งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 กระบวนการในการ สร้างเนื้อหาเว็บ. 1. การสร้างเนื้อหา (Create content) 1. สร้างเนื้อหาโดยตรง จากระบบ 2. นำเข้าไฟล์เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 กระบวนการในการ สร้างเนื้อหาเว็บ. 1. การสร้างเนื้อหา (Create content) 1. สร้างเนื้อหาโดยตรง จากระบบ 2. นำเข้าไฟล์เนื้อหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 กระบวนการในการ สร้างเนื้อหาเว็บ

2 1. การสร้างเนื้อหา (Create content) 1. สร้างเนื้อหาโดยตรง จากระบบ 2. นำเข้าไฟล์เนื้อหา

3 2. การทบทวนเนื้อหา (Review Content) ทบทวนและตรวจสอบเนื้อหา นั้นว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่ ตามการแบ่งระดับของผู้ที่มี สิทธิ์ใช้เนื้อหาได้แตกต่างกัน ไป ผู้ใช้เนื้อหา ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Guest) ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน (Registered user)

4 ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

5 ผู้ใช้ส่วน Front end Registered ไม่สามารถสร้าง แก้ไข หรือเผยแพร่เนื้อหาในเว็บท่า แต่ สามารถทำการเพิ่มเว็บลิงค์ได้ Author สามารถสร้างเนื้อหา เจาะจง ได้ว่าจะให้แสดงเนื้อหาแบบใด และ แสดงเนื้อหาในวันไหน Editor มีความสามารถในการใช้ ระบบเหมือน Author และสามารถ ทำการแก้ไขเนื้อหาของตนเองได้ Publisher ทำหน้าที่คล้ายกับกับ Author และ Editor และมี ความสามารถในการเผยแพร่เนื้อหา ได้

6 ผู้ใช้ส่วน Backend Manager สามารถเข้าถึงทุกเนื้อหาใน ระบบ แต่ไม่สามารถทำการแก้ไข เทมเพลต Administrator สามารถเข้าถึงทุก เนื้อหาในระดับ สามารถแก้ไขเทม เพลต สามารถเพิ่มหรือลบส่วน เพิ่มเติมต่างๆ ในเว็บท่า สามารถ แก้ไขสิทธิเข้าใช้เนื้อหาของผู้ใช้ราย อื่นได้ ยกเว้นของ Super Administrator Super Administrator สามารถ เข้าถึงทุกเนื้อหาในระบบ สามารถ แก้ไขเทมเพลต สามารถเพิ่มหรือลบ ส่วนเพิ่มเติมต่างๆ ในเว็บท่า สามารถ แก้ไขสิทธิเข้าใช้เนื้อหาของผู้ใช้ราย อื่นได้ สามารถเพิ่มผู้ใช้เข้าไปในระบบ และทำการกำหนดสิทธิในการใช้ เนื้อหาในระบบ

7 3. การแก้ไขเนื้อหา

8 4. การจัดการเนื้อหา 1. การจัดรูปแบบการนำเสนอ (Format) 2. การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Version control) 3. การให้คำอธิบายข้อมูลและการ ทำดัชนี (Meta tagging and indexing) 4. การกำหนดวันเวลาที่จะใช้ เนื้อหาหรือยกเลิกการใช้เนื้อหา (Set live and kill date)

9 5. การเผยแพร่เนื้อหา ไม่เผยแพร่ เผยแพร่

10 6. การรับผลย้อนกลับ

11 7. การสืบค้นเนื้อหา

12

13

14 คุณสมบัติทั่วไปของระบบ จัดการเนื้อหาเว็บ 1. เทมเพลต (Template) 2. ฐานข้อมูล (Database) 3. ส่วนขั้นตอนการดำเนินงาน (Workflow) 4. ส่วนขยายโปรแกรม (Extension)

15 header

16 http://localhost/phpmy admin

17

18 workflow 1. ขั้นตอนรวบรวมเนื้อหา เป็นหน้าที่ของ Editor ในการรวบรวมและทำการทบทวน แก้ไขเนื้อหาที่ส่งเข้ามาในระบบ 2. ขั้นตอนการบริหารระบบจัดการเนื้อหา เป็นหน้าที่ของ Super Administrator ใน การเพิ่มผู้ใช้ระบบ การกำหนดสิทธิ์การใช้ และการบริหารจัดการเนื้อหาในระบบ 3. ขั้นตอนการเผยแพร่เนื้อหา ทั้ง Editor และ Super Administrator ต้องร่วมกัน ดำเนินการเผยแพร่ เนื้อหาบางเนื้อหา จำเป็นต้องเผยแพร่ ส่วนบางเนื้อหาอาจ ต้องยกเลิกการเผยแพร่ หรือทำการ เผยแพร่ตามเวลาที่กำหนดไว้

19 ส่วนขยายโปรแกรม (Extension) 1.Mambot เป็นฟังก์ชั่นการทำงานขนาด เล็กที่เสริมขึ้นมาเพื่อให้การจัดการระบบ จัดการเนื้อหาทำได้สะดวก และมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น mosimage ที่ช่วยในการใส่รูปภาพ ประกอบเนื้อหา mospagebreak ช่วย ในการแบ่งเนื้อหาให้เป็นระเบียบ 2. Module เป็น plug-in ที่ช่วยนำเสนอ สารสนเทศบนเว็บไซต์ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่ม เข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เมนู โพลสำรวจความคิดเห็น และ user sign in เป็นต้น 3. Component เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่ ที่ช่วยให้ระบบมีความสมบูรณ์มากขึ้น เช่น Newsletter และ Weblink

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 กระบวนการในการ สร้างเนื้อหาเว็บ. 1. การสร้างเนื้อหา (Create content) 1. สร้างเนื้อหาโดยตรง จากระบบ 2. นำเข้าไฟล์เนื้อหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google