งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครือข่าย ATM ATM ( Asynchronous Transfer Mode) ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครือข่าย ATM ATM ( Asynchronous Transfer Mode) ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครือข่าย ATM ATM ( Asynchronous Transfer Mode) ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 เนื้อหาที่จะบรรยาย …………….. หลักการของเครือข่าย ATM Packet Networks และ Cell Networks สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM Cell ของเครือข่าย ATM

3 หลักการของเครือข่าย ATM เป็นเครือข่ายที่เรียกว่าทางด่วนข้อมูลความเร็ว สูง ได้รับการออกแบบโดย กลุ่มผู้ออกแบบ ATM และนำมาใช้งานโดย ITU มีวัตถุประสงค์คือ  ต้องการได้เครือข่ายมีความเร็วในการสื่อสารข้อมูลสูง โดยใช้เส้นใยแก้วนำแสง  สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์เครือข่ายเดิม โดยไม่ต้อง ปรับเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่นอีก  พัฒนาให้เป็นเครือข่ายที่มีราคาไม่แพงสำหรับเป็น backbone  สามารถทำงานร่วมกับโครงข่ายเดิมได้  สามารถรับประกันหรือคำนวณประสิทธิภาพของการ สื่อสารได้  ใช้งานได้โดยไม่สร้างผลกระทบกับ software เดิม

4 Packet Networks และ Cell Networks Packet Networks เป็นลักษณะของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั่วไป ข้อมูลหรือแพ็กเกจที่เคลื่อนที่ใน เครือข่ายมีความยาวไม่แน่นอน หรือหากมี หลายเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน จะเกิด ความยุ่งยากในการกระทำกับแพ็กเกจ หรือจำเป็นต้องเสียเวลาส่วนหนึ่งในการ คำนวณหาจุดสิ้นสุดของแพ็กเกจ MUX

5 Packet Network และ Cell Network Cell Networks เป็นลักษณะของเครือข่ายที่มีแพ็กเกจ ขนาดแน่นอนตายตัว เคลื่อนที่ในเครือข่าย การกระทำกับแพ็กเกจของอุปกรณ์เครือข่าย ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการคำนวณหา ความยาว หรือจุดสิ้นสุดของแพ็กเกจ MUX

6 สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM เครือข่าย ATM เป็นแบบ cell-switched networks เครื่องของผู้ใช้คือ end points โดยต่อเข้ากับเครือข่าย ผ่านส่วนที่เรียกว่า user-to-network interface (UNI) ไปยัง switch ภายในเครือข่าย อุปกรณ์ในเครือข่าย เชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่าน network-to- network interface (NNI)

7 สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM การเชื่อมต่อของอุปกรณ์เครือข่าย ATM ในทางกายภาพ เรียกว่า Transmission Path (TP) เช่น สื่อต่างๆ ภายในเส้นทาง TP จะมีการสร้าง เส้นทางเสมือน (Virtual Path: VP) เป็นเส้นทางการ สื่อสารระหว่าง อุปกรณ์ และการเชื่อมต่อระหว่าง ผู้ใช้ 2 จุด จะกำหนดวงจรโดยระบบ เรียกว่า วงจร เสมือน (Virtual Circuit: VC)

8 สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM ตัวอย่างเช่น มีเส้นทางเสมือนเชื่อมต่อระหว่าง switch I ไปยัง switch IV ผ่าน switch II และ กำหนดให้มีวงจรการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้ 2 วงจร ภายในเส้นทางเสมือนนั้น

9 สถาปัตยกรรมเครือข่าย ATM การกำหนดเส้นทางของ cell ที่วิ่งผ่านอุปกรณ์ กำหนดที่ ส่วนหัวของ cell ประกอบด้วย  Virtual Path Identifier (VPI)  Virtual Circuit Identifier (VCI) VPI VCI VPI VCI 8 bits 16 bits 12 bits16 bits UNI Interface NNI Interface

10 Cell ของเครือข่าย ATM แพ็กเกจหรือในเครือข่าย ATM เรียกว่า Cell มีความยาวที่แน่นอน ขนาด 53 ไบต์ ประกอบด้วยส่วนหัว (header) ยาว 5 ไบต์ และส่วนข้อมูล (payload) ยาว 48 ไบต์ VCI HeaderPayload VPI VCI 5 Bytes48 Bytes 53 Bytes

11 เลเยอร์ของเครือข่าย ATM การออกแบบ ATM แบ่งการทำงานเป็นเล เยอร์ได้ 3 เลเยอร์ ประกอบด้วย  Application Adaptation Layer (AAL)  ATM Layer  Physical Layer Application Adaptation Layer (AAL) ATM Layer Physical

12 เลเยอร์ของเครือข่าย ATM Application Adaptation Layer (AAL) ส่วนสร้าง ความสัมพันธ์กับเครือข่ายเดิมที่มีอยู่ เพื่อเปลี่ยน รูปแบบการสื่อสารข้อมูลกับเครือข่าย ATM เช่น รูปแบบแพ็กเกจ จัดการประเภทของข้อมูลที่ ต้องการวิ่งผ่านเครือข่าย ATM ATM Layer ดำเนินการเรื่องการกำหนดเส้นทาง การจัดการแพ็กเกจ และอุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่าย Physical Layer กำหนดลักษณะที่เกี่ยวข้อง ในทางกายภาพ เช่น สื่อ รูปแบบการเชื่อมต่อ

13 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt เครือข่าย ATM ATM ( Asynchronous Transfer Mode) ประกาย นาดี ศูนย์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google