งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gbcsci.com การฝึกอบรมการใช้ เครื่อง อะตอมมิกแอบซอพชั่น ชนิดกราไฟต์ สำหรับตรวจวิเคราะห์ โลหะหนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gbcsci.com การฝึกอบรมการใช้ เครื่อง อะตอมมิกแอบซอพชั่น ชนิดกราไฟต์ สำหรับตรวจวิเคราะห์ โลหะหนัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gbcsci.com การฝึกอบรมการใช้ เครื่อง อะตอมมิกแอบซอพชั่น ชนิดกราไฟต์ สำหรับตรวจวิเคราะห์ โลหะหนัก

2 www.gbcsci.com เนื้อหาการอบรม หลักการและทฤษฎีของ อะตอมมิกแอบซอพชั่นและ การใช้เครื่อง วิธีการตรวจ วิเคราะห์ หลักการและทฤษฎีของ อะตอมมิกแอบซอพชั่นและ การใช้เครื่อง วิธีการตรวจ วิเคราะห์ ปฏิบัติการใช้เครื่องอะตอมมิ กแอบซอพชั่นชนิดกราไฟต์ การบำรุงรักษา ปฏิบัติการใช้เครื่องอะตอมมิ กแอบซอพชั่นชนิดกราไฟต์ การบำรุงรักษา

3 www.gbcsci.com หลักการและทฤษฎีของ อะตอมมิกแอบซอพชั่น

4 www.gbcsci.com อะตอมมิกแอบ ซอพชั่นสเปกโตรสโกปี Atomic Absorption Spectroscopy เป็นการศึกษากระบวนการ ซึ่งเกิดจากการดูดกลืนแสง ของอะตอมอิสระที่ความยาว คลื่นใดความยาวคลื่นหนึ่ง

5 www.gbcsci.com อะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปก โตรโฟโตมิเตอร์ Atomic Absorption Spectrophotometer คือ เครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษากระบวนการ การ ดูดกลืนแสงของอะตอมอิสระ ที่ความยาวคลื่นใดความยาว คลื่นหนึ่ง

6 www.gbcsci.com อะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปก โตรโฟโตมิเตอร์ Atomic Absorption Spectrophotometer Light Source AtomizerMono ChromatorDetector

7 www.gbcsci.com แหล่งกำเนิดแสง Light Source คือ อุปกรณ์ที่ให้แสงในความ ยาวคลื่นจำเพาะสำหรับธาตุที่ ทำการวิเคราะห์ โดย แหล่งกำเนิดแสงของเครื่อง อะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปก โตรโฟโตมิเตอร์ เรียกว่า Hollow Cathode Lamp

8 www.gbcsci.com แหล่งกำเนิดแสง Light Source

9 www.gbcsci.com ส่วนที่กระตุ้นให้ธาตุ กลายเป็นอะตอมอิสระ Atomizer คือ ส่วนที่ทำให้ธาตุเกิดการ แตกตัวกลายเป็นอะตอมอิสระ โดยการใช้ความร้อนเป็น ตัวกระตุ้น ซึ่งแบ่งตาม กระบวนการให้ความร้อนออก ได้เป็น 2 กระบวนการ คือ

10 www.gbcsci.com ส่วนที่กระตุ้นให้ธาตุ กลายเป็นอะตอมอิสระ Atomizer กระบวนการทำให้ธาตุแตก ตัวเป็นอะตอมอิสระโดยใช้ เปลวไฟ (Flame Atomization)

11 www.gbcsci.com ส่วนที่กระตุ้นให้ธาตุ กลายเป็นอะตอมอิสระ Flame Atomizer

12 www.gbcsci.com Flame Atomization Spray Chamber Nebulizer Burner Sample Evaporation : Soluton to Solid Mixed with Oxidant Mixed with Fuel Evaporation : Solid to gaseous Atomization and Absorption

13 www.gbcsci.com Flame type Oxidant Fuel Temp. ( o C) Air-C 2 H 2 Air Acetylene 2100 - 2300 N 2 O-C 2 H 2 Nitrous Oxide Acetylene 2600 - 3000 Flame Atomization

14 www.gbcsci.com ส่วนที่กระตุ้นให้ธาตุ กลายเป็นอะตอมอิสระ Atomizer กระบวนการทำให้ธาตุแตก ตัวเป็นอะตอมอิสระด้วยความ ร้อนจากไฟฟ้า (Flameless/Graphite Furnace Atomization)

15 www.gbcsci.com ส่วนทำหน้าที่คัดแยกแสง Monochromator คือ ส่วนที่ทำหน้าที่คัดแยกแสง จากแหล่งกำเนิดแสงให้ กลายเป็นลำแสงที่ความยาว คลื่นเดียว

16 www.gbcsci.com ส่วนทำหน้าที่คัดแยกแสง Monochromator Grating Entrance Slit Exit Slit Detector

17 www.gbcsci.com ส่วนตรวจวัดแสง Detector คือ ส่วนที่รับและแปลง สัญญาณจากแสงเป็น สัญญาณไฟฟ้า

18 www.gbcsci.com Photomultiplier Tube e-e-e-e- Light Dynode Dynode Dynode Photocathode Current Convert light energy to electrical energy

