งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร. อนัญญา โปราณา นนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร. อนัญญา โปราณา นนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร. อนัญญา โปราณา นนท์

2 บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ เศรษฐศาสตร์

3 บทที่ 2 อุปสงค์

4 บทที่ 3 อุปทาน

5 บทที่ 4 การกำหนดเป็นดุลยภาพ ของตลาด การเปลี่ยนแปลง ภาวะดุลยภาพ และการ แทรกแซงดุลยภาพของ ตลาด

6 บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค

7 บทที่ 6 ทฤษฎีการผลิต

8 บทที่ 7 ต้นทุนการผลิต

9 บทที่ 8 รายรับและกำไรจากการ ดำเนินธุรกิจ

10 บทที่ 9 การกำหนดราคาและ ผลผลิตในตลาดสินค้า แข่งขันสมบูรณ์

11 บทที่ 10 การกำหนดราคาและ ผลผลิตในตลาด สินค้าแข่งขันไม่สมบูรณ์

12 บทที่ 11 การกำหนดราคาปัจจัย การผลิตและการจัดสรร ค่าตอบแทนปัจจัยการผลิต

13 บทที่ 12 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และบทบาทของรัฐ

14 การวัดและการ ประเมิน การวัดและการ ประเมิน 1. การวัดผล 1. การวัดผล 1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน 50 % - ทำแบบฝึกหัด 10 % - รายงาน 20 % - ทดสอบย่อย 20 % 1.2 คะแนนสอบปลายภาคเรียน 50 %

15 2. การประเมินผล คะแนน ระดับคะแนน คะแนน ระดับคะแนน 0 - 49 E 70 - 74 C+ 50 - 54 D 75 - 84 B 55 - 59 D+ 85 - 89 B+ 60 - 69 C 90 - 100 A

16 สื่อในการเรียนวิชา เศรษฐศาสตร์จุลภาค ตำรา : เศรษฐศาสตร์ จุลภาค โดย ผศ. จิราพร สุวรรณ เกษมและคณะ Website : https://sites.google.com/s ite/arnunya /


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร. อนัญญา โปราณา นนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google