งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Wordpress Internet Usage Social Network.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Wordpress Internet Usage Social Network."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Introduction to Wordpress

3 Internet Usage

4 Social Network

5 Social Media

6

7

8 พาดหัวหนังสือพิมพ มีทุกอยางในทุกหนา นำเสนอในมุมมององคกร คาดหวังใหเริ่มเขาหนาแรก คาดหวังใหคนอานทุกที่ จัดโครงสราง / หมวดหมูขอมูลไมดี แบงขอมูลตามประเภทสื่อ ( รูป / วีดีโอ ) ปรับปรุงชา พาดหัวหนาแรกไม มาก 1 หนา 1 เรื่องเดน นำเสนอในมุมมองผู ชม คน Search มาเจอ คนอานสิ่งที่อยากอ าน จัดโครงสราง / หมวด หมูขอมูลดี แบงขอมูลตาม เนื้อหา ( ขาว / บทความ ) ปรับปรุงเร็ว ขอมูล ทันสมัย รูปแบบการทำเว็บไซต์

9

10

11 Why WordPress is the Best Choice for a Website in 2014 1.WordPress is now packed with standard features 2.The learning curve is just right 3.The theme selection is as good as it gets 4.WordPress is easy to monetize 5.There are some superb plug-ins 6.Updates just keep coming 7.Support is second-to-none 8.SEO is made easy 9.Setting up a WordPress site is inexpensive 10.WordPress remains the best blogging platform

12

13

14  เปาหมาย ควรตอบคำถามพื้นฐานใหไดกอนวา... 1. ทำเว็บอะไร ? ( เว็บองคกร / เว็บบทความ / เว็บขายชอง / เว็บชุมชน / ฯลฯ ) 2. ทำเว็บใหใครดู ? ( ผูสนใจทั่วไป / ลูกคาบุคคล / ลูกค าองคกร / เฉพาะกลุม / ฯลฯ ) 3. คนดูตองการอะไร ? ( ขอมูล / เบอรติดตอ / ตัวอยางสินค า / แผนที่ / คำแนะนำ / ฯลฯ ) 4. ตองการใหคนดูแลวทำอะไร ? ( ซื้อของ / แสดงความ คิดเห็น / โทรศัพท / สมัครสมาชิก / ฯลฯ ) 5. ทำเว็บแลวไดอะไร ? ( เพิ่มยอดขาย / สรางภาพลักษณ / ใหขอมูลติดตอ / แบงปนความรู / ฯลฯ ) การเตรียมข้อมูล

15  เตรียมขอมูล  จัดทำขอมูลทั้งหมดที่ตองการนำเสนอตามเปาหมาย ใหเป นรูปแบบ Digital เพื่อจะไดนำขึ้นเว็บได เชน รูปถาย / เอกสาร ที่ ตองมีการ Scan, หรือขอความตางๆ ที่ตองพิมพไว, รวมถึงสื่อประเภทอื่นๆ ที่ตองการนำเสนอ ทั้งรูปภาพ, อัลบัม, สไลดโชว, วีดีโอ, เสียง, e-book ฯลฯ ซึ่งนอกจากเรื่องความสวยงามแลว ก็ จะเปนเรื่องการสื่อสารที่เหมาะสม เชนอาจตองทำแผนภูมิใหมใหเขาใจงาย, ทำตารางเปรียบเทียบ, คัดเกลาสำนวนใหเหมาะสม (Copy-write), ตรวจสอบความถูกตอง - พิสูจนอักษร (Proof- read), ตรวจสอบลิขสิทธิ์, นโยบาย ความเปนสวนตัว และขอกำหนดตางๆ (License, Privacy Policy, Term of service) การเตรียมข้อมูล

16 การทำ Site Map หนาแรกหัวเรื่องหลัก 1 หัวเรื่องหลัก 2 หัวเรื่องหลัก 3 หัวเรื่องหลัก 4 หัวเรื่องรอง 2.1 หัวเรื่องรอง 2.2 หัวเรื่องรอง 2.3 รายละเอียด 2.1

17  สมัครใช้บริการ http://www.wordpress.comhttp://www.wordpress.com  กรอกข้อมูล  ยืนยันการใช้บริการผ่าน e-mail เริ่มต้นใช้งาน

18


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Wordpress Internet Usage Social Network.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google