งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างระบบFUZZY. การสร้างระบบ FUZZY การสรางระบบฟซซีโดยผูเชี่ยวชาญ โดยทั่วไปแลวผูเชี่ยวชาญในปญหานั้น ๆ จะเปนผูที่สามารถชวยนักเขียนโปรแกรมในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างระบบFUZZY. การสร้างระบบ FUZZY การสรางระบบฟซซีโดยผูเชี่ยวชาญ โดยทั่วไปแลวผูเชี่ยวชาญในปญหานั้น ๆ จะเปนผูที่สามารถชวยนักเขียนโปรแกรมในการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างระบบFUZZY

2 การสร้างระบบ FUZZY การสรางระบบฟซซีโดยผูเชี่ยวชาญ โดยทั่วไปแลวผูเชี่ยวชาญในปญหานั้น ๆ จะเปนผูที่สามารถชวยนักเขียนโปรแกรมในการ กําหนดโครงสรางของระบบ เชน จํานวนตัวแปร พจนภาษาของแตละตัวแปร รูปรางหรือชนิด ของฟงกชันสมาชิกของพจนภาษา พารามิเตอร ของฟงกชันสมาชิก จํานวนพจนภาษาของแต ละตัวแปร จํานวนกฎในฐาน และกฎ IF-THEN

3 การสร้างระบบ FUZZY การสรางระบบฟซซีอัตโนมัติจากขอมูล การสรางระบบกฎฟซซีแบบดั้งเดิม จะสรา งจากองคความรูของผูเชี่ยวชาญที่มีทักษะการ ทํางานในดานนั้น ๆ มานาน แตอยางไรก็ตามผู เชี่ยวชาญในปญหาบางปญหาอาจมีไมเพียงพอ หรือไมมี ดังนั้นในบางปญหาจึงไมมีผูเชี่ยว ชาญชวยในการสรางกฎ ถึงแมจะมีผูเชี่ยวชาญช วยในการสรางระบบกฎฟซซี สวนมากจะใชเวลา มากในการสรางระบบ เชน การเลือกตัวแปร การ เลือกจํานวนพจนภาษา รูปรางและพารามิเตอร ของฟงกชันความเปนสมาชิก การเลือกจํานวน กฎและกฎฟซซี เปนตน สิ่งเหลานี้ตองใชเวลา ตรวจปรับเพื่อหาคาที่เหมาะที่สุด เพื่อแกปญหา ดังกลาว ไดมีการใชวิธีการสรางระบบเปนแบบ กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติจากขอมูลมากขึ้น

4 การสร้างระบบ FUZZY ขั้นตอนการแปลงกลุมขอมูล เปนฐานกฎฟซซี

5 การสร้างระบบ FUZZY ขั้นตอนการแปลงกลุมขอมูล เปนฐานกฎฟซซี ขั้นที่ 1: กําหนดรูปแบบฟงกชันความเปนสมาชิก จํานวนตัวแปรพจนภาษา ฟงกชันความเปนสมาชิกที่กําหนดไวเปน 3 พจนภาษา

6 การสร้างระบบ FUZZY ขั้นตอนการแปลงกลุมขอมูล เปนฐานกฎฟซซี ขั้นที่ 1: กําหนดรูปแบบฟงกชันความเปนสมาชิก จํานวนตัวแปรพจนภาษา ฟงกชันความเปนสมาชิกที่กําหนดไวเปน 5 พจนภาษา

7 การสร้างระบบ FUZZY ขั้นตอนการแปลงกลุมขอมูล เปนฐานกฎฟซซี ขั้นที่ 2: คํานวณคาพารามิเตอรของแตละตัว แปรพจนภาษา เชน หากฟงกชันความเปนสมาชิก เปนชนิดเกาสเซียน จะเปนการคํานวณหาคาเฉลี่ย หรือจุดศูนยกลาง และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค าศูนยกลางของฟงกชันเกาสเซียนหาไดจากจุดอา งอิงใน ขั้นที่ 3: ทําการจัดเทียบคา WP เปนรูปพจนภาษา ขั้นที่ 4: กําหนดตารางกฎ IF-THEN โดยพจนภาษา ในสวนขอตาม (antecedent part) ไดจาก WP และสวนขอตาม (consequent part) ไดจาก WT คํานวณค่ามั่นใจ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างระบบFUZZY. การสร้างระบบ FUZZY การสรางระบบฟซซีโดยผูเชี่ยวชาญ โดยทั่วไปแลวผูเชี่ยวชาญในปญหานั้น ๆ จะเปนผูที่สามารถชวยนักเขียนโปรแกรมในการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google