งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
หลักการและประโยชนการใช้เครื่อง IRGA เพื่อการวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ประวิตร โสภโณดร ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

2 การสังเคราะห์ด้วยแสง
CO2 + H2O CH2O + O2 + H2O Light reaction : แสง แยกน้ำ CO2 diffusion : จากบรรยากาศ เข้าสู่ใบพืช CO2 fixation : ขบวนการชีวเคมี

3 การเจริญเติบโตของพืช
DW = Pn - Res - Loss - Translocation = Photosynthesis - Respiration

4 เครื่อง IRGA Hetero-atomic molecule ดูดซับ รังสี IR ได้ต่างกัน
IR CO IR detector 4.25 um H2O, NH3, CO, N2O Iw = 1 - exp (-1. M.kw)

5 องค์ประกอบของเครื่องมือวัด การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
1. IRGA 2. Leaf chamber 3. Flow controller & meter 4. Data logger

6 Data logger Leaf chamber IRGA Dessicant Flow meter

7 [CO2] ใน leaf chamber เพิ่ม = ใบพืชมีการหายใจ
เพิ่ม = ใบพืชมีการหายใจ ลด = ใบพืชมีการสังเคราะห์ด้วยแสง

8 ระบบของเครื่องมือวัดการสังเคราะห์ด้วยแสง
ระบบปิด (closed system) ระบบกึ่งปิด (simi-closed system) ระบบเปิด (opened system)

9 Data logger Leaf chamber IRGA Dessicant ระบบปิด Flow meter

10 Data logger Leaf chamber CO2 IRGA Dessicant ระบบกึ่งปิด Flow meter

11 Ce Reference IRGA Analyser Co Data logger ระบบเปิด

12 ประโยชน์การใช้ CO2 IRGA
ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ศึกษาการหายใจของพืช ศึกษาการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม A/Q radiation use efficiency A/Ci rubisco efficiency Amax VS pollutants etc.

13 De CO2 CO2 tank Reference IRGA Analyser Co Data logger ระบบเปิด

14 40 Ao A A 250 500 Ci ( umol mol-1) (umol mol-1) RuBP saturated
RuBP limited 40 Ao A (umol mol-1) A 250 500 Ci ( umol mol-1)

15 Ce Reference IRGA Analyser Light source Co Data logger ระบบเปิด

16 40 30 500 1000 A saturation Quantum yield A (umol m-2 s-1) Kok effect
A (umol m-2 s-1) 500 1000 Q (umol m-2 s-1)


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google