งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 dusithost.dusit.ac.t h/~prisana_mut

3 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาระบบสารสนเทศ ทฤษฎี เทคนิค และรูปแบบการสืบค้น สารสนเทศ ภาษาที่ใช้ใน กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ คุณสมบัติ และกลยุทธ์ในการ เข้าถึงสารสนเทศที่มีรูปแบบ และสภาวการณ์ต่างๆ การ ประเมินผลการสืบค้น โดยเน้น การค้นหาจากอินเทอร์เน็ตและ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประเมินคุณค่าและ การเลือกสรรสารสนเทศ

4 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำบทเรียน

5 สัปดาห์ที่ 2 เจาะลึก google - หลักการทำงานของ search engine - เทคนิคการค้นหาข้อมูล ขั้นสูงด้วย Google

6 สัปดาห์ที่ 3 ฝึกทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน

7 สัปดาห์ที่ 4 Upload เว็บไซต์

8 สัปดาห์ที่ 5 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

9 สัปดาห์ที่ 6 การเขียนอ้างอิง และ บรรณานุกรม

10 สัปดาห์ที่ 7 ฝึกค้นหา วิทยานิพนธ์และ วิจัย ตามหัวข้อที่กำหนด

11 สัปดาห์ที่ 8 สรุปงานวิจัยหรือ วิทยานิพนธ์ ที่ค้นหาได้

12 สัปดาห์ที่ 9 นำเสนองานวิจัยหรือ วิทยานิพนธ์ ที่ค้นหาได้

13 สัปดาห์ที่ 10 ทำแบบทดสอบ

14 สัปดาห์ที่ 11 ตั้งโต๊ะค้นหาข้อมูล

15 สัปดาห์ที่ 12 ตั้งโต๊ะค้นหาข้อมูล

16 สัปดาห์ที่ 13 นำเสนอการบริการ การค้นหาข้อมูลตาม ความต้องการของ ผู้ใช้ พร้อมสรุปผลการ ดำเนินงาน ปัญหาและแนว ทางการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น

17 สัปดาห์ที่ 14 นำเสนอการบริการ การค้นหาข้อมูลตาม ความต้องการของ ผู้ใช้ พร้อมสรุปผลการ ดำเนินงาน ปัญหาและแนว ทางการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น

18 สัปดาห์ที่ 15 สรุปเนื้อหา บทเรียนทั้งหมด

19 สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบปลายภาค

20 การวัดผลและ ประเมินผล 1. คะแนนระหว่างภาค 70 %  การร่วมกิจกรรมในชั้น เรียน 10 คะแนน  ชิ้นงาน 50 คะแนน  แบบทดสอบ 10 คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 30 % การประเมินผล เป็นแบบอิง เกณฑ์

21 ชิ้นงาน 50 คะแนน 1. ประวัติส่วนตัว (5 คะแนน ) 2. เว็บไซต์ส่วนตัว /Portfolio (10 คะแนน ) 3. ค้นหา Portfolio จาก google แล้วติดอันดับ 1 ใน 10 (5 คะแนน ) 4. ค้นหางานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ที่ เกี่ยวข้อง (10 คะแนน ) 5. ตั้งโต๊ะค้นหาข้อมูล (20 คะแนน )  งานกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน

22 Assignment 1 (5 คะแนน ) ให้นักศึกษาทำประวัติส่วนตัว ( ฐานข้อมูลของตัวเอง ) ซึ่งมี รายละเอียดดังนี้ 1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ 2. รูปภาพของตนเอง 1 รูป

23 Print ใส่ กระดาษ A4 1 แผ่น ส่งในห้องเรียน สัปดาห์หน้า


ดาวน์โหลด ppt วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google