งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่

2 ภาพที่ 47 แสดงความพอใจสูงสุดที่ผู้บริโภคได้รับในการใช้จ่าย
การบริโภคในเวลาที่ 2(C2) ภาพที่ 47 D B C IC 2 E C IC 2E IC 1 การบริโภคในเวลาที่ 1(C1) C A 1E แสดงความพอใจสูงสุดที่ผู้บริโภคได้รับในการใช้จ่าย เพื่อการบริโภคระหว่าง2ช่วงเวลาภายใต้งบประมาณจำกัด

3 ภาพที่ 48 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
การบริโภคในช่วงเวลาที่ 2 (C2) ภาพที่ 48 B 1 E1 B IC1 ΔC E0 2 IC F Y 2 การบริโภคในช่วง เวลาที่ 1 (C1) A Y A ΔC1 1 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในการบริโภค

4 แสดงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริโภค เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นอย่างถาวร
การบริโภค (C) ภาพที่ 49 C = cY P C = cөY + c (1 - ө) Y E ˝ E C = cөY + c (1 - ө) Y c(1 - ө) Y E ˝´ E c(1 - ө) Y E ˝˝ รายได้ (Y) Y ˝ Y Y แสดงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริโภค เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นอย่างถาวร

5 แสดงราคาดุลยภาพและอัตราการลงทุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
ภาพที่ 50 FS S FS 1 P A HA E P HO B P D1 HB D0 H H H จำนวน ที่อยู่อาศัย H H H จำนวน ที่อยู่อาศัย A B 1 แสดงราคาดุลยภาพและอัตราการลงทุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

6 ภาพที่ 51 (ก) (ข) การสร้างเส้น IS 45 AD¸ AS AD E1 AD (A –br1) E
45 ภาพที่ 51 AD¸ AS AD 1 E1 AD (ก) (A –br1) E (A –br0) รายได้ประชาชาติ (Y) Y Y อัตราดอกเบี้ย (I) 1 A E r B E r (ข) 1 1 IS รายได้ประชาชาติ (Y) Y Y1 การสร้างเส้น IS

7 การสร้างเส้น LM ภาพที่ 52 (ก) (ข) อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย E1 E A r
B Md ( ) Y 1 1 Md ( ) Y M อุปสงค์และ อุปทานของเงิน Y Y 1 P รายได้ประชาชาติ (Y) (ก) (ข) การสร้างเส้น LM

8 ภาพที่ 53 เส้น IS - LM อัตราดอกเบี้ย (r) LM E r IS รายได้ประชาชาติ (Y)
IS รายได้ประชาชาติ (Y) Y Y F เส้น IS - LM

9 การสร้างเส้นอุปสงค์มวลรวม
อัตราดอกเบี้ย (I) LM (M/P0) ภาพที่ 54 E LM ´(M/P1) r E 1 การสร้างเส้นอุปสงค์มวลรวม r 1 IS (ก) Y Y Y 1 P E E P 1 1 AD (ข) Y Y Y 1

10 ภาพที่ 55 เส้นอุปทานมวลรวมของลูคัส ระดับราคา (P) AS E P LAS AS E P P P
1 1 t-1 AS = ( [P] = ) E P t-1 P 1 P * ระดับผลผลิต (Y) Y0 Y 1 เส้นอุปทานมวลรวมของลูคัส

11 การเลื่อนตัวของเส้นอุปสงค์มวลรวมเมื่อระดับราคาสินค้าคงที่
ภาพที่ 56 ระดับราคา (P) E E AS P 1 AD AD 1 ระดับผลผลิต (Y) Y Y 1 การเลื่อนตัวของเส้นอุปสงค์มวลรวมเมื่อระดับราคาสินค้าคงที่

12 ภาพที่ 57 (ก) การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย (r)
LM (M0 / P0) LM (M1/ P0) r r 1 r 2 IS(G0) IS(G1) Y Y ระดับผลผลิต (Y) 1 f (ก) การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ

13 ภาพที่ 57 (ข) การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ ´ ´ ´ LAS
ระดับราคา (P) E E P 1 SAS AD ( ) G M AD ( ) G M = 1 1 AD ( ) G M 1 Y Y 1 f (ข) การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ

14 การเปลี่ยนแปลงของเส้น IS และระดับผลผลิตดุลยภาพ
ภาพที่ 58 IS1 IS0 LM(M) i* LM(i) ปริมาณผลผลิต Y0 Y0 Y* Y1 Y1 การเปลี่ยนแปลงของเส้น IS และระดับผลผลิตดุลยภาพ

15 การเปลี่ยนแปลงของเส้น LM และระดับผลผลิตดุลยภาพ
i ภาพที่ 59 LM 0 IS LM 1 LM(i) i* ปริมาณผลผลิต Y0 Y* Y1 การเปลี่ยนแปลงของเส้น LM และระดับผลผลิตดุลยภาพ

16 นโยบายลดภาษีและการเปลี่ยนระดับของเส้น IS
ภาพที่ 60 อัตราดอกเบี้ย i LM(P2) LM(P1) i3 i2 i1 IS2 IS1 ผลผลิต Y Y1 Y2 นโยบายลดภาษีและการเปลี่ยนระดับของเส้น IS

17 ภาพที่ 61 อัตราดอกเบี้ย การออม, การลงทุน
ส่วนที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัด S c b 6% E 4% I การออม, การลงทุน b a c แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การออม การลงทุน และดุลบัญชีเดินสะพัดในกรณีการให้กู้ยืมแก่ต่างประเทศ

18 ภาพที่ 62 อัตราดอกเบี้ย การออม, การลงทุน
S E 6% b c 4% I ส่วนที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด การออม, การลงทุน c a b แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การออม การลงทุน และดุลบัญชีเดินสะพัดในกรณีการกู้ยืมจากต่างประเทศ

19 แสดงความแตกต่างของเส้น IS ในกรณีของระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด
อัตราดอกเบี้ย ภาพที่ 63 LM E0 i0 i1 IS0 IS1 รายได้ประชาชาติ Y0 Y1 Y0 แสดงความแตกต่างของเส้น IS ในกรณีของระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด

20 แสดงดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
ภาพที่ 64 ราคา AS0 E P0 AS1 E* AD0 AD1 NX = 0 Y* รายได้ประชาชาติ แสดงดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

21 ภาพที่ 65 ราคา AS0 AS1 E* E** AD0 AD1 NX = 0 NX1 = 0 Y*
รายได้ประชาชาติ Y* แสดงการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายการเงินและ/หรือการคลังแบบหดตัวผสมผสานกับนโยบายการลดค่าเงิน

22 แสดงผลของนโยบายการเงินแบบขยายตัวต่อระบบเศรษฐกิจในระยะสั้น และระยะยาว
ภาพที่ 66 อัตราดอกเบี้ย LM0 LM1 E3 E* E2 if = i > > > > BP = 0 > > E1 IS1 IS0 รายได้ประชาชาติ Y* Y1 แสดงผลของนโยบายการเงินแบบขยายตัวต่อระบบเศรษฐกิจในระยะสั้น และระยะยาว


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอนเสริม เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google