19 www.gbcsci.com อะตอมมิกแอบซอพชั่น ชนิดกราไฟต์

20 www.gbcsci.com อะตอมมิกแอบซอพชั่นสเปก โตรโฟโตมิเตอร์ Atomic Absorption Spectrophotometer Light Source AtomizerMono ChromatorDetector Flame Atomizer Flameless/Graphite Furnace Atomizer

21 www.gbcsci.com Graphite Furnace AAS

22 www.gbcsci.com Graphite Furnace AAS Spectrometer Furnace Workhead Autosampler GF Controller

23 www.gbcsci.com Spectrometer Generate a monochromatic light beam after pass through the sample Measure the intensity and/or colour of the light transmitted or radiated by the sample. UV/Visible Range : 190 – 900 nm

24 www.gbcsci.com Furnace Workhead Inert gas Water Cooling Graphite Tube

25 www.gbcsci.com Graphite Tube Made from Carbon (Graphite) Inert from chemical reaction Thermal & Electric Conductivity Pure : low impurity Low porosity Hardship High melting point

26 www.gbcsci.com Autosampler Sample Tray Injection Probe Rinse Bottle

27 www.gbcsci.com GF Controller Control Workhead Temperature Control Inert gas flow rate Control Autosampler

28 www.gbcsci.com Graphite Furnace Atomization Injection Drying stage Ashing stage Atomization stage Tube clean

29 www.gbcsci.com Injection Injection Volume 1–100 uL (Recommend 20-40 uL) Cold Injection : Aqueous Sample Hot Injection : Organic Sample

30 www.gbcsci.com Drying Stage Injection Graphite Tube

31 www.gbcsci.com Drying Stage Injection Ramp Heating Inert gas flow Graphite Tube

32 www.gbcsci.com Drying Stage Injection Ramp Heating Inert gas flow Evaporation Graphite Tube Solid

33 www.gbcsci.com Ashing Stage Ramp Heating Inert gas flow Decomposition Graphite Tube Solid

34 www.gbcsci.com Atomization Stage Rapid Heating Ground Stage Atom Atomic Absorption Graphite Tube

35 www.gbcsci.com Clean Tube Rapid Heating Inert gas flow Graphite Tube

36 www.gbcsci.com GF Program Injection Drying Stage Ashing Stage Atomization Stage Clean Tube

37 www.gbcsci.com GF Signal Drying Stage Ashing Stage Atomization Stage Clean Tube

38 www.gbcsci.com GF Signal Atomic Absorption Peak Background Peak

39 www.gbcsci.com Calibration Graph

40 www.gbcsci.com Metrix Modifiers Reagent that add in sample to correct the Interference problem from sample matrix To form more stable complex with analyte element To remove Interferences from sample

41 www.gbcsci.com Metrix Modifiers ElementMatrix modifiers Al Mg(NO 3 ) 2 Sb Ni(NO 3 ) 2 As Ni(NO 3 ) 2 Be Mg(NO 3 ) 2 Cd (NH 4 ) 2 HPO 4 Cr Mg(NO 3 ) 2 Ga HClO 4 Pb (NH 4 ) 2 HPO 4 Hg (NH 4 ) 2 S Mn Mg(NO 3 ) 2 P La(NO 3 ) 2 Se Ni(NO 3 ) 2 Te Ni(NO 3 ) 2

42 www.gbcsci.com Flame & Graphite Furnace FlameGraphite Furnace Elements>6730-40 AccuracyHigh Precision1%RSD2-5%RSD Analytical Rangeppmppb Sample PreparationMoreLess Sample Amount>5 mL1-100 uL Speed15 Samples/Minute1 Sample/Minute Skill of AnalystNormalHigh Operation Temperature2300 o C(Air/Acetylene) 2955 o C(N 2 O/Acetylene) 3000 o C Atomization Efficiency10%90% Analysis SignalPlateauPeak SensitivityLowHigher Matrix EffectLessMore

43 www.gbcsci.com Detection Limit of Flame & Graphite Furnace ElementDetectionLimit (ug/L) Ratio of detection limits FlameFurnaceFlame/Furnace Ag0.90.005180 Al300.013000 Au60.160 Ba80.04200 Bi200.1200 Cd0.50.003170 Co60.02300 Cr20.01200 Cu10.0250 Fe30.02150

44 www.gbcsci.com Detection Limit of Flame & Graphite Furnace ElementDetectionLimit (ug/L) Ratio of detection limits FlameFurnaceFlame/Furnace Mn10.01100 Mo300.021500 Ni40.140 Pb100.05200 Pt400.2200 Si600.1600 Tl90.190 V400.2200 Zn0.80.001800

45 www.gbcsci.com Furnace Technique Advantage Best for Trace Level Analysis : ppb Best for Difficult matrices sample - very high dissolved solid - viscous Restricted Volume : microliter

46 www.gbcsci.com Furnace Technique Disadvantage Cost per Sample/Element : Higher than flame atomization Slow Speed : 1 Replicate/1-2 minute Require higher skill of Analyst


ดาวน์โหลด ppt Www.gbcsci.com การฝึกอบรมการใช้ เครื่อง อะตอมมิกแอบซอพชั่น ชนิดกราไฟต์ สำหรับตรวจวิเคราะห์ โลหะหนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google