งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ฝ่าย บัญชี และ การเงิน IT ปี 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ฝ่าย บัญชี และ การเงิน IT ปี 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ฝ่าย บัญชี และ การเงิน IT ปี 3

2 สารบัญ ฝ่ายบัญชีมีความสำคัญอย่างไร แบบแผนการทำงานของฝ่ายบัญชี
ขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างไร แนะนำระบบ

3 ฝ่ายบัญชีมีความสำคัญอย่างไร ?
ความสำคัญของการบัญชีหลักใหญ่ ๆ ก็คือ เป็นแหล่งข้อมูลของธุรกิจที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจ ดังนั้นข้อมูลทางการบัญชีจึงมีความสำคัญดังนี้ 1. เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุมอย่างใกล้ชิดและเมื่อปรากฎข้อบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจแก้ไขได้ทันที 2. เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการนำข้อมูลทางการบัญชีไปเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ 3. เพื่อช่วยให้ทราบผลการดำเนินงานของกิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่ากิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเป็นจำนวนเท่าไร 4. เพื่อช่วยให้ทราบฐานะการเงินของกิจการในขณะใดขณะหนึ่งว่า กิจการมีผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา กิจการ มีกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเท่าไร 5. เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มทุนหรือลดทุน ตลอดจนการขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อขยายกิจการ 6. เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการคำนวณภาษีได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง 7. เพื่อให้บุคคงภายนอกใช้ในการอ้างอิงประกอบการพิจารณาความมั่นคงของกิจการ

4 แบบแผนการทำงานของฝ่ายบัญชี ?
. ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ระบบบัญชี ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์

5 แบบแผนการทำงานของฝ่ายบัญชี ?
ฝ่ายจัดซื้อ : จะเป็นการที่องค์กรต้องการจะซื้ออุปกรณ์อะไร หรือวัตถุดับอะไรจะต้องมาผ่านฝ่ายบัญชีเพื่อทำการลงบัญชีไว้ว่ามีการใช้จ่ายในส่วนนี้ ฝ่ายขาย : จะเป็นการที่เราออกใบแจ้งหนี้ให้โดยการทำงานฝ่ายขายจะไปคุยกับลูกค้าในเรื่องราคา พอตกลงราคาได้แล้ว ก็จะร่างใบคำร้องแล้วส่งให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อที่จะลงบัญชีรายรับแล้วส่ง อีกทั้งทำสำเนาไว้ด้วย ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์ : จะเป็นการส่งคำร้องมาในเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าพักแรม ค่าอาหาร ค่าอบรมต่างๆของพนักงานองค์

6 หน้าหลักในการเข้าสู่ระบบ Open ERP ด้านลูกค้า

7 ใบแจ้งหนี้ลูกค้า

8 รายละเอียดของใบแจ้งหนี้ลูกค้า

9 ส่วนที่จะบอกว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องหรือติดต่องานใบแจ้งหนี้

10 Customer Payments

11 รายละเอียดใบแจ้งหนี้

12 เมนูลูกค้า ในส่วนของลูกค้า

13 Suppliers lnvoices

14 รายละเอียดของใบจัดซื้อ

15 ส่วนที่จะบอกว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องหรือติดต่องานใบจัดซื้อ

16 Supplier Payments

17 รายละเอียดของใบจัดซื้อจัดจ้าง

18 ส่วนที่จะบอกว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องหรือติดต่องานใบจัดซื้อจัดจ้าง

19 Journal Items

20 Journal Items

21 Journal Entries

22  End of Period

23 Fiscal Years

24 Fiscal Years - Periods

25 สมุดบัญชี

26 Reporting - รายงาน ไฟล์ที่ได้จะเป็น PDF อย่างเช่น ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

27 WBS ของฝ่าย บัญชี และ การเงิน

28 แนะนำระบบ Demo

29 คำถาม 1. ถ้าหากเราต้องการจะตรวจสอบใบแจ้งหนี้เราต้องทำอย่างไร ?
2. เลือกดูบัญชีต่างๆที่เราแยกไว้เราต้องไปที่เมนูอะไรแล้วทำอย่างไร 3. ฝ่ายบัญชีต้องทำงานร่วมกับฝ่ายใด เป็นหลัก เรียงตาม 4. คุณมีความคิดเห็นอย่างไร ถ้าหากคุณได้เข้ามาบริหารจัดการฝ่าย 5. หากคุณเป็นฝ่าย บัญชี บริษัท Fresh juice คุณมีแนวคิดอย่างไร

30 คำตอบ 1. ตอบ 1. เราไปที่ เมนู ใบแจ้งหนี้แล้ว 2. เลือกใบแจ้งนี้ที่เราต้องการ 3. ดูรายละเอียดแล้วไปที่ตรวจสอบ 4. จากนั้นทำการส่งคำร้องคืนไปให้ฝ่ายต่างๆ ตอบ ไปที่เมนู Janaut Item เพื่อเลือกตรวจสอบบัญชีต่างๆ 3. ตอบ 1. ฝ่ายจัดซื้อ 2. ฝ่ายจัดขาย 3. ฝ่ายจัดสรรทรัพยากรมนุษย์

31


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ฝ่าย บัญชี และ การเงิน IT ปี 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google