งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

2 โทร. 0-2244-5360 E-mail : prisana_mut@dusit.ac.th ห้องพักอาจารย์ 1102/1 อาคาร 1 ชั้น 1 dusithost.dusit.ac.t h/~prisana_mut

3 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาระบบสารสนเทศ ทฤษฎี เทคนิค และรูปแบบการสืบค้น สารสนเทศ ภาษาที่ใช้ใน กระบวนการสืบค้นสารสนเทศ คุณสมบัติ และกลยุทธ์ในการ เข้าถึงสารสนเทศที่มีรูปแบบ และสภาวการณ์ต่างๆ การ ประเมินผลการสืบค้น โดยเน้น การค้นหาจากอินเทอร์เน็ตและ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการประเมินคุณค่าและ การเลือกสรรสารสนเทศ

4 สัปดาห์ที่ 1 แนะนำบทเรียน

5 สัปดาห์ที่ 2 เจาะลึก google - หลักการทำงานของ search engine - เทคนิคการค้นหาข้อมูล ขั้นสูงด้วย Google

6 สัปดาห์ที่ 3 การค้นหาข้อมูล Multimedia

7 สัปดาห์ที่ 4 ฝึกค้นหาวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่เราต้องทำ Project

8 สัปดาห์ที่ 5 นำเสนอ paper ที่ ค้นหาได้

9 สัปดาห์ที่ 6 การค้นหาข้อมูลจาก online database ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต

10 สัปดาห์ที่ 7 การเขียนอ้างอิง และ บรรณานุกรม

11 สัปดาห์ที่ 8 ฝึกค้นหาข้อมูลตาม โจทย์ที่กำหนด

12 สัปดาห์ที่ 9 ทำแบบทดสอบ

13 สัปดาห์ที่ 10 ตั้งโต๊ะบริการค้นหา ข้อมูล

14 สัปดาห์ที่ 11 ตั้งโต๊ะบริการค้นหา ข้อมูล

15 สัปดาห์ที่ 12 ตั้งโต๊ะบริการค้นหา ข้อมูล

16 สัปดาห์ที่ 13 นำเสนอการบริการ การค้นหาข้อมูลตาม ความต้องการของ ผู้ใช้ พร้อมสรุปผลการ ดำเนินงาน ปัญหาและแนว ทางการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น

17 สัปดาห์ที่ 14 นำเสนอการบริการ การค้นหาข้อมูลตาม ความต้องการของ ผู้ใช้ พร้อมสรุปผลการ ดำเนินงาน ปัญหาและแนว ทางการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น

18 สัปดาห์ที่ 15 สรุปเนื้อหา บทเรียนทั้งหมด

19 สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบปลายภาค

20 การวัดผลและ ประเมินผล 1. คะแนนระหว่างภาค 70 %  การร่วมกิจกรรมในชั้น เรียน 10 คะแนน  ชิ้นงาน 60 คะแนน 2. คะแนนสอบปลายภาค 30 % การประเมินผล เป็นแบบอิง เกณฑ์

21 ชิ้นงาน 60 คะแนน งานกลุ่ม 1. ผลการค้นหางานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ Project ที่จะทำ ที่เป็น ภาษาไทย (20 คะแนน ) 2. ผลการค้นหางานวิจัย / วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ Project ที่จะทำ ที่เป็น ภาษาอังกฤษ (10 คะแนน ) 3. ตั้งโต๊ะบริการค้นหาข้อมูล (30 คะแนน )


ดาวน์โหลด ppt วิชา การสืบค้นสารสนเทศ ขั้นสูง ( Advanced Information Retrieval ) รหัสวิชา 1633115 3(2-2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google