งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศ งานทะเบียนผ่าน smart device

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศ งานทะเบียนผ่าน smart device"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศ งานทะเบียนผ่าน smart device

2 ที่มาและความสำคัญ ความก้าวหน้าทางด้าน IT ทั้งในด้านระบบปฏิบัติการ สมรรถภาพของเครื่อง การเชื่อมต่อ Wifi และ 3G ที่ทำให้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากทุกๆ ที่ เมื่อนำจุดเด่นของเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการงานทะเบียนแก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด

3 รายละเอียดของนวัตกรรม
การสร้าง Application บน Smart Device เพื่อบริการงานทะเบียน โดยให้บริการข้อมูลตรวจสอบผลการลงทะเบียน ผลการศึกษา หรือการสำเร็จการศึกษา รวมถึงปฏิทินการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาตลอดทั้งปี แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย

4 การดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556
เริ่มให้บริการบน play store วันที่ 12 กันยายน 2556 Application ชื่อ REG CMU

5 ผลการพัฒนา ได้ให้บริการ Application ผ่านระบบปฏิบัติการ Android ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มให้บริการใช้งานจริง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ผ่านการ Download Application จาก Play Store ชื่อ REG CMU สามารถติดตั้งและใช้งานได้ทันที และกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสู่ระบบปฏิบัติการ iOS

6 ข้อมูลทั่วไป

7 การค้นหานักศึกษาที่มีสถานภาพ

8 การค้นหานักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

9 ปฏิทินและกิจกรรม

10 การเข้าสู่ระบบ

11 การเข้าสู่ระบบ

12 ข้อมูลส่วนตัว

13 ตารางเรียน

14 ตารางสอบ

15 ผลการศึกษา

16 คำนวณ GPA ล่วงหน้า

17 อาจารย์ที่ปรึกษา

18 อาจารย์ที่ปรึกษา

19 ภาระงานสอน

20 การนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง สามารถดูข้อมูลผ่านการ Login เข้าสู่ระบบ เพื่อพิสูจน์ตัวตน ซึ่งข้อมูลที่ให้บริการ ได้แก่ ประวัติของนักศึกษา ผลการลงทะเบียน ตารางสอน ตารางสอบ ผลการศึกษา ฯลฯ อาจารย์ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลที่จำเป็นแก่นักศึกษาหรือผู้ปกครอง และติดตามดูแลนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการให้บริการระบบสารสนเทศ งานทะเบียนผ่าน smart device

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google