งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sampan langpamun SCAD A คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA  Object Oriented Graphics โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทำงานแบบ Object ทุกๆ ออปเจ็ก หรือกลุ่มของออป เจ็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sampan langpamun SCAD A คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA  Object Oriented Graphics โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทำงานแบบ Object ทุกๆ ออปเจ็ก หรือกลุ่มของออป เจ็ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sampan langpamun SCAD A คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA  Object Oriented Graphics โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทำงานแบบ Object ทุกๆ ออปเจ็ก หรือกลุ่มของออป เจ็ก สามารถเคลื่อนย้าย ปรับขนาด หมุน ตัด แปะ ได้ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนา Standard User Interface ระบบติดต่อ กับผู้ใช้เป็นลักษณะมาตรฐานของ window ทำให้ผู้ใช้เรียนรู้ได้ง่าย  DDE Software สนับสนุน DDE Software ที่สนับสนุนการใช้งาน DDE ทำ ให้ซอฟท์แวร์ตัวอื่นในวินโดว์ที่สนับสนุน DDE เช่น Excel,Microsoft Word สามารถนำข้อมูลจากซอฟท์แวร์ตัวนั้นไป ใช้งานได้ Net DDE สนับสนุน

2 Sampan langpamun SCAD A คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA  Net DDE ซึ่งเป็น DDE สำหรับระบบเนต เวิร์กที่พัฒนาโดยบริษัท Wonder Ware ทำ ให้คอมพิวเตอร์แต่ละจุดบนเนตเวิร์ก สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นอกจากนี้ ควรจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น VMS และ UNIX ซอฟท์แวร์บางตัวอาจจะไม่สนับสนุน Net DDE เพราะ Net DDE พัฒนาโดยบริษัท Wonder Ware  WIZARDS เป็น library ที่เก็บรูปภาพ ของหน้าปัด หรือรูปร่างของวัตถุที่ใช้อยู่ บ่อยๆ

3 Sampan langpamun SCAD A คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA  Real-Time Database สนับสนุนข้อมูล ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่องรวมทั้ง ข้อมูลจำนวนเต็มและตัวอักษร  Real-Time and Historical Trends สามารถดูการเปลี่ยนแปลงของค่าต่างๆ เทียบกับเวลาได้ และสามารถใช้ cursor อ่านคำ ณ จุดที่ต้องการ หรือทำการขยาย ภาพ ณ บริเวณที่ต้องการได้  Alarm Capabilities สนับสนุนสัญญาณ เตือนอย่างน้อย 10 ระดับ สัญญาณเตือนที่ เกิดขึ้นสามารถแกดสดงบนหน้าจอใน ลักษณการเปลี่ยนแปลงของสีได้ เก็บข้อมูล ลง Disk หรือส่งออกทางเครื่องพิมพ์ได้

4 Sampan langpamun SCAD A คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA  Security ระบบรักษาความปลอดภัยควร จะกำหนดระดับของผู้ใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 10 ขั้น พร้อมกับบันทึกการใช้งานของผู้ใช้แต่ละ คนว่ามีการใช้งาน เข้าออกจากระบบเมื่อไร และระหว่างที่ใช้งานระบบอยู่นั้นได้ทำ อะไรบ้าง Client-server สนับสนุนการ ทำงานแบบ  Client-server ในระบบขนาดใหญ่ที่ ซับซ้อนนั้น ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติ จะต้องเป็นระบบเนตเวิร์ก การสนับสนุน ระบบ Client-server ทำให้สามารถกระจาย งานต่างๆ ไปยังคอมพิวเตอร์แต่ละตัวในเนต เวิร์ก โดยอาศัยข้อมูลกลางร่วมกันได้

5 Sampan langpamun SCAD A คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA  Reporting สนับสนุนการทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานประจำวันเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ อีกต่อไป  Network สนับสนุนการทำงานบนเนต เวิร์กได้หลายชนิด เช่น Ethernet,Token Ring,Arenet,DEC net เป็นต้น และสลับ โปรโตคอลหลายชนิดเช่น TPX,TCP/IP เป็น ต้น  SPC (statistic Process Control) ความสามารถส่วนนี้จะเป็นการนำข้อมูลที่ บันทึกได้มาวิเคราะห์และส่งผลลัพธ์ในรูปแบบ ต่างๆ เช่น ฮิสโตแกรม ตาราง กราฟเส้น เป็นต้น ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถ ติดตามและวิเคราะห์ระบบโดยรวมได้

6 Sampan langpamun SCAD A คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA  Redundant Server เนื่องจากมีความ เป็นไปได้ที่คอมพิวเตอร์ที่ต่อกับ PLC หรือ MPU (Master Control Unit) อาจเกิด ปัญหาได้ ดังนั้นซอฟท์แวร์ทางด้าน SCADA ที่ดีควรจะยอมให้คอมพิวเตอร์ 2 ตัวต่อกับ MCU เพียงตัวเดียวได้ โดยคอมพิวเตอร์อีก ตัวหนึ่งจะเป็นระบบสำรอง เมื่อคอมพิวเตอร์ หลักเกิดขัดข้อง คอมพิวเตอร์สำรองจำได้ เข้าทำงานแทนที่ทันที เพื่อป้องกันมิให้ระบบ โดยรวมเสียหาย  Development Kits จะทำให้ผู้ใช้พัฒนา Application ของตนเองได้ เช่น สร้าง Object ต่างๆ ขึ้นมาเอง หรือเขียน Driver ขึ้นมาสำหรับอุปกรณ์ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้น มาเอง

7 Sampan langpamun SCAD A คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA  Program สนับสนุนการใช้โปรแกรม ภาษา C หรือ Visual Basic บนวินโดว์ เพื่อ ผู้ใช้สามารถสร้าง Application ของตนเอง ขึ้นมาได้ และยังสามารถดึงข้อมูลจาก โปรแกรม SCADA ไปใช้งานได้


ดาวน์โหลด ppt Sampan langpamun SCAD A คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA  Object Oriented Graphics โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทำงานแบบ Object ทุกๆ ออปเจ็ก หรือกลุ่มของออป เจ็ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google