronic Mall

9 2.2 แนะนำการค้าปลีก อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าและบริการที่จะประยุกต์ใช้กับ E-Retailing ควรมีลักษณะที่โดดเด่น ดังนี้ 1. ชื่อ และตรายี่ห้อสินค้าควรจดจำ ได้ง่าย 2. สินค้าและบริการควรมีการ รับประกันคุณภาพและบริการหลัง การขาย 3. สินค้าและบริการควรมีมาตรฐาน รองรับ 4. สินค้าที่จัดจำหน่ายควรเป็น สินค้าเฉพาะที่ไม่วางขายใน ท้องตลาดทั่วไป แต่หากเป็นสินค้า ที่วางขายในท้องตลาด ราคาก็ควร จะถูกกว่า

10 2.3 ประโยชน์ของ E-Retailing ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ในการเลือกชม และสั่งซื้อ สินค้า

11 2.4 กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อ ของผู้บริโภค 1. ขั้นตอนก่อนการตัดสินใจซื้อ (Pre Purchase) - จำแนกความต้องการ - สร้างเงื่อนไข - ค้นหา และประเมินทางเลือก 2. ขั้นตอนการซื้อจริง (Actual Purchase) - ราคา คุณภาพ บริการ และประโยชน์ ใช้สอย 3. ขั้นตอนหลังการซื้อ (Post Purchase) - Help Desk Systems, FAQ Systems, Suggestion Systems, CRM

12 ตัวอย่างการสร้างเงื่อนไข เปรียบเทียบเบื้องต้น

13 2.5 เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการ เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ 1. เว็บไซต์ท่าขายสินค้า (Shopping Portal Site) ภายในองค์ประกอบของเว็บไซต์ท่านี้ จะมีการจัดหมวดหมู่สินค้า และบริการ อย่างเป็นระเบียบ พร้อมอำนวยความ สะดวกในการค้นหา และเชื่อมโยงไป ยังผู้ขายรายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เปรียบได้ กับห้างสรรพสินค้าที่รวมเอาร้านค้า ต่างๆไว้ในที่เดียวกัน - เว็บไซต์ท่าแบบหลากหลายชนิด (Comprehensive) - เว็บไซต์ท่าแบบเฉพาะ (Specialize)

14 ตัวอย่าง เว็บไซต์ท่าแบบ หลากหลาย

15 ตัวอย่างเว็บไซต์ท่าแบบเฉพาะ

16 2.5 เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการ เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ 2. เว็บไซต์ตัวแทนปัญญา (Shopbots and Agents Site) เป็นเครื่องมือใช้สำหรับค้นหา และ เปรียบเทียบสินค้า และบริการ ไม่ว่าจะเป็น การเปรียบเทียบในด้านราคา หรือประเภท คุณภาพของสินค้าและบริการนั้นๆ ตามแต่ เงื่อนไขของผู้บริโภคที่ต้องการระบุถึง

17

18

19

20 2.5 เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการ เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ 3. เว็บไซต์วัดความนิยม (Business Ratings Sites) เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วัดความแตกต่าง หรือเปรียบเทียบผู้ขายสินค้า และบริการ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้ ซื้อได้ระบุความต้องการที่จะเปรียบเทียบ

21

22 2.5 เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการ เลือกซื้อสินค้าออนไลน์ 4. เครื่องมือสร้างความเชื่อมั่น (Trust Verification Sites) เป็นเครื่องมือใช้สำหรับสร้างความเชื่อมั่น เพื่อให้ผู้ซื้อ หรือผู้บริโภคเกิดความ ไว้วางใจต่อผู้ขายผ่านทางระบบรักษาความ ปลอดภัยบนเว็บไซต์ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันว่า ข้อมูลส่วนตัว และการชำระเงินผ่านบัตร เครดิตของผู้ซื้อจะถูกเก็บรักษาไว้เป็น ความลับอย่างปลอดภัย

23

24 แนวทางที่ทำให้ B2C ประสบ ความสำเร็จ ความสามารถในการทำกำไร (profitability) สร้างแบรนด์ (branding) ประสิทธิภาพ (performance) การออกแบบเว็บไซต์ (Static Design)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Retailing). 2.1 ผู้ค้าปลีก ? ผู้ค้าปลีก หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็น ตัวกลางการซื้อ - ขายสินค้าจาก ผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google