งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำสั่งแบบเลือกทำ Week 6. เนื้อหาสาระ คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง การกระทำแบบตรรกะและตัวดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำสั่งแบบเลือกทำ Week 6. เนื้อหาสาระ คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง การกระทำแบบตรรกะและตัวดำเนินการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำสั่งแบบเลือกทำ Week 6

2 เนื้อหาสาระ คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง การกระทำแบบตรรกะและตัวดำเนินการ

3 Intro โปรแกรมเลือกทำเพื่อจะทำงานอย่าง ใดอย่างหนึ่ง โดยถ้าเงื่อนไข เป็นจริงจะทำ ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะไม่ทำ ตัวอย่างเช่น คำเตือนให้เก็บข้อมูลลงดิสก์ Save (Y/N) ถ้ากดคีย์ Y จะเก็บข้อมูล ลงดิสก์ ถ้ากดคีย์ N จะไม่เก็บ ข้อมูล

4 คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว if- then การทำงานของคำสั่งคอมพิวเตอร์ จะตรวจสอบ เงื่อนไขก่อน ถ้า เงื่อนไขเป็นจริงจะทำตามคำสั่งหรือส เตตเมนต์ที่ตามหลัง then แต่ถ้า เงื่อนไขเป็นเท็จ คอมพิวเตอร์จะทำ คำสั่งหรือสเตตเมนต์ต่อไป รูปแบบ if {condition} then {action statement} เงื่อนไข ประโยคงาน งานลำดับถัดไป จริง เท็จ

5 ตัวอย่าง If age>18 then writeln(‘of age’); writeln(‘good luck’); ถ้าหากตัวแปร age เป็นค่าต่าง ๆ จะทำให้ คอมพิวเตอร์แสดงผลลัพธ์ ดังนี้ Of age Good luck Of age Good luck age=25 age=14 age=18 เงื่อนไขเป็นจริง เงื่อนไขเป็นเท็จ เงื่อนไขเป็นจริง

6 คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่าง หนึ่ง if-then-else ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ต้องเลือกทำ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยตรวจสอบ เงื่อนไขที่กำหนดจะใช้คำสั่ง if-then-else โดยถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำคำสั่ง หลัง then แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำคำสั่ง หลัง else รูปแบบ if {condition} then {statement1} else {statement2}; โดยหลังสเตตเมนต์ที่ 1 จะไม่มีเครื่องหมาย ; เนื่องจากยังไม่จบคำสั่ง if

7 ตัวอย  าง ถ้าหากต้องการให้คอมพิวเตอร์รับค่า คะแนนไปเก็บไว้ใน ตัวแปร Score โดยมีเงื่อนไข ถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ให้แสดงข้อความว่า ผ่าน แต่ ถ้าน้อยกว่า 60 ให้แสดงข้อความว่า ไม่ผ่าน

8 ตัวอย่าง If score>=60 then writeln(‘You Pass’) else writeln(‘You Fail’); Writeln(‘Have a nice day’); ถ้าในตัวแปร score เป็นค่าต่าง ๆ เอาท์พุตที่ได้ จะเป็น ดังนี้ You Fail Have a nice day You Pass Have a nice day score=54 score=73 เงื่อนไขเป็นเท็จ เงื่อนไขเป็นจริง

9 ตัวอย่าง โปรแกรมต่อไปนี้เป็นโปรแกรมคำนวณราคา ต้นทุนสินค้า ถ้าหากผลิตมากกว่า 10 ชิ้น ราคา ชิ้นละ 6.5 บาท ถ้าไม่เกิน 10 ชิ้น ราคาชิ้นละ 7 บาท ผลลัพธ์จากการรัน Enter number : 5 Cost = 35.00

10 ขอความสั่ง if/else แบบซอน กัน (nested if) if ( เงื่อนไข 1) ขอความสั่ง /* ทํ าเมื่อเงื่อนไข 1 เปนจริง */......... else if ( เงื่อนไขที่ 2) /* ทําเมื่อเงื่อนไข 1 เปนเท็จ */ ขอความสั่ง /* ทําเมื่อเงื่อนไข 2 เปนจริง */......... else ขอความสั่ง ; /* ทําเมื่อเงื่อนไข 2 เปนเท็จ */

11 แบบฝึกหัด โปรแกรมการตัดเกรด แสดงการใชขอความ สั่ง if/else ซอนกันหลายชั้น โดยให้ใส่ค่าคะแนน ระหว่าง 0-100 คะแนน เกณฑการตัดเกรด ถ้า คะแนนตั้งแต่ 90 ขึ้นไป ได้ผลสอบเป็น EXCELLENT ถ้า คะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ได้ผลสอบเป็น GOOD ถ้า คะแนนตั้งแต่ 70 ขึ้นไป ได้ผลสอบเป็น FAIR ถ้า คะแนนน้อยกว่า 70 ได้ผลสอบเป็น FAIL

12 แบบฝึกหัด แบบทางเลือกเดียว ข้อ 1 บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้ พนักงานที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 5000 อีกคนละ 10% และให้พนักงานทุกคนได้รับโบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน ขั้นตอนการประมวลผล 1. รับค่าชื่อพนักงาน. เงินเดือน 2. เปรียบเทียบค่า เงินเดือน - ถ้าน้อยกว่า 5000 ให้เงินเดือน = เงินเดือน + ( เงินเดือน * 10/100) 3. คำนวณโบนัส = เงินเดือน * 3 4. แสดงผลลัพธ์ 5. จบการทำงาน

13 แบบฝึกหัด แบบ 2 ทางเลือก บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้ พนักงานที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 5000 อีกคนละ 10% และพนักงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 5000 เพิ่ม 5% ให้พนักงานทุกคนได้รับโบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน ขั้นตอนการประมวลผล 1. รับค่าชื่อพนักงาน. เงินเดือน 2. เปรียบเทียบค่า เงินเดือน < 5000 - ถ้าเป็นจริง ให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 10/100 - ถ้าเป็นเท็จให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 5/100 3. คำนวณเงินเดือน = เงินเดือน + ( เงินเดือน * อัตรา เพิ่มเงินเดือน ) 4. โบนัส = เงินเดือน * 3 5. แสดงผลลัพธ์ 6. จบการทำงาน

14 End Week 10


ดาวน์โหลด ppt คำสั่งแบบเลือกทำ Week 6. เนื้อหาสาระ คำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว คำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง การกระทำแบบตรรกะและตัวดำเนินการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google