งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Current topics in Computer Science COSC3701 หัวข้อเรื่อง ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Current topics in Computer Science COSC3701 หัวข้อเรื่อง ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Current topics in Computer Science COSC3701 หัวข้อเรื่อง ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัย

2 นโยบายสาขาวิชา สำหรับวิชา หัวข้อเรื่องฯ เตรียมทำวิจัยฯ หรือโปรเจคจบ – ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) และ อาจารย์ประจำวิชา มีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง –CT1 แบบเสนอหัวข้อเรื่องฯ –CT2 แบบเข้าพบ Advisor –CT3 แบบประเมินผล เสนอหัวข้อเรื่อง (CT1) ให้เสร็จสิ้นภายใน ธันวาคม 2554 มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนนส่วน ที่ประเมินโดยอาจารย์ประจำวิชา 50%

3 สิ้นสุด ขั้นตอนการ ดำเนินงาน เริ่มต้น เตรียม หัวข้อโปรเจค Advisor รับ no ยื่นแบบ CT-1 เสนอต่อ advisor yes ยื่นแบบ CT-1 ที่อาจารย์ประจำวิชา เพื่อเสนอต่อ ประธานสาขาวิชา A มีแก้ไข CT-1 A yes no B B อนุมัติ no B อาจารย์ประจำวิชา รวบรวมส่งเกรด จัดทำเล่ม 2/3 บท เสนอ advisor ประเมิน yes ภายใน 30 ธันวาคม 2554

4 อย่างน้อย 2 บท รูปเล่มงานวิจัย (Project) รูปเล่มการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ รูปเล่มหัวข้อเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการ ดำเนินงาน บทที่ 4 ผลการ ดำเนินงาน บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ ใช้ template เดียวกับวิชาการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Download : cptd.chandra.ac.th

5 ปกใน การจัดทำ รูปเล่ม บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 ปกหน้า CS สารบัญ ตาราง สารบัญ รูปภาพ บรรณานุกรมประวัติผู้จัดทำ หน้าอนุมัติ สำเนาใบ CT2 ปกหน้า IT บทสรุป

6 Advisor การพบ Advisor กระบวนการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) อาจมีรายละเอียดการนัดพบที่แตกต่างกัน ไป นักศึกษาควรหาโอกาสนัดพบ และไปเสนอ ความก้าวหน้าเป็นระยะ บันทึกการนัดพบลงในใบ CT2 ทุกครั้ง และ เก็บใบ CT2 ไว้กับตนเอง ( การเข้าพบได้ บ่อยจะมีผลต่อคะแนน )

7 ตัวอย่างหัวข้อเรื่องฯ ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้บริการเว็บโฮสติ้ง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนครอบครัว การศึกษาการเข้ารหัส MD5 ระบบบริหารคลังสินค้า บริษัท จันทรา จำกัด การจำลองการทำงานของคีย์บอร์ด ระบบจำลองการควบคุมการเปิด - ปิดไฟภายในรถยนต์ด้วย ระบบ I2C Bus การพัฒนาฐานข้อมูลเสียงภาษาไทย การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบุผู้พูดจากเสียง ซอฟต์แวร์ยามอัจฉริยะ ระบบคืนค้นเพลงจากทำนอง ระบบการตัดสินใจในการจัดการวิกฤตอุทกภัยของกรม บรรเทาสาธารณภัย การ IT ไปใช้ในวิกฤตภัยธรรมชาตืให้กับภาครัฐ

8 ตอนนี้ยังไม่มี IDEA หัวข้อฯ ทำ ยังไงดี T_T หาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ ดูงานวิจัย ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ห้องสมุดใน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยดูข้อเสนอแนะการ พัฒนาต่อไปจากบทที่ 5 เป็นแนวทาง ไปหาอาจารย์ที่เราใฝ่จะเชิญเป็น Advisor ว่ามีหัวข้อฯ ให้ทำหรือไม่

9 FAQ Question ทำหัวข้อเรื่องฯ แล้ว ไม่ เอาไปเป็นโปร เจคจบได้หรือไม่ ? Answer ได้ เมื่อลงทะเบียนวิชาการวิจัยฯ ให้ ดำเนินการเสนอไปตามกระบวนการ และเริ่มทำใหม่ตั้งแต่บทที่ 1 เป็นต้นไป

10 FAQ Question Answer

11 FAQ Question Answer

12 ไม่มีคำว่า แพ้ หากว่าเราได้เริ่ม ไม่มีคำว่า อยู่ที่เดิม หากเราได้ ค้นหา ไม่มีคำว่า เป็นที่หนึ่ง หากยัง ต้องพึ่งพา ไม่มีคำว่า ดีกว่า หากว่าเราไม่ ตั้งใจ source : http://www.dhammadelivery.com/story- detail.php?sto_id=574


ดาวน์โหลด ppt Current topics in Computer Science COSC3701 หัวข้อเรื่อง ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ ทันสมัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google