งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Network Model แบบจำลอง OSI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Network Model แบบจำลอง OSI"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Network Model แบบจำลอง OSI

2 Session Layer OSI Model
The Session layer establishes, manages and terminates connections between applications. The session layer sets up, coordinates, and terminates conversations, exchanges, and dialogues between the applications at each end. It deals with session and connection coordination. ทำหน้าที่ในการควบคุมและจัดการ การเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมต้นทางกับโปรแกรมปลายทาง

3 From presentation layer
OSI Model Dialogue Separation ระบบควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมต้นทางกับโปรแกรมปลายทาง ด้วยวิธีการใช้จุดตรวจสอบ ที่เรียกว่า Checkpoints หรือ Synchronization Points เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกรณีเกิดข้อผิดพลาดระหว่างส่งข้อมูล L6 data From presentation layer L5 data To transport layer Session layer H5 syn To presentation layer From transport layer

4 ตัวอย่างการใช้ Dialogue Separation
OSI Model ตัวอย่างการใช้ Dialogue Separation สมมติว่ามีการส่งเอกสารทั้งหมด 1000 ครั้ง และได้มีการแทรกจุด Checkpoint ไว้ทุกๆ 100 ครั้ง หากระหว่างการส่งเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โดยการเชื่อมต่อเกิดขัดข้องระหว่างการส่งครั้งที่ 810 เราสามารถส่งใหม่ได้โดยเริ่มที่ 801 ได้ เพราะจุด Checkpoint สุดท้ายที่ได้รับคือ 800 ซึ่งแสดงว่า 800 ครั้งก่อนหน้านั้นปลายทางได้รับเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น

5 From application layer
OSI Model Presentation Layer The Presentation layer works to transform data into the form that the application layer can accept. This layer formats and encrypts data to be sent across a network. It is sometimes called the syntax layer. ทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างต้นทางกับปลายทาง L7 data From application layer L6 data Presentation layer Encoded, Encrypted and Compressed data H6 To session layer L7 data To application layer L6 data From session layer Presentation layer Decoded, decrypted and decompressed data H6

6 Application Layer OSI Model
เป็นระดับบนสุดที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ Software ต่างๆ ที่ผู้ใช้ ใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสาร เช่น FTP, , Internet Browser เป็นต้น

7 Summary of all Layer OSI Model To allow access to network resources
Application Transform / Translate data (encrypt/decrypt, etc…) Presentation Establish, manage and terminate session Session Provide reliable end-to-end message delivery and error recovery Transport To move packets from source to destination; to provide internetworking Network To organize bits into frames; to provide hop-to-hop delivery Data link To transmit bits over a medium; to provide mechanical and electrical specifications Physical

8 Summary of data encapsulation
OSI Model Summary of data encapsulation

9 Protocol Data Units and Layer addressing
OSI Model Protocol Data Units and Layer addressing

10 Questions & Answers Q&A


ดาวน์โหลด ppt Network Model แบบจำลอง OSI

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google