งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digital Data Communication Technique อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อมีการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะมีการส่งข้อมูลที่ ละบิต โดยการส่งข้อมูลอาจส่งผ่านข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digital Data Communication Technique อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อมีการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะมีการส่งข้อมูลที่ ละบิต โดยการส่งข้อมูลอาจส่งผ่านข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digital Data Communication Technique อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อมีการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะมีการส่งข้อมูลที่ ละบิต โดยการส่งข้อมูลอาจส่งผ่านข้อมูล ได้ 2 แบบ - Serial - Parallel

2 Serial เป็นการส่งข้อมูลที่ละบิตในสายส่ง Serial เป็นการส่งข้อมูลที่ละบิตในสายส่ง Parallel จะคำนึงถึงจำนวนสายข้อมูลข้อมูลเป็น หลัก โดยมีการส่งข้อมูลเป็นชุดๆ Parallel จะคำนึงถึงจำนวนสายข้อมูลข้อมูลเป็น หลัก โดยมีการส่งข้อมูลเป็นชุดๆ Digital Data Communication Technique Data Transmission of Serial and Parallel

3 การเพิ่มอัตราการส่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์เมื่อมีการสื่อสารโดยจะเป็นวิธีที่ให้ ทั้งสองฝั่ง คือ ผู้ส่ง และ ผู้รับ มีการส่งข้อมูลได้ ดีขึ้นมี 2 วิธี - Asynchronization - Synchronization Digital Data Communication Technique Data Transmission of Serial and Parallel

4 Digital Data Communication Technique Data Transmission of Serial and Parallel Serial Serial

5 Digital Data Communication Technique Data Transmission of Serial and Parallel Parallel Parallel

6 Digital Data Communication Technique Data Transmission of Serial and Parallel Speed Rate Speed Rate Time Time Space of Bit Space of Bit Data Transmission to be necessary of Sender between Receiver

7 Digital Data Communication Technique Data Transmission of Serial and Parallel Bit Synchronization Bit Synchronization Character Synchronization Character Synchronization Block Synchronization Block Synchronization Synchonous and Asynchonous are three level

8 Digital Data Communication Technique Data Transmission of Serial and Parallel Bit Synchronization ผู้ส่งและผู้รับต้องรับและส่งข้อมูลใน ความถี่เดียวกันและด้วยอัตราความเร็วที่ เท่ากันด้วยโดยอาศัย Clock Bit Synchronization ผู้ส่งและผู้รับต้องรับและส่งข้อมูลใน ความถี่เดียวกันและด้วยอัตราความเร็วที่ เท่ากันด้วยโดยอาศัย Clock

9 Digital Data Communication Technique Data Transmission of Serial and Parallel

10 Digital Data Communication Technique Data Transmission of Serial and Parallel Character Synchronization ไม่ต้องคำนึงถึงการเรียงข้อมูลแต่จะ คำนึงถึง ว่า Bit ใด เป็นฺ bit เริ่มต้นและ bit ใดเป็น bit สุดท้าย ของการส่งข้อมูลแบบ ตัวอักษรเป็นการส่งข้อมูลแบบ Parallel Character Synchronization ไม่ต้องคำนึงถึงการเรียงข้อมูลแต่จะ คำนึงถึง ว่า Bit ใด เป็นฺ bit เริ่มต้นและ bit ใดเป็น bit สุดท้าย ของการส่งข้อมูลแบบ ตัวอักษรเป็นการส่งข้อมูลแบบ Parallel

11 Digital Data Communication Technique Data Transmission of Serial and Parallel Block Synchonouns ข้อมูลที่ใช้ในการส่งจะมีขนาด ค่อนข้างใหญ่ Block Synchonouns ข้อมูลที่ใช้ในการส่งจะมีขนาด ค่อนข้างใหญ่

