งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายการเก็บ ข้อมูล ฯ (Log file) สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย พัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายการเก็บ ข้อมูล ฯ (Log file) สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย พัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายการเก็บ ข้อมูล ฯ (Log file) สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย พัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช

2 นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ รามคำแหง ใบอนุญาติทนายความ 2539 สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

3 ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์ ไว้ไม่น้อย กว่า 90 วัน ตามมาตรา 26 ของ พรบ

4 ผู้ให้บริการ หมายความวา (๑)ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอิน เทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกัน โดยประการอื่น โดยผานทางระบบ คอมพิวเตอร ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการให บริการในนามของตนเอง หรือในนาม หรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น (๒)ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อประโยชนของบุคคลอื่น

5 ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดต อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึง แหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของ บริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดต อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น

6 ผู้ให้บริการมีกี่ประเภท 1 ผู้ให้บริการในการเข้าถึง อินเตอร์เน็ต ( มี 4 รูปแบบ ) 2 ผู้ให้บริการเก็บรักษา ข้อมูลคอมพิวเตอร์

7 1 ผู้ให้บริการในการเข้าถึง อินเตอร์เน็ต 1.1 ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และกิจการกระจายภาพและเสียง • ผู้ให้บริการโทรศัพท์ Fix line – Mobile • ผู้ให้บริการวงจรเช่า • ผู้ให้บริการ ATM • ผู้ให้บริการดาวเทียม

8 1 ผู้ให้บริการในการเข้าถึง อินเตอร์เน็ต 1.2 ผู้ให้บริการเข้าถึงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ • ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ISP • ผู้ให้บริการเข้าถึงเครือข่ายใน ห้องพัก โรงแรม ฯลฯ • ผู้ให้บริการเข้าถึงเครือข่ายใน องค์กร หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา ฯลฯ

9 1 ผู้ให้บริการในการเข้าถึง อินเตอร์เน็ต 1.3 ผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ ให้บริการโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ • ผู้ให้บริการ Hosting • ผู้ให้บริการ FTP หรือ File Sharing • ผู้ให้บริการ Mail Server • ผู้ให้บริการ Data center

10 1 ผู้ให้บริการในการเข้าถึง อินเตอร์เน็ต 1.4 ผู้ให้บริการร้านอินเตอร์เน็ต • ผู้ให้บริการ Internet cafe • ผู้ให้บริการ Game Online cafe

11 2 ผู้ให้บริการเก็บรักษา ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่าน Application ต่าง ๆ • ผู้ให้บริการเว็บบอร์ต Web board, Blog • ผู้ให้บริการธุรกรรมการเงินทาง อินเตอร์เน็ต • ผู้ให้บริการ Web services • ผู้ให้บริการ e-Commerce

12 ข้อมูลจราจรทาง คอมพิวเตอร์ ถ้าไม่เก็บจะเกิดอะไรขึ้น ? มีความผิดตาม พรบ ว่าด้วยการ กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ. ศ. 2550 มีระวางโทษปรับสูงถึง 500,000 บาท ตามมาตรา 26 วรรค สาม

13 มาตรา ๒๖ ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทาง คอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับแตวันที่ขอมูล นั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร แตในกรณีจําเปนพ นักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษาข อมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไม เกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราว ก็ได ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใช บริการเทาที่ จําเปนเพื่อให สามารถระบุตัวผูใช บริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเป นเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการ สิ้นสุดลง ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภท ใด อยางไร และเมื่อใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตอง ระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท

14 ใครบ้างที่ต้องทำหน้าที่นี้ ? • เจ้าของเว็บไซด์ ( ผู้มีความ รับผิดชอบโดยตรง ) • Webmaster ผู้ดูแล • Developer ผู้พัฒนาระบบ • Network Admin ผู้ดูแลระบบ

15 หน้าที่การเก็บข้อมูล จราจรทางคอมพิวเตอร์มี เงื่อนไขดังนี้ 1 เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ และ บันทึกเข้าใช้ข้อมูล 2 กรณี Web board หรือ Blog ให้เก็บข้อมูลผู้ประกาศ 3 เวลาใน log ที่เก็บจะต้องตั้งให้ตรงกับเวลาอ้างอิงสากล 4 ที่เก็บข้อมูล ( ตัว log) จะต้อง กําหนดชั้นความลับในการเข้าถึงข้อมูล 5 เก็บข้อมูล ( ตัว log) ไว้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่เกิดกิจกรรมนั้น จะเก็บยาวกว่านั้นตามที่ เจ้าพนักงานสั่ง แต่ไม่เกิน 1 ปี

16 End


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายการเก็บ ข้อมูล ฯ (Log file) สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย พัฒนพงศ์ สุนทรกำจรพานิช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google