งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอความสั่ง Switch/case/break/default

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอความสั่ง Switch/case/break/default"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอความสั่ง Switch/case/break/default
C Programing

2 รูปแบบ Switch/Case Variable : ตัวแปรประเภท int หรือ char ที่สร้างขึ้น หรือ นิพจน์ซึ่งให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อมูลประเภท int หรือ char ก็ได้ Constant : ค่าคงที่ประเภท int หรือ char แต่ต้องเป็นข้อมูล ประเภทเดียวกับ variable ซึ่งถ้าค่าของ variable ตรงกับ Constant ใด จะทำงานตาม Statement ของ Case นั้น break : เป็นคำสั่งที่ต้องใส่ไว้ใน case เพื่อเป็นการบอกให้ออก จากคำสั่ง switch หลังจากทำ statement ที่อยู่ใน case นั้นๆ Default : ใช้ในกรณีที่ค่าของ variable ไม่ตรงกับค่า Constant ใน case ใดเลย C Programing

3 EX 1, 2 รูปแบบ Switch/Case switch (นิพจน หรือ ตัวแปร) {
ขอความสั่ง 1; ขอความสั่ง 2; ; break; case (คาของนิพจนหรือตัวแปร คาที่ 2) : ; default : ขอความสั่ง ; } EX 1, 2 C Programing

4 EX 3 Switch…case ค่าที่รับเข้ามา ตัวดำเนินการ 1 + 2 - 3 *


ดาวน์โหลด ppt ขอความสั่ง Switch/case/break/default

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google