งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

705321 Marketing Principles วัตถุประสงค์  เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ราคาสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่  เพื่อให้สามารถอธิบายกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน การตั้งราคาสำหรับส่วนประสมผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "705321 Marketing Principles วัตถุประสงค์  เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ราคาสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่  เพื่อให้สามารถอธิบายกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน การตั้งราคาสำหรับส่วนประสมผลิตภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 705321 Marketing Principles วัตