งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Function. 2 นิยาม ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น ภายในตัวเอง มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรม ย่อยสับรูทีน (subroutine) ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Function. 2 นิยาม ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น ภายในตัวเอง มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรม ย่อยสับรูทีน (subroutine) ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Function

2 2 นิยาม ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น ภายในตัวเอง มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรม ย่อยสับรูทีน (subroutine) ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น ภายในตัวเอง มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรม ย่อยสับรูทีน (subroutine) ภาษา PHP มีฟังก์ชันที่เตรียมให้ใช้งาน 2 ชนิด คือ ภาษา PHP มีฟังก์ชันที่เตรียมให้ใช้งาน 2 ชนิด คือ Library Function คือ ฟังก์ชันที่ภาษา PHP สร้างไว้ เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกใช้ได้ทันที Library Function คือ ฟังก์ชันที่ภาษา PHP สร้างไว้ เรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกใช้ได้ทันที ฟังก์ชันที่ผู้ใช้โปรแกรมเขียนขึ้นเอง (User-defined functions) ฟังก์ชันที่ผู้ใช้โปรแกรมเขียนขึ้นเอง (User-defined functions)

3 3 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้โปรแกรมเขียนขึ้นเอง (User-defined functions) การสร้างฟังก์ชันขึ้นใช้เอง มีรูปแบบดังนี้ function function_name ([parameterList]) { รายการชุด ข้อความ คำสั่ง รายการชุด ข้อความ คำสั่ง...... [return ค่าที่ต้องการส่งกลับ ] [return ค่าที่ต้องการส่งกลับ ]}

4 4 ตัวอย่าง ไฟล์ func-1.php This is a test This is a test

5 5 การเรียกใช้ฟังก์ชัน การเรียกใช้ฟังก์ชันโดยไม่มีการส่งพารามิเตอร์ การเรียกใช้ฟังก์ชันโดยไม่มีการส่งพารามิเตอร์ function_name(); function_name(); การเรียกใช้ฟังก์ชันโดยมีการส่งพารามิเตอร์ การเรียกใช้ฟังก์ชันโดยมีการส่งพารามิเตอร์ function_name(para1,para2,…); function_name(para1,para2,…);

6 6 การเรียกใช้ฟังก์ชัน

7 7 การส่งค่ากลับของฟังก์ชัน ฟังก์ชันจะให้ค่ากลับคืนหรือไม่ก็ได้ ถ้าต้องการ ให้ค่ากลับคืนจากการทำงานของฟังก์ชัน จะใช้ คำสั่ง return ฟังก์ชันจะให้ค่ากลับคืนหรือไม่ก็ได้ ถ้าต้องการ ให้ค่ากลับคืนจากการทำงานของฟังก์ชัน จะใช้ คำสั่ง return การเรียกใช้ฟังก์ชัน ทำได้โดยการอ้างถึงชื่อ ของฟังก์ชันที่ต้องการโดยที่คำสั่งที่เรียกใช้นั้น จะอยู่ก่อนหรือหลังฟังก์ชันที่ถูกเรียกก็ได้ การเรียกใช้ฟังก์ชัน ทำได้โดยการอ้างถึงชื่อ ของฟังก์ชันที่ต้องการโดยที่คำสั่งที่เรียกใช้นั้น จะอยู่ก่อนหรือหลังฟังก์ชันที่ถูกเรียกก็ได้

8 8 การส่งค่ากลับของฟังก์ชัน ตัวอย่าง ไฟล์ func-3.php

9 9 Figure 4-2 Figure 4-2 \n"); print("This Line is not Bold \n"); ?>

10 10 การผ่านค่าพารามิเตอร์ให้กับฟังก์ชัน การผ่านค่าไปยังฟังก์ชันมี 2 วิธี 1.Call by values ตัวแปรรับค่ามาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงค่า จะไม่มีการส่งกลับคืน 2.Call by reference การส่งข้อมูลในกรณีนี้ตัวแปรพารามีเตอร์ที่ รับค่าจะต้องนำหน้าด้วยเครื่องหมาย “&” กรณี นี้จะทำให้ตัวแปรที่ทำหน้าที่ส่งค่าและตัวแปรที่ ทำหน้าที่รับค่าอ้างอิงที่อยู่ของข้อมูลเดียวกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรพารามี เตอร์ในฟังก์ชันก็จะมีผลทำให้ค่าของตัวแปร อาร์กิวเมนต์ที่ส่งไปให้โปรแกรมเปลี่ยนไปด้วย

11 11 ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ a = 10 ตัวอย่าง ไฟล์ func-4.php

12 12 ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ a = 11 ตัวอย่าง ไฟล์ func-5.php

13 13 ตัวอย่าง ไฟล์ func-6.php การสลับค่าของตัวแปรสองตัวด้วย ฟังก์ชัน swap() ?>

14 14 มีข้อสงเกตอยู่ว่า การใช้ call-by-reference ไม่ จำเป็นต้องทำตอนนิยามฟังก์ชันเท่านั้น แต่ อาจจะทำตอนผ่านตัวแปรเมื่อเรียกใช้งานจริง ตัวอย่างเช่น

15 15 การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร พารามิเตอร์ เราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรทำให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น ตัวอย่าง This line is blue – size 2. This line is blue – size 4.

16 16 ขอบเขตของตัวแปร มี 2 แบบ คือ 1.Global scope เมื่อกำหนดตัวแปรแบบนี้ แล้วสามารถเรียกใช้ได้ทุกส่วนของโปรแกรม และค่าของตัวแปรนั้นยังอยู่จนกว่าโปรแกรมนั้น จะจบหรือหยุดทำงาน 1.1 โดยใช้คำสั่ง global 1.2 โดยผ่านตัวแปรอาร์เรย์ชื่อ $GLOBAL

17 17

18 18 การใช้ตัวแปรแบบ global ภายใน ฟังก์ชัน

19 19 2.Local Scope คือตัวแปรที่กำหนดขึ้นใช้ภายในฟังก์ชัน นั้นๆเท่านั้น เมื่อออกจากส่วนของโปรแกรมนั้น ไปแล้วตัวแปรนั้นจะหายไปและตัวแปรที่กำหนด ในฟังก์ชันหนึ่งไม่สามารถเรียกใช้อีกจาก ฟังก์ชันหนึ่งได้ คือตัวแปรที่กำหนดขึ้นใช้ภายในฟังก์ชัน นั้นๆเท่านั้น เมื่อออกจากส่วนของโปรแกรมนั้น ไปแล้วตัวแปรนั้นจะหายไปและตัวแปรที่กำหนด ในฟังก์ชันหนึ่งไม่สามารถเรียกใช้อีกจาก ฟังก์ชันหนึ่งได้

20 20 การกำหนดตัวแปรแบบ static ภายในฟังก์ชัน ตัวแปรภายในฟังก์ชันจะสามารถเก็บค่าไว้ได้ตลอดเวลา โดยไม่สูญหายไป

21 21 ฟังก์ชันเรียกใช้ฟังก์ชัน (Nesting Function Calls) ตัวอย่าง { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2072016/slides/slide_21.jpg", "name": "21 ฟังก์ชันเรียกใช้ฟังก์ชัน (Nesting Function Calls) ตัวอย่าง

22 22 function increment_by_three( $int_parameter ) { $int_parameter++; $int_parameter++; // make a nested function call to increment_by_two(). // make a nested function call to increment_by_two(). return( increment_by_two($int_parameter) ); return( increment_by_two($int_parameter) ); } $a = increment_by_three( 34 ); $a = increment_by_three( 34 ); echo "a = $a "; echo "a = $a ";?>ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ a = 37

23 23 การสร้างฟังก์ชันแบบเรียกตัวเอง (recursive function) ฟังก์ชันที่มีคำสั่งภายในฟังก์ชันนั้นเรียกใช้ฟังก์ชันตัวเอง แบบวนลูป ตัวอย่าง การหาค่าแฟกทอเรียล n! function factorial ($n) { function factorial ($n) { if ( ($n == 0) || ($n == 1) ) if ( ($n == 0) || ($n == 1) ) return 1; return 1; else else return $n*factorial($n-1); return $n*factorial($n-1); }

24 24 ตัวอย่างที่ 5-10 fibonacci.inc การหาค่า fibonacci number

25 25 โปรแกรมที่เรียกใช้คือ โปรแกรมที่เรียกใช้

26 26 การผ่านค่ากลับคืนมากกว่าหนึ่งจาก ฟังก์ชัน โดยปรกติแล้วเราไม่สามารถผ่านค่ากลับคืนจาก ฟังก์ชันได้มากกว่าหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีการ หนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ วิธีนี้คือ เก็บค่าต่างๆที่ ต้องการจะใช้เป็นค่ากลับคืนไว้ใน array แล้วใช้ array นั้นเป็นค่ากลับคืน และผู้เรียกใช้ฟังก์ชันสามารถใช้ ฟังก์ชัน list() อ่านค่าเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น โดยปรกติแล้วเราไม่สามารถผ่านค่ากลับคืนจาก ฟังก์ชันได้มากกว่าหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีการ หนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ วิธีนี้คือ เก็บค่าต่างๆที่ ต้องการจะใช้เป็นค่ากลับคืนไว้ใน array แล้วใช้ array นั้นเป็นค่ากลับคืน และผู้เรียกใช้ฟังก์ชันสามารถใช้ ฟังก์ชัน list() อ่านค่าเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น function foobar() { function foobar() { return array ("foo", "bar", 0xff); return array ("foo", "bar", 0xff); } list ($foo, $bar, $num) = foobar(); list ($foo, $bar, $num) = foobar(); echo "$foo $bar $num \n"; echo "$foo $bar $num \n";ผลลัพธ์ของโปรแกรมคือ foo bar 255

27 27 Figure 4-7: Dynamically Calling a Function Figure 4-7: Dynamically Calling a Function $text");}

28 28 $myFunction = "write"; $myFunction("Hello!");print("
\n"); $myFunction = "writeBold"; $myFunction("Goodbye!");print("
\n");?>

29 29 การใช้คำสั่ง include และ require คำสั่งทั้งสองมีไว้เพื่อแทรกเนื้อหาจากไฟล์อื่นที่ ต้องการโดย คำสั่ง require จะอ่านเพียงครั้ง เดียว คือไฟล์แรก และจะแทรกไฟล์นี้เท่านั้นไป ตามจำนวนครั้งที่วนลูป ในขณะที่ include สามารถอ่านได้ไฟล์ต่างๆกันตามจำนวนครั้งที่ ต้องการ

30 30 ตัวอย่าง ไฟล์ file1.inc Hello world 1 ไฟล์ file1.inc Hello world 1 ไฟล์ file2.inc Hello world 2 ไฟล์ file2.inc Hello world 2

31 31 การอ่านตัวแปรจากภายนอกที่ได้จากการ Web browser โดยวิธี GET หรือ POST การส่งและรับข้อมูลจะหว่าง Web browser กับ Script ที่เขียนขึ้นมา ตัวอย่าง การใช้ Post login: login: มีต่อ

32 32 password: password:

33 33 ตัวอย่าง ไฟล์ login.php3 Result Result Your login = Your login = Your password = Your password =

34 34 การตรวจชนิดของ web browser การตรวจชนิดของ web browser ตัวอย่าง ตัวอย่าง function getBrowserName() { function getBrowserName() { global $HTTP_USER_AGENT; global $HTTP_USER_AGENT; $browser=strtoupper($HTTP_USER_AGENT); $browser=strtoupper($HTTP_USER_AGENT); if (strstr($browser,"MSIE.")) if (strstr($browser,"MSIE.")) return "MS Internet Explorer"; return "MS Internet Explorer"; else if (strstr($browser,"MOZILLA")) else if (strstr($browser,"MOZILLA")) return "Netscape"; return "Netscape"; else return ""; } else return ""; }

35 35

36 36 แบบฝึกหัด 1. จงเขียนโปรแกรมภาษา PHP เพื่อหา 12! (12 factorial) 12! = 1*2*3*…………..*11*12 1). โดยใชคําสั่ง For หรือ While 2). โดยใชคําสั่ง Do….While 3). โดยการใช้ฟังก์ชั่นแบบเรียกใช้ตัวเอง (recursive)

37 37 2. จงเขียนโปรแกรมภาษา PHP กําหนดฟงกชันแบบไมสงคา เพื่อแสดงขอความที่เปน รหัส ชื่อสกุลนักศึกษา โปรแกรมวิชาเอก และฟงกชัน 3. F(X,Y) = X*Y + 125.5*Y – 4.5/X5 - 72.25 เพื่อหาคา Z = F(X,Y) เมื่อ X = 1 ถึง 5 เพิ่มทีละ 0.25 และ Y = 14.82 กําหนด รูปแบบการแสดงผลดังนี้ เชน Compute F(X,Y) = X*Y + 125.5*Y – 4.5/X5 - 72.25 F(1,14.82) = …….( คาที่คํานวณได ) F(1.25,14.82) = …...( คาที่คํานวณได ) …….. F(5,14.82) = …...( คาที่คํานวณได ) Program by 481463.... Dang Madee Computer Science


ดาวน์โหลด ppt 1 Function. 2 นิยาม ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น ภายในตัวเอง มีลักษณะเหมือนกับโปรแกรม ย่อยสับรูทีน (subroutine) ฟังก์ชันคือส่วนของโปรแกรมที่ทำงานเสร็จสิ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google