12 Digital Data Communication Technique Asynchonous Transmission Format รูปแบบในการส่งของรหัส แอสกี หรือ บอโค ซึ่งในการส่งข้อมูลจะมีการส่งข้อมูลก่อน ข้อมูลจริงไป 1 bit ก่อนโดยข้อมูลจะมีการส่ง เป็น Frame เมื่อส่งข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วจะมีการ ส่ง Bit เพิ่มเข้าไปอีก 1 หรือ 2 bit เพื่อ ปิดท้าย Frame

13

14 Digital Data Communication Technique Synchonous Transmission Format จะมีการส่งข้อมูลเป็น block โดยเอา ตัวอักษรมารวมกันโดยไม่มี Start bit และ Stop Bit แต่จะมี Header และ Trailer ซึ่งทำ หน้าที่ในลักษณะของ Redundant bit จะมี 2 ลักษณะคือ Character Oriented Character Oriented Bit Oriented Bit Oriented

15 Digital Data Communication Technique Synchonous Transmission Format Character Oriented Character Oriented

16 Digital Data Communication Technique Synchonous Transmission Format Bit Oriented Bit Oriented

17 Digital Data Communication Technique Error Data Transmission เมื่อมีการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยัง ปลายทางโอกาสที่ปลายทางจะได้รับข้อมูลจะมี ดังนี้คือ ได้รับข้อมูลถูกต้องทั้งหมด ได้รับข้อมูลถูกต้องทั้งหมด ได้รับข้อมูลที่มีบางส่วนผิดพลาดและตรวจเจอ ได้ ได้รับข้อมูลที่มีบางส่วนผิดพลาดและตรวจเจอ ได้ ได้รับข้อมูลที่มีบางส่วนผิดพลาดและตรวจไม่ สามารถตรวจจับได้ ได้รับข้อมูลที่มีบางส่วนผิดพลาดและตรวจไม่ สามารถตรวจจับได้

18 Digital Data Communication Technique Error Rate เมื่อมีการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยัง ปลายทางอัตราการส่งข้อมูล เวลา ความเร็วในการ ส่งข้อมูล สภาพแวดล้อม สื่อ เป็นปัจจัยสำคัญใน การส่งและการเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล ข้อมูลโดยเฉลี่ยการผิดพลาดที่ยอมรับได้คือ 1 bit ใน 100,000 bit

19 Digital Data Communication Technique Transmission Link Correction การปรับแต่งสายสื่อ การปรับแต่งสายสื่อ Eqalizer Eqalizer

20 Digital Data Communication Technique Bit Error Correction ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการส่งข้อมูลจะมี การแก้ไขข้อมผิดพลาดโดยส่งข้อมูลเพิ่มเป็น ข้อมูลซ้ำซ้อน(Redundant) เข้าไปกับข้อมูลด้วย เพื่อให้เครื่องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้โดยมี วัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ เพื่อให้ปลายทางรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ เพื่อให้ปลายทางรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ เพื่อให้ปลายทางรู้ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เท่านั้น เพื่อให้ปลายทางรู้ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เท่านั้น

21 Digital Data Communication Technique Error Detection การส่ง Redundant เข้าไปให้เพียงพอเฉพาะการ ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดจะมีประสิทธิภาพกว่า การส่ง Redundant เพื่อใช้ในการแก้ไขด้วย เพราะจะมีข้อมูลส่งเข้าไปกับข้อมูลจริงน้อยกว่า

22 Digital Data Communication Technique Error Detection Error Detection are two type Manual used in On-line system Manual used in On-line system Automatic is created FCS (Frame Check Sequence) or BCC (Block Check Character) Automatic is created FCS (Frame Check Sequence) or BCC (Block Check Character)

23 Digital Data Communication Technique Error Detection Error Detection are three method Parity Bit Check Parity Bit Check Two-Coordinate Parity Check Two-Coordinate Parity Check Cyclic Redundancy Check Cyclic Redundancy Check


ดาวน์โหลด ppt Digital Data Communication Technique อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อมีการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะมีการส่งข้อมูลที่ ละบิต โดยการส่งข้อมูลอาจส่งผ่านข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google