งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Digital Data Communication Technique

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Digital Data Communication Technique"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Digital Data Communication Technique
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อมีการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจะมีการส่งข้อมูลที่ละบิต โดยการส่งข้อมูลอาจส่งผ่านข้อมูลได้ 2 แบบ - Serial - Parallel

2 Digital Data Communication Technique
Data Transmission of Serial and Parallel Serial เป็นการส่งข้อมูลที่ละบิตในสายส่ง Parallel จะคำนึงถึงจำนวนสายข้อมูลข้อมูลเป็นหลัก โดยมีการส่งข้อมูลเป็นชุดๆ

3 Digital Data Communication Technique
Data Transmission of Serial and Parallel การเพิ่มอัตราการส่งข้อมูลให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เมื่อมีการสื่อสารโดยจะเป็นวิธีที่ให้ทั้งสองฝั่ง คือ ผู้ส่ง และ ผู้รับ มีการส่งข้อมูลได้ดีขึ้นมี 2 วิธี - Asynchronization - Synchronization

4 Digital Data Communication Technique
Data Transmission of Serial and Parallel Serial

5 Digital Data Communication Technique
Data Transmission of Serial and Parallel Parallel

6 Digital Data Communication Technique
Data Transmission of Serial and Parallel Data Transmission to be necessary of Sender between Receiver Speed Rate Time Space of Bit

7 Digital Data Communication Technique
Data Transmission of Serial and Parallel Synchonous and Asynchonous are three level Bit Synchronization Character Synchronization Block Synchronization

8 Digital Data Communication Technique
Data Transmission of Serial and Parallel Bit Synchronization ผู้ส่งและผู้รับต้องรับและส่งข้อมูลในความถี่เดียวกันและด้วยอัตราความเร็วที่เท่ากันด้วยโดยอาศัย Clock

9 Digital Data Communication Technique
Data Transmission of Serial and Parallel

10 Digital Data Communication Technique
Data Transmission of Serial and Parallel Character Synchronization ไม่ต้องคำนึงถึงการเรียงข้อมูลแต่จะคำนึงถึง ว่า Bit ใด เป็นฺ bit เริ่มต้นและ bit ใดเป็น bit สุดท้าย ของการส่งข้อมูลแบบตัวอักษรเป็นการส่งข้อมูลแบบ Parallel

11 Digital Data Communication Technique
Data Transmission of Serial and Parallel Block Synchonouns ข้อมูลที่ใช้ในการส่งจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่

12 Digital Data Communication Technique
Asynchonous Transmission Format รูปแบบในการส่งของรหัส แอสกี หรือ บอโค ซึ่งในการส่งข้อมูลจะมีการส่งข้อมูลก่อนข้อมูลจริงไป 1 bit ก่อนโดยข้อมูลจะมีการส่งเป็น Frame เมื่อส่งข้อมูลเสร็จสิ้นแล้วจะมีการส่ง Bit เพิ่มเข้าไปอีก 1 หรือ 2 bit เพื่อ ปิดท้าย Frame

13

14 Digital Data Communication Technique
Synchonous Transmission Format จะมีการส่งข้อมูลเป็น block โดยเอาตัวอักษรมารวมกันโดยไม่มี Start bit และ Stop Bit แต่จะมี Header และ Trailer ซึ่งทำหน้าที่ในลักษณะของ Redundant bit จะมี 2 ลักษณะคือ Character Oriented Bit Oriented

15 Digital Data Communication Technique
Synchonous Transmission Format Character Oriented

16 Digital Data Communication Technique
Synchonous Transmission Format Bit Oriented

17 Digital Data Communication Technique
Error Data Transmission เมื่อมีการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางโอกาสที่ปลายทางจะได้รับข้อมูลจะมีดังนี้คือ ได้รับข้อมูลถูกต้องทั้งหมด ได้รับข้อมูลที่มีบางส่วนผิดพลาดและตรวจเจอได้ ได้รับข้อมูลที่มีบางส่วนผิดพลาดและตรวจไม่สามารถตรวจจับได้

18 Digital Data Communication Technique
Error Rate เมื่อมีการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางอัตราการส่งข้อมูล เวลา ความเร็วในการส่งข้อมูล สภาพแวดล้อม สื่อ เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งและการเกิดข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูล ข้อมูลโดยเฉลี่ยการผิดพลาดที่ยอมรับได้คือ 1 bit ใน 100,000 bit

19 Digital Data Communication Technique
Transmission Link Correction การปรับแต่งสายสื่อ Eqalizer

20 Digital Data Communication Technique
Bit Error Correction ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการส่งข้อมูลจะมีการแก้ไขข้อมผิดพลาดโดยส่งข้อมูลเพิ่มเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน(Redundant) เข้าไปกับข้อมูลด้วยเพื่อให้เครื่องตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ เพื่อให้ปลายทางรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ เพื่อให้ปลายทางรู้ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเท่านั้น

21 Digital Data Communication Technique
Error Detection การส่ง Redundant เข้าไปให้เพียงพอเฉพาะการตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดจะมีประสิทธิภาพกว่าการส่ง Redundant เพื่อใช้ในการแก้ไขด้วยเพราะจะมีข้อมูลส่งเข้าไปกับข้อมูลจริงน้อยกว่า

22 Digital Data Communication Technique
Error Detection Error Detection are two type Manual used in On-line system Automatic is created FCS (Frame Check Sequence) or BCC (Block Check Character)

23 Digital Data Communication Technique
Error Detection Error Detection are three method Parity Bit Check Two-Coordinate Parity Check Cyclic Redundancy Check


ดาวน์โหลด ppt Digital Data Communication Technique

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google