งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ 1. สร้างและเทียบมาตรฐานสเปกโทรสโกปอย่างง่าย 2. เปรียบเทียบสเปกตรัมที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible spectrum) จากแหล่งต่างๆ 3. วัดความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ 1. สร้างและเทียบมาตรฐานสเปกโทรสโกปอย่างง่าย 2. เปรียบเทียบสเปกตรัมที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible spectrum) จากแหล่งต่างๆ 3. วัดความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ 1. สร้างและเทียบมาตรฐานสเปกโทรสโกปอย่างง่าย 2. เปรียบเทียบสเปกตรัมที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible spectrum) จากแหล่งต่างๆ 3. วัดความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัม ( line spectrum) ของอะตอม 4. บอกความแตกต่างระหว่างสเปกตรัมดูดกลืน (absorption spectra) และสเปกตรัมเปล่งออก (emission spectra)

3 ทฤษฎี 1.Electromagnetic radiation 2.Diffraction grating 3. อันตรกิริยาระหว่างแสงกับสสาร 4. สเปกโทรสโกปอย่างง่าย

4 www.spaceforspecies.ca/ educators_guide/satell 1. Electromagnetic radiation

5 2. Diffraction grating คือ วัสดุโปร่ง แสงที่มีรอยขีดเป็นร่องขนานกันเป็นจำนวนมาก ประมาณ 6,000 เส้นต่อ 1 cm สามารถแยก แสงออกเป็นแถบสีต่างๆตามความยาวคลื่น ของแสงโดยอาศัยการเลี้ยวเบนและการแทรก สอด www.physics.smu.edu/.../ diffraction/grating.gif

6 Diffraction grating มีจำนวนรอยขีดเป็นร่องมากทำให้ ความเข้มของแสงมากขึ้น hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/.../ grating.html

7 3. อันตรกิริยาระหว่างแสงกับสสาร ΔE = E 2 - E 1 = h  สเปกตรัมดูดกลืนสเปกตรัมเปล่งแสง

8 สเปกตรัมต่อเนื่อง สเปกตรัมเปล่งแสง สเปกตรัมดูดกลืน

9 4. สเปกโทรสโกปอย่างง่าย ช่องให้แสงเข้า (slit) สเกลไม้บรรทัด Diffraction grating

10 การทดลอง 1.1 สังเกตผิวของเกรตติง (grating) บนสเปกโทรสโกป 1.2 ส่องดูแสงแดดหรือแสงจากหลอดไฟทังสเตนด้วย สเปกโทรสโกป 1.3 ส่องดูแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนส์ด้วยสเปกโทรสโกป 1. ศึกษาสเปกตรัมของแสงจากแหล่งต่างๆ

11 2. การเทียบมาตรฐาน (Calibration) สเปกโทรสโกป 2.1 ดูเส้นสเปกตรัมของปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนส์ บันทึกตำแหน่งของเส้นสีม่วง เขียว และเหลือง ที่ปรากฏบนสเกลในสเปกโทรสโกป

12 2.2 เขียนกราฟระหว่างความยาวคลื่น ( แกน x ) กับตำแหน่งที่ปรากฏบนสเกล ( แกน y ) ในสเปกโทรสโกป ม่วง 436 nm เขียว 546 nm เหลือง 580 nm สเกลความยาว ( เซนติเมตร ) 1 2345 6 7 1 2 3 4 5 6 7 0 (nm)

13 2.3 หาความยาวคลื่นของแถบสีของวิสิเบิลสเปกตรัม ดูแสงแดดหรือแสงจากหลอดทังสเตนด้วยสเปกโทรสโกป บันทึกตำแหน่งบนสเกลของแถบสีที่ต่อเนื่องกัน เช่น ม่วงกับคราม เขียวกับเหลือง และส้มกับแดง หาช่วงความยาวคลื่นของแถบสีแต่ละแถบด้วยกราฟข้อ 2.2

14 3. การศึกษาสเปกตรัมเปล่งแสง 3.1 ดูและบันทึกตำแหน่งของเส้นสเปกตรัมจาก หลอดปล่อยประจุ ( Hydrogen discharge tube ) 3.2 หาความยาวคลื่นของเส้นสีน้ำเงิน เขียว เหลือง และแดงจากกราฟ ข้อ 2.2

15 3.3 คำนวณพลังงานของเส้น สเปกตรัมทั้งสี่  E = hc/ h = ค่าคงที่ของแพลงก์ = 6.63 x 10 -34 J.s c = ความเร็วของแสง = 3.00 x 10 8 ms -1

16 4. การศึกษาสเปกตรัมดูดกลืน ส่องแสงที่ผ่านออกจากสารละลายของสีผสมอาหาร สีแดง เหลือง ฟ้า และเขียว Diffraction grating บันทึกผลที่สังเกตเห็น


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ 1. สร้างและเทียบมาตรฐานสเปกโทรสโกปอย่างง่าย 2. เปรียบเทียบสเปกตรัมที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (visible spectrum) จากแหล่งต่างๆ 3. วัดความยาวคลื่นของเส้นสเปกตรัม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google