งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอความสั่ง Switch/case/break/default เปนขอความสั่งประเภทที่มี การตรวจสอบคาของนิพจน หรือคาของตัวแปรที่รับมาวาสอด คลองกับกรณีใดก็จะปฏิบัติงาน ตามกรณีนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอความสั่ง Switch/case/break/default เปนขอความสั่งประเภทที่มี การตรวจสอบคาของนิพจน หรือคาของตัวแปรที่รับมาวาสอด คลองกับกรณีใดก็จะปฏิบัติงาน ตามกรณีนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอความสั่ง Switch/case/break/default เปนขอความสั่งประเภทที่มี การตรวจสอบคาของนิพจน หรือคาของตัวแปรที่รับมาวาสอด คลองกับกรณีใดก็จะปฏิบัติงาน ตามกรณีนั้น แลวออกจากวงวน เมื่อพบคําสั่ง break เพื่อทําตาม ข อความสั่งที่มีตอจากวงวนนั้น จนกวาจะจบโปรแกรม C Programing 1

2 รูปแบบ Switch/Case  Variable : ตัวแปรประเภท int หรือ char ที่ สร้างขึ้น หรือนิพจน์ซึ่งให้ผลลัพธ์ ออกมาเป็นข้อมูลประเภท int หรือ char ก็ได้  Constant : ค่าคงที่ประเภท int หรือ char แต่ต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกับ variable ซึ่งถ้าค่าของ variable ตรงกับ Constant ใด จะทำงานตาม Statement ของ Case นั้น  break : เป็นคำสั่งที่ต้องใส่ไว้ใน case เพื่อเป็นการบอกให้ออกจากคำสั่ง switch หลังจากทำ statement ที่อยู่ใน case นั้นๆ  Default : ใช้ในกรณีที่ค่าของ variable ไม่ตรงกับค่า Constant ใน case ใดเลย C Programing 2

3 รูปแบบ Switch/Case s witch ( นิพจน หรือ ตัวแปร ) { case ( คาของนิพจนหรือตัวแปร คาที่ 1) : ขอความสั่ง 1; ขอความสั่ง 2;...........; break; case ( คาของนิพจนหรือตัวแปร คาที่ 2) : ขอความสั่ง 1; ขอความสั่ง 2;.......... ; break; default : ขอความสั่ง ; } C Programing 3 EXEX 1, 2

4 Switch…case EX EX จงเขียนโปรแกรมภาษาซี เพื่อ รับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน และรับค่าเพื่อเลือกตัว ดำเนินการ เพื่อกระทำกับ ตัวเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวนนั้น EX 3 EX 3 ค่าที่รับเข้ามาตัวดำเนินการ 1+ 2- 3*


ดาวน์โหลด ppt ขอความสั่ง Switch/case/break/default เปนขอความสั่งประเภทที่มี การตรวจสอบคาของนิพจน หรือคาของตัวแปรที่รับมาวาสอด คลองกับกรณีใดก็จะปฏิบัติงาน ตามกรณีนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google