งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของระบบ Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของระบบ Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบของระบบ Internet
Introduction to TCP/IP ประกาย นาดี Homepage: ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 TCP/IP คืออะไร Transmission Control Protocol / Internet Protocol
คือชุดโปรโตคอลของเครือข่ายสำหรับใช้ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสองโปรโตคอลคือ TCP และ IP

3 คุณลักษณะของ TCP/IP ใช้สำหรับบริการให้เกิดการเชื่อมต่อ ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็น Internet ไม่ขึ้นกับโทโปโลยีของเครือข่าย ลักษณะฮาร์ดแวร์ และระบบปฏิบัติการ มีเลขบอกตำแหน่งที่เป็นหนึ่งเดียว มีมาตรฐานรองรับในระดับสูง

4 TCP/IP Internetworking

5 อุปกรณ์ทางเครือข่าย อุปกรณ์สำหรับเครือข่าย LAN
4/4/2017 อุปกรณ์ทางเครือข่าย อุปกรณ์สำหรับเครือข่าย LAN อุปกรณ์สำหรับเครือข่าย WAN

6 ซอฟแวร์เครือข่ายของ TCP/IP
การบริการ อยู่ภายใต้มาตรฐานของซอฟแวร์เครือข่าย และมักจะมีมาให้ในระบบปฏิบัติการ

7 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Internet ในทางเทคนิค
ISOC – Internet Society. ผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งส่งเสริมให้มีการใช้งาน Internet ในการวิจัยและติดต่อสื่อสาร IAB – Internet Architecture Board. หน่วยงานทางเทคนิค ภายใต้ ISOC IETF – Internet Engineering Task Force. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Internet IRTF – Internet Research Task Force. หน่วยงานวิจัยเพื่อให้สร้างคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในอนาคต

8 หน่วยงานควบคุม Internet
DDN (Defense Data Network) – หน่วยงานของรัฐในอเมริกา ที่จัดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Internet DDN NIC (Network Information Center) IANA (Internet Assigned Numbers Authority) NOC (Network Operations Center)

9 ลำดับของการเกิดมาตรฐาน
RFC Internet Draft Proposed Standard Draft Standard Official Standard

10 ระดับของโปรโตคอลของ Internet
Required Recommended Elective Limited use Not recommended

11 เอกสารทาง Internet RFC (Request For Comment) STD (Standard)
FYI (For Your Information)

12 ลำดับชั้นของสถาปัตยกรรม TCP/IP
Network Application End-to-end Services Routing Network Transmission Application Transport Internet Network Physical

13 ลำดับชั้นของ TCP/IP และ OSI
Application Application Presentation Session Transport Transport Internet Network Network Data Link Physical Physical

14 FTP TELNET SMTP TFTP NFS NTP SNMP NNTP DNS BOOTP DHCP HTTP X-windows
โปรโตคอลใน TCP/IP Application FTP TELNET SMTP TFTP NFS NTP SNMP NNTP DNS BOOTP DHCP HTTP X-windows Transport TCP UDP Internet IP Network Network Driver Software Physical

15 โปรโตคอลสำหรับการสื่อสารข้อมูล
การส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง มีวิธีการส่ง 2 ลักษณะ Connection-oriented – มีการสถาปนาช่องทางการสื่อสารทั้งสองด้านก่อนเริ่มส่งข้อมูล (TCP) Connectionless – พยายามส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องสถาปนาช่องทางการสื่อสาร (UDP)

16 หมายเลขพอร์ต คือหมายเลขที่แบ่งแยกการบริการบนเซิร์ฟเวอร์
FTP 20, TELNET 23, SMTP 25, HTTP 80 ลักษณะและข้อกำหนดของหมายเลขพอร์ต 0 – ไม่ใช้ 1-255 – สงวนสำหรับหมายเลขที่นิยมและรู้เป็นส่วนใหญ่ – อื่นๆ สำหรับใช้ในระบบ หมายเลขทั่วไปที่ใช้ได้ ใน Unix จะบันทึกหมายเลขและชื่อไว้ใน /etc/services

17 คำถาม


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของระบบ Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google