งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการให้บริการระบบ สารสนเทศ งานทะเบียนผ่าน smart device.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการให้บริการระบบ สารสนเทศ งานทะเบียนผ่าน smart device."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการให้บริการระบบ สารสนเทศ งานทะเบียนผ่าน smart device

2 ที่มาและความสำคัญ ความก้าวหน้าทางด้าน IT ทั้งในด้านระบบปฏิบัติการ สมรรถภาพของเครื่อง การ เชื่อมต่อ Wifi และ 3G ที่ ทำให้สามารถเข้าถึง อินเทอร์เน็ตจากทุกๆ ที่ เมื่อนำจุดเด่นของ เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ มา ประยุกต์ใช้กับการ ให้บริการงานทะเบียนแก่ นักศึกษา อาจารย์ และ ผู้ปกครอง ก็จะเกิด ประโยชน์สูงสุด

3 รายละเอียดของนวัตกรรม การสร้าง Application บน Smart Device เพื่อ บริการงานทะเบียน โดย ให้บริการข้อมูล ตรวจสอบผลการ ลงทะเบียน ผล การศึกษา หรือการ สำเร็จการศึกษา รวมถึง ปฏิทินการศึกษา และ กิจกรรมต่างๆ ของ นักศึกษาตลอดทั้งปี แก่ นักศึกษา อาจารย์ และ ผู้ปกครอง เป็นอีกหนึ่ง ช่องทางในการเข้าถึง ข้อมูลของมหาวิทยาลัย

4 การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 เริ่มให้บริการบน play store วันที่ 12 กันยายน 2556 Application ชื่อ REG CMU

5 ผลการพัฒนา ได้ให้บริการ Application ผ่านระบบปฏิบัติการ Android ได้อย่าง สมบูรณ์ โดยเริ่ม ให้บริการใช้งานจริง เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ผ่านการ Download Application จาก Play Store ชื่อ REG CMU สามารถติดตั้งและ ใช้งานได้ทันที และ กำลังอยู่ในระหว่างการ พัฒนาสู่ระบบปฏิบัติการ iOS

6 ข้อมูลทั่วไป

7 การค้นหานักศึกษาที่มีสถานภาพ

8 การค้นหานักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษา

9 ปฏิทินและกิจกรรม

10 การเข้าสู่ระบบ

11 การเข้าสู่ระบบ

12 ข้อมูลส่วนตัว

13 ตารางเรียน

14 ตารางสอบ

15 ผลการศึกษา

16 คำนวณ GPA ล่วงหน้า

17 อาจารย์ที่ปรึกษา

18 อาจารย์ที่ปรึกษา

19 ภาระงานสอน

20 การนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง สามารถดู ข้อมูลผ่านการ Login เข้าสู่ ระบบ เพื่อพิสูจน์ตัวตน ซึ่ง ข้อมูลที่ให้บริการ ได้แก่ ประวัติของนักศึกษา ผลการ ลงทะเบียน ตารางสอน ตารางสอบ ผลการศึกษา ฯลฯ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง สามารถดู ข้อมูลผ่านการ Login เข้าสู่ ระบบ เพื่อพิสูจน์ตัวตน ซึ่ง ข้อมูลที่ให้บริการ ได้แก่ ประวัติของนักศึกษา ผลการ ลงทะเบียน ตารางสอน ตารางสอบ ผลการศึกษา ฯลฯ อาจารย์ สามารถให้ คำปรึกษาแนะนำข้อมูลที่ จำเป็นแก่นักศึกษาหรือ ผู้ปกครอง และติดตามดูแล นักศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ อาจารย์ สามารถให้ คำปรึกษาแนะนำข้อมูลที่ จำเป็นแก่นักศึกษาหรือ ผู้ปกครอง และติดตามดูแล นักศึกษาได้อย่างมี ประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการให้บริการระบบ สารสนเทศ งานทะเบียนผ่าน smart device.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google