งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของระบบ Internet Introduction to TCP/IP ประกาย นาดี Homepage: ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของระบบ Internet Introduction to TCP/IP ประกาย นาดี Homepage: ศูนย์คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของระบบ Internet Introduction to TCP/IP ประกาย นาดี e-mail: prakai@nec.rit.ac.th Homepage: http://www.nec.rit.ac.th/staff/prakai ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ

2 TCP/IP คืออะไร Transmission Control Protocol / Internet Protocol คือชุดโปรโตคอลของเครือข่าย สำหรับใช้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสอง โปรโตคอลคือ TCP และ IP

3 คุณลักษณะของ TCP/IP ใช้สำหรับบริการให้เกิดการเชื่อมต่อ ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ เครือข่ายเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็น Internet ไม่ขึ้นกับโทโปโลยีของเครือข่าย ลักษณะฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการ มีเลขบอกตำแหน่งที่เป็นหนึ่งเดียว มีมาตรฐานรองรับในระดับสูง

4 TCP/IP Internetworking

5 อุปกรณ์ทางเครือข่าย อุปกรณ์สำหรับเครือข่าย LAN อุปกรณ์สำหรับเครือข่าย WAN

6 ซอฟแวร์เครือข่ายของ TCP/IP ชุดโปรโตคอลใน TCP/IP เป็นส่วน พื้นฐานสำหรับให้ บริการเพื่อการ ติดต่อสื่อสารของระบบ การบริการ อยู่ภายใต้มาตรฐานของ ซอฟแวร์เครือข่าย และมักจะมีมาให้ใน ระบบปฏิบัติการ

7 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Internet ในทางเทคนิค ISOC – Internet Society. ผู้เชี่ยวชาญ ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้งาน Internet ใน การวิจัยและติดต่อสื่อสาร IAB – Internet Architecture Board. หน่วยงานทางเทคนิค ภายใต้ ISOC IETF – Internet Engineering Task Force. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่กำหนด มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Internet IRTF – Internet Research Task Force. หน่วยงานวิจัยเพื่อให้สร้าง คุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในอนาคต

8 หน่วยงานควบคุม Internet DDN (Defense Data Network) – หน่วยงานของรัฐในอเมริกา ที่จัดการ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Internet  DDN NIC (Network Information Center)  IANA (Internet Assigned Numbers Authority)  NOC (Network Operations Center)

9 ลำดับของการเกิดมาตรฐาน Internet Draft Proposed Standard Draft Standard Official Standard RFC

10 ระดับของโปรโตคอลของ Internet ทุกโปรโตคอลในระบบ Internet มี สถานะอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 สถานะ  Required  Recommended  Elective  Limited use  Not recommended

11 RFC (Request For Comment) STD (Standard) FYI (For Your Information) เอกสารทาง Internet

12 ลำดับชั้นของสถาปัตยกรรม TCP/IP Application Transport Internet Network Physical Network Application End-to-end Services Routing Network Transmission

13 ลำดับชั้นของ TCP/IP และ OSI Application Transport Internet Network Physical Application Presentation Session Transport Network Data Link Physical

14 โปรโตคอลใน TCP/IP Application Transport Internet Network Physical FTP TELNET SMTP TFTP NFS NTP SNMP NNTP DNS BOOTP DHCP HTTP X-windows TCP UDP IP Network Driver Software

15 การส่งข้อมูลจากต้นทางไปยัง ปลายทาง มีวิธีการส่ง 2 ลักษณะ  Connection-oriented – มีการสถาปนา ช่องทางการสื่อสารทั้งสองด้านก่อนเริ่ม ส่งข้อมูล (TCP)  Connectionless – พยายามส่งข้อมูล ให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องสถาปนาช่อง ทางการสื่อสาร (UDP) โปรโตคอลสำหรับการสื่อสารข้อมูล

16 คือหมายเลขที่แบ่งแยกการบริการบน เซิร์ฟเวอร์ FTP 20, TELNET 23, SMTP 25, HTTP 80 ลักษณะและข้อกำหนดของหมายเลข พอร์ต  0 – ไม่ใช้  1-255 – สงวนสำหรับหมายเลขที่นิยม และรู้เป็นส่วนใหญ่  256-1023 – อื่นๆ สำหรับใช้ในระบบ  1024-65535 -- หมายเลขทั่วไปที่ใช้ได้ ใน Unix จะบันทึกหมายเลขและชื่อไว้ ใน /etc/services หมายเลขพอร์ต

17 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของระบบ Internet Introduction to TCP/IP ประกาย นาดี Homepage: ศูนย์คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google