งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA
Object Oriented Graphics โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทำงาน แบบ Object ทุกๆ ออปเจ็ก หรือกลุ่มของออปเจ็ก สามารถเคลื่อนย้าย ปรับขนาด หมุน ตัด แปะ ได้ ทำให้ง่ายต่อการพัฒนา Standard User Interface ระบบติดต่อกับผู้ใช้เป็นลักษณะมาตรฐานของ window ทำให้ผู้ใช้เรียนรู้ได้ง่าย DDE Software สนับสนุน DDE Software ที่สนับสนุนการใช้ งาน DDE ทำให้ซอฟท์แวร์ตัวอื่นในวินโดว์ที่สนับสนุน DDE เช่น Excel ,Microsoft Word สามารถนำข้อมูลจากซอฟท์แวร์ตัวนั้นไปใช้ งานได้ Net DDE สนับสนุน

2 คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA
Net DDE ซึ่งเป็น DDE สำหรับระบบเนตเวิร์กที่พัฒนาโดยบริษัท Wonder Ware ทำให้คอมพิวเตอร์แต่ละจุดบนเนตเวิร์กสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้นอกจากนี้ควรจะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล กับระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น VMS และ UNIX ซอฟท์แวร์บางตัว อาจจะไม่สนับสนุน Net DDE เพราะ Net DDE พัฒนาโดยบริษัท Wonder Ware WIZARDS เป็น library ที่เก็บรูปภาพของหน้าปัด หรือรูปร่าง ของวัตถุที่ใช้อยู่บ่อยๆ

3 คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA
Real-Time Database สนับสนุนข้อมูลทั้งแบบต่อเนื่องและแบบไม่ ต่อเนื่องรวมทั้งข้อมูลจำนวนเต็มและตัวอักษร Real-Time and Historical Trends สามารถดูการเปลี่ยนแปลงของ ค่าต่างๆ เทียบกับเวลาได้ และสามารถใช้ cursor อ่านคำ ณ จุดที่ ต้องการ หรือทำการขยายภาพ ณ บริเวณที่ต้องการได้ Alarm Capabilities สนับสนุนสัญญาณเตือนอย่างน้อย 10 ระดับ สัญญาณเตือนที่เกิดขึ้นสามารถแกดสดงบนหน้าจอในลักษณการ เปลี่ยนแปลงของสีได้ เก็บข้อมูลลง Disk หรือส่งออกทางเครื่องพิมพ์ได้

4 คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA
Security ระบบรักษาความปลอดภัยควรจะกำหนดระดับของผู้ ใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 10 ขั้น พร้อมกับบันทึกการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนว่า มีการใช้งาน เข้าออกจากระบบเมื่อไร และระหว่างที่ใช้งานระบบอยู่นั้น ได้ทำอะไรบ้าง Client-server สนับสนุนการทำงานแบบ Client-server ในระบบขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนนั้น ระบบควบคุม แบบอัตโนมัติจะต้องเป็นระบบเนตเวิร์ก การสนับสนุนระบบ Client- server ทำให้สามารถกระจายงานต่างๆ ไปยังคอมพิวเตอร์แต่ละตัวใน เนตเวิร์ก โดยอาศัยข้อมูลกลางร่วมกันได้

5 คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA
Reporting สนับสนุนการทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานประจำวัน เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจอีกต่อไป Network สนับสนุนการทำงานบนเนตเวิร์กได้หลายชนิด เช่น Ethernet ,Token Ring ,Arenet ,DEC net เป็นต้น และสลับโปรโตคอล หลายชนิดเช่น TPX ,TCP/IP เป็นต้น SPC (statistic Process Control) ความสามารถส่วนนี้จะเป็นการนำ ข้อมูลที่บันทึกได้มาวิเคราะห์และส่งผลลัพธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ฮิสโตแกรม ตาราง กราฟเส้น เป็นต้น ทำให้ผู้ดูแลระบบ สามารถติดตามและวิเคราะห์ระบบโดยรวมได้

6 คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA
Redundant Server เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่คอมพิวเตอร์ที่ต่อ กับ PLC หรือ MPU (Master Control Unit) อาจเกิดปัญหาได้ ดังนั้น ซอฟท์แวร์ทางด้าน SCADA ที่ดีควรจะยอมให้คอมพิวเตอร์ 2 ตัวต่อ กับ MCU เพียงตัวเดียวได้ โดยคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่งจะเป็นระบบ สำรอง เมื่อคอมพิวเตอร์หลักเกิดขัดข้อง คอมพิวเตอร์สำรองจำได้เข้า ทำงานแทนที่ทันที เพื่อป้องกันมิให้ระบบโดยรวมเสียหาย Development Kits จะทำให้ผู้ใช้พัฒนา Application ของตนเองได้ เช่น สร้าง Object ต่างๆ ขึ้นมาเอง หรือเขียน Driver ขึ้นมาสำหรับ อุปกรณ์ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นมาเอง

7 คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA
Program สนับสนุนการใช้โปรแกรมภาษา C หรือ Visual Basic บนวินโดว์ เพื่อผู้ใช้สามารถสร้าง Application ของตนเองขึ้นมาได้ และ ยังสามารถดึงข้อมูลจากโปรแกรม SCADA ไปใช้งานได้


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติของซอฟท์แวร์ SCADA

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google