งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Network Model แบบจำลอง OSI. 2 Proprietary and Confidential to Accenture OSI Model Session Layer The Session layer establishes, manages and terminates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Network Model แบบจำลอง OSI. 2 Proprietary and Confidential to Accenture OSI Model Session Layer The Session layer establishes, manages and terminates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Network Model แบบจำลอง OSI

2 2 Proprietary and Confidential to Accenture OSI Model Session Layer The Session layer establishes, manages and terminates connections between applications. The session layer sets up, coordinates, and terminates conversations, exchanges, and dialogues between the applications at each end. It deals with session and connection coordination. ทำหน้าที่ในการควบคุมและจัดการ การเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมต้น ทางกับโปรแกรมปลายทาง

3 3 Proprietary and Confidential to Accenture OSI Model Dialogue Separation ระบบควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างโปรแกรมต้นทางกับโปรแกรม ปลายทาง ด้วยวิธีการใช้จุดตรวจสอบ ที่เรียกว่า Checkpoints หรือ Synchronization Points เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกรณีเกิด ข้อผิดพลาดระหว่างส่งข้อมูล L6 data From presentation layer L5 data To transport layer Session layer H5 syn L6 data To presentation layer L5 data From transport layer Session layer H5 syn

4 4 Proprietary and Confidential to Accenture OSI Model ตัวอย่างการใช้ Dialogue Separation สมมติว่ามีการส่งเอกสารทั้งหมด 1000 ครั้ง และได้มีการแทรกจุด Checkpoint ไว้ทุกๆ 100 ครั้ง หากระหว่างการส่งเกิดข้อผิดพลาดขึ้น โดยการเชื่อมต่อเกิดขัดข้องระหว่างการส่งครั้งที่ 810 เราสามารถส่ง ใหม่ได้โดยเริ่มที่ 801 ได้ เพราะจุด Checkpoint สุดท้ายที่ได้รับคือ 800 ซึ่งแสดงว่า 800 ครั้งก่อนหน้านั้นปลายทางได้รับเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น

5 5 Proprietary and Confidential to Accenture OSI Model Presentation Layer The Presentation layer works to transform data into the form that the application layer can accept. This layer formats and encrypts data to be sent across a network. It is sometimes called the syntax layer. ทำหน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถแลกเปลี่ยนกัน ได้ระหว่างต้นทางกับปลายทาง L7 data To application layer L6 data From session layer Presentation layer Decoded, decrypted and decompressed data H6 L7 data From application layer L6 data Presentation layer Encoded, Encrypted and Compressed data H6 To session layer

6 6 Proprietary and Confidential to Accenture OSI Model Application Layer เป็นระดับบนสุดที่ใกล้ชิดกับผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ Software ต่างๆ ที่ผู้ใช้ ใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสาร เช่น FTP, Email, Internet Browser เป็นต้น

7 7 Proprietary and Confidential to Accenture OSI Model Summary of all Layer Application Presentation Session Transport Network Data link Physical To allow access to network resources Transform / Translate data (encrypt/decrypt, etc…) Establish, manage and terminate session Provide reliable end-to-end message delivery and error recovery To move packets from source to destination; to provide internetworking To organize bits into frames; to provide hop-to-hop delivery To transmit bits over a medium; to provide mechanical and electrical specifications

8 8 Proprietary and Confidential to Accenture OSI Model Summary of data encapsulation

9 9 Proprietary and Confidential to Accenture OSI Model Protocol Data Units and Layer addressing

10 10 Proprietary and Confidential to Accenture Questions & Answers Q&A


ดาวน์โหลด ppt Network Model แบบจำลอง OSI. 2 Proprietary and Confidential to Accenture OSI Model Session Layer The Session layer establishes, manages and terminates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google