งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 11 - 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 11 - 15."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 11 - 15

2 E C 1E C 2E 0 B A IC 1 C 2 D การบริโภคในเวลาที่ 1(C 1 ) แสดงความพอใจสูงสุดที่ผู้บริโภคได้รับในการใช้จ่าย เพื่อการบริโภคระหว่าง 2 ช่วงเวลาภายใต้งบประมาณจำกัด การบริโภคในเวลาที่ 2(C 2 ) IC 0 ภาพที่ 47

3 Y 1 F B Y 2 1 A 1 B A 0 การบริโภคในช่วง เวลาที่ 1 (C 1 ) แสดงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในการบริโภค ΔC1ΔC1 E1E1 IC 1 การบริโภคในช่วงเวลาที่ 2 (C 2 ) IC 0 ΔCΔC 2 E0E0 ภาพที่ 48

4 Y ˝ E ˝´˝´ E ˝˝ C = cөY + c (1 - ө) Y ´ c(1 - ө) Y ´ แสดงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริโภค เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นอย่างถาวร c (1 - ө) Y 0 C = cөY + c (1 - ө) Y 0 Y 0 E 0 ´ Y E ˝ ´ E C = cY P 0 รายได้ (Y) การบริโภค (C) ภาพที่ 49

5 A B H 0 HH 1 H A H B P HA P HO P HB E 0 FS 0 1 ราคา จำนวน ที่อยู่อาศัย จำนวน ที่อยู่อาศัย แสดงราคาดุลยภาพและอัตราการลงทุนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย D0D0 D1D1 S 0 H 0 ภาพที่ 50

6 E 1 r 1 Y1Y1 E1E1 Y 1 E 0 Y 0 Y 0 E 0 r 0 AD 0 (A –br 0 ) AD 1 (A –br 1 ) รายได้ประชาชาติ (Y) AD¸ AS อัตราดอกเบี้ย (I) 0 45 ° 0 (ก)(ก) (ข)(ข) A B การสร้างเส้น IS IS ภาพที่ 51

7 Y 1 Y 0 r 0 r0r0 E 0 0 0 0 Y 0 Md ( ) การสร้างเส้น LM รายได้ประชาชาติ (Y) อัตราดอกเบี้ย 1 Y 1 Md ( ) E 1 E 0 M P อุปสงค์และ อุปทานของเงิน (ก)(ก)(ข)(ข) B E1E1 r 1 r1r1 A LM ภาพที่ 52

8 IS Y 0 Y F E r 0 LM 0 เส้น IS - LM รายได้ประชาชาติ (Y) อัตราดอกเบี้ย (r) ภาพที่ 53

9 AD P 1 P 0 Y 0 0 Y 1 Y 1 Y 0 Y 0 E 1 E 0 อัตราดอกเบี้ย (I) Y (ข)(ข) E 1 r 1 E 0 r 0 LM ´ (M/P 1 ) LM (M/P 0 ) IS การสร้างเส้นอุปสงค์มวลรวม (ก)(ก) ภาพที่ 54

10 P 1 P 0 LAS Y0Y0 * Y 1 ระดับราคา (P) ระดับผลผลิต (Y) 0 เส้นอุปทานมวลรวมของลูคัส = ( [P] = ) E t-1 P 1 AS 1 = ( [P] = ) E t-1 P 0 AS 0 ภาพที่ 55

11 Y 1 ระดับราคา (P) ระดับผลผลิต (Y) P AS E 1 AD 1 E 0 0 0 Y 0 การเลื่อนตัวของเส้นอุปสงค์ มวลรวมเมื่อระดับราคาสินค้า คงที่ ภาพที่ 56

12 Y f LM (M 0 / P 0 ) r 2 r 1 r 0 Y 1 0 ระดับผลผลิต (Y) (ก)(ก) การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ IS(G 0 ) IS(G 1 ) อัตราดอกเบี้ย (r) LM (M 1 / P 0 ) ภาพที่ 57

13 (ข)(ข) การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ ระดับราคา (P) 0 LAS Y f Y 1 P 0 SAS E 1 AD ( ) M 0 G 1 ´ E 0 M 1 G 1 ´ M 0 G 0 ´ = ภาพที่ 57

14 Y0Y0 Y* Y0Y0 ´ Y1Y1 ´ Y1Y1 LM(M) IS 0 IS 1 ปริมาณผลผลิต i LM(i) i* 0 การเปลี่ยนแปลงของเส้น IS และระดับผลผลิตดุลย ภาพ ภาพที่ 58

15 Y*Y0Y0 IS LM 0 LM 1 Y1Y1 ปริมาณผลผลิต i LM(i) i* 0 การเปลี่ยนแปลงของเส้น LM และระดับผลผลิตดุลยภาพ ภาพที่ 59

16 Y1Y1 Y2Y2 i1i1 i2i2 i3i3 LM(P 2 ) LM(P 1 ) IS 2 IS 1 นโยบายลดภาษีและการเปลี่ยน ระดับของเส้น IS ผลผลิต Y อัตราดอกเบี้ย i 0 ภาพที่ 60

17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การออม การลงทุน และดุลบัญชีเดินสะพัดในกรณีการให้ กู้ยืมแก่ต่างประเทศ ส่วนที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัด b ´c ´ bac 0 E 4% 6%6% การออม, การลงทุน อัตราดอกเบี้ย I S ภาพที่ 61

18 bca แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง การออม การลงทุน และดุลบัญชีเดินสะพัดในกรณีการกู้ยืม จากต่างประเทศ S b ´ c ´ ส่วนที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 0 การออม, การลงทุน อัตราดอกเบี้ย E 6%6% 4% I ภาพที่ 62

19 Y0Y0 ´ Y1Y1 Y0Y0 แสดงความแตกต่างของเส้น IS ในกรณี ของระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด LM IS 0 IS 1 E0E0 i0i0 i1i1 0 รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย ภาพที่ 63

20 แสดงดุลยภาพของระบบ เศรษฐกิจแบบเปิด AD 0 AD 1 NX = 0 AS0AS0 E AS 1 E* P0P0 Y* รายได้ประชาชาติ ราคา ภาพที่ 64

21 แสดงการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจโดยใช้ นโยบายการเงินและ / หรือการคลังแบบหด ตัวผสมผสานกับนโยบายการลดค่าเงิน รายได้ประชาชาติ ราคา Y* NX = 0 E* AS 0 AS 1 AD 0 AD 1 E** NX 1 = 0 0 ภาพที่ 65

22 แสดงผลของนโยบายการเงิน แบบขยายตัวต่อระบบเศรษฐกิจ ในระยะสั้น และระยะยาว LM 0 E* IS 0 E3E3 IS 1 Y* E1E1 Y1Y1 0 E2E2 LM 1 > > if=iif=i BP = 0 >>>> รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย ภาพที่ 66


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการสอนเสริม ทางอินเทอร์เน็ต ชุดวิชา 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ หน่วยที่ 11 - 15.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google