งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)
อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร. อนัญญา โปราณานนท์

2 บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

3 บทที่ 2 อุปสงค์

4 บทที่ 3 อุปทาน

5 บทที่ 4 การกำหนดเป็นดุลยภาพของตลาด การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ และการแทรกแซงดุลยภาพของตลาด

6 บทที่ 5 พฤติกรรมผู้บริโภค

7 บทที่ 6 ทฤษฎีการผลิต

8 บทที่ 7 ต้นทุนการผลิต

9 บทที่ 8 รายรับและกำไรจากการดำเนินธุรกิจ

10 บทที่ 9 การกำหนดราคาและผลผลิตในตลาดสินค้าแข่งขันสมบูรณ์

11 การกำหนดราคาและผลผลิตในตลาด สินค้าแข่งขันไม่สมบูรณ์
บทที่ 10 การกำหนดราคาและผลผลิตในตลาด สินค้าแข่งขันไม่สมบูรณ์

12 บทที่11 การกำหนดราคาปัจจัยการผลิตและการจัดสรรค่าตอบแทนปัจจัยการผลิต

13 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐ
บทที่ 12 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและบทบาทของรัฐ

14 การวัดและการประเมิน 1. การวัดผล 1.1 คะแนนระหว่างภาคเรียน % - ทำแบบฝึกหัด 10 % - รายงาน 20 % - ทดสอบย่อย 20 % 1.2 คะแนนสอบปลายภาคเรียน 50 %

15 2. การประเมินผล คะแนน ระดับคะแนน คะแนน ระดับคะแนน E C+ D B D B+ C A

16 สื่อในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ตำรา : เศรษฐศาสตร์จุลภาค โดย ผศ. จิราพร สุวรรณเกษมและคณะ Website :


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google