งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Current topics in Computer Science COSC3701

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Current topics in Computer Science COSC3701"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Current topics in Computer Science COSC3701
หัวข้อเรื่อง ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

2 นโยบายสาขาวิชา สำหรับวิชาหัวข้อเรื่องฯ
เตรียมทำวิจัยฯ หรือโปรเจคจบ ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) และอาจารย์ประจำวิชา มีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง CT1 แบบเสนอหัวข้อเรื่องฯ CT2 แบบเข้าพบ Advisor CT3 แบบประเมินผล เสนอหัวข้อเรื่อง (CT1) ให้เสร็จสิ้นภายในธันวาคม 2554 มิฉะนั้นจะถูกตัดคะแนนส่วนที่ประเมินโดยอาจารย์ประจำวิชา 50%

3 ขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มต้น A เตรียม หัวข้อโปรเจค Advisor รับ no
ยื่นแบบ CT-1 ที่อาจารย์ประจำวิชา เพื่อเสนอต่อ ประธานสาขาวิชา A ขั้นตอนการดำเนินงาน เตรียม หัวข้อโปรเจค Advisor รับ no ภายใน 30 ธันวาคม 2554 อนุมัติ no B มีแก้ไข CT-1 A yes no B ยื่นแบบ CT-1 เสนอต่อ advisor yes จัดทำเล่ม 2/3 บท เสนอ advisor ประเมิน yes อาจารย์ประจำวิชา รวบรวมส่งเกรด สิ้นสุด

4 รูปเล่มงานวิจัย (Project)
รูปเล่มการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ รูปเล่มหัวข้อเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 2 บท บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการ ดำเนินงาน บทที่ 4 ผลการ ดำเนินงาน บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ ใช้ template เดียวกับวิชาการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Download : cptd.chandra.ac.th

5 การจัดทำรูปเล่ม ปกหน้า CS ปกใน หน้าอนุมัติ สารบัญ สารบัญ ตาราง สารบัญ
รูปภาพ ปกหน้า IT บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทสรุป บรรณานุกรม สำเนาใบ CT2 ประวัติผู้จัดทำ

6 การพบ Advisor กระบวนการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor) อาจมีรายละเอียดการนัดพบที่แตกต่างกันไป นักศึกษาควรหาโอกาสนัดพบ และไปเสนอความก้าวหน้าเป็นระยะ บันทึกการนัดพบลงในใบ CT2 ทุกครั้ง และเก็บใบ CT2 ไว้กับตนเอง (การเข้าพบได้บ่อยจะมีผลต่อคะแนน)

7 ตัวอย่างหัวข้อเรื่องฯ
ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกใช้บริการเว็บโฮสติ้ง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนครอบครัว การศึกษาการเข้ารหัส MD5 ระบบบริหารคลังสินค้า บริษัท จันทรา จำกัด การจำลองการทำงานของคีย์บอร์ด ระบบจำลองการควบคุมการเปิด-ปิดไฟภายในรถยนต์ด้วยระบบ I2C Bus การพัฒนาฐานข้อมูลเสียงภาษาไทย การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบุผู้พูดจากเสียง ซอฟต์แวร์ยามอัจฉริยะ ระบบคืนค้นเพลงจากทำนอง ระบบการตัดสินใจในการจัดการวิกฤตอุทกภัยของกรมบรรเทาสาธารณภัย การ IT ไปใช้ในวิกฤตภัยธรรมชาตืให้กับภาครัฐ

8 ตอนนี้ยังไม่มี IDEA หัวข้อฯ ทำยังไงดี T_T
หาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศ ดูงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยดูข้อเสนอแนะการพัฒนาต่อไปจากบทที่ 5 เป็นแนวทาง ไปหาอาจารย์ที่เราใฝ่จะเชิญเป็น Advisor ว่ามีหัวข้อฯ ให้ทำหรือไม่

9 FAQ Question ทำหัวข้อเรื่องฯ แล้ว ไม่เอาไปเป็นโปรเจคจบได้หรือไม่ ? Answer ได้ เมื่อลงทะเบียนวิชาการวิจัยฯ ให้ดำเนินการเสนอไปตามกระบวนการ และเริ่มทำใหม่ตั้งแต่บทที่ 1 เป็นต้นไป

10 FAQ Question Answer

11 FAQ Question Answer

12 ไม่มีคำว่าแพ้หากว่าเราได้เริ่ม ไม่มีคำว่าอยู่ที่เดิมหากเราได้ค้นหา ไม่มีคำว่าเป็นที่หนึ่งหากยังต้องพึ่งพา ไม่มีคำว่าดีกว่าหากว่าเราไม่ตั้งใจ source :


ดาวน์โหลด ppt Current topics in Computer Science COSC3701

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google