งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. Protocol คือ ขั้นตอนการ ติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ ตัวรับและตัวส่งสามารถดำเนิน กิจกรรมทางด้านสื่อสารได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. Protocol คือ ขั้นตอนการ ติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ ตัวรับและตัวส่งสามารถดำเนิน กิจกรรมทางด้านสื่อสารได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 Protocol คือ ขั้นตอนการ ติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ ตัวรับและตัวส่งสามารถดำเนิน กิจกรรมทางด้านสื่อสารได้ สำเร็จ 2

3 โมเดลมาตรฐานระดับโปรโตคอลตาม OSI 3

4 TCP ย่อมาจาก Transmission Control Protocol IP ย่อมาจาก Internet Protocol UDP ย่อมาจาก User Datagram Protocol 4

5 FileZilla 5

6 FlashGet 6

7 "Broadband" เป็นคำศัพท์ เฉพาะที่ใช้ทั่วไปในการกล่าวถึง การติดต่อผ่านเครือข่ายความเร็ว สูง ในที่นี้จะหมายถึงการติดต่อ อินเทอร์เน็ตผ่านทางเคเบิล โมเด็มและสายชนิด Digital Subscriber Line (DSL) 7

8 ADSL ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line เทคโนโลยี การสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง บนข่าย สายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ ADSL เป็นเทคโนโลยีในตระกูล xDSL โดยมี ลักษณะสำคัญคืออัตราการเร็วในการรับ ข้อมูล ( Downstream ) และอัตราการเร็วใน การส่งข้อมูล ( Upstream ) ไม่เท่ากัน 8

9 SDSL ย่อมาจาก Symmetric Digital Subscriber Line เป็น การสื่อสารข้อมูลที่มีความเร็วใน การรับ - ส่งข้อมูลสูงเหมือนกับ ADSL แต่ต่างกันที่ความเร็วในการ รับ - ส่งเท่ากัน ซึ่งเหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายกับ เครือข่าย 9

10 HDSL ย่อมาจาก High bit rate Digital Subscriber Line เป็นเทคโนโลยีระบบที่มีจำนวน บิตในอัตราสูง ซึ่งกระจายอัตรา การรับส่งข้อมูลใน 2 ทิศทาง 10

11 World Wide Web HTTP (Port 80 TCP) File Transfer [Control] (Port 21 TCP) 11

12 ปัญหา การ upload ขึ้น host/server ตาม website รับฝากไฟล์ โดย การ upload ไฟล์ขนาดใหญ่ จะ พบว่ามีอาการหลุดหรือทำการ upload ไม่สำเร็จ เนื่องจาก มี การ reset connection ระหว่าง client กับ server 12

13 วิธีการที่ใช้อยู่ แบ่งไฟล์โดยใช้โปรแกรมแบ่ง ไฟล์ก่อนที่จะทำการอัพโหลดเข้า เว็บฝากไฟล์ โดยมีโปรแกรมที่นิยมใช้มากๆอยู่ 2 โปรแกรมคือ WinRAR, hjsplit และ 7-zip 13

14 WinRAR ข้อดี ของโปรแกรม WinRAR นั้น สามารถกำหนดรหัสเพื่อป้องกัน ไม่ให้ผู้ที่ไม่รู้รหัสรวมไฟล์มาใช้ งานได้ ข้อจำกัด คือโปรแกรมนี้ใช้ ทรัพยากรสูงมากในการแบ่งไฟล์ และรวมไฟล์ในแต่ละครั้ง 14

15 hjsplit ข้อดี ของโปรแกรม hjsplit นั้น สามารถกำหนดขนาดง่ายกว่า หากโหลดไฟล์ส่วนใดส่วนหนึ่ง มา สามารถดูได้ก่อนและใช้ ทรัพยากรเครื่องน้อยกว่า ข้อจำกัด คือต้องใช้โปรแกรม hjsplit ในการรวมไฟล์เท่านั้น 15

16 7-zip ข้อดี เป็น open source สามารถ นำมาใช้ได้ และเปิดให้พัฒนาได้ อีก ทั้งยังมี algorithm ในการบีบ อัดหลากหลายและมีในส่วน command line เพื่อนำไปใช้กับ โปรแกรมอื่นๆ ได้ด้วย 16

17 IDEA / SUGGESTION เราจะใช้ application ในการติดต่อ กับ server เพื่อทำการ upload ไฟล์ โดยจะมีการทดสอบความเร็ว เพื่อคำนวณ จำนวนไฟล์ที่จะต้องถูก แบ่ง ในการ upload ตามเวลาที่ เหมาะสม และมีการส่ง head value เพื่อบ่งบอกตำแหน่งความคืบหน้า ของไฟล์ที่ได้ upload ไปแล้ว 17

18 ติดต่อ server คำนวณความเร็ว เพื่อค้นหาขนาดไฟล์ที่ เหมาะสมที่จะ upload สำเร็จ 18 คำนวณแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วนๆ

19 19


ดาวน์โหลด ppt 1. Protocol คือ ขั้นตอนการ ติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ ตัวรับและตัวส่งสามารถดำเนิน กิจกรรมทางด้านสื่อสารได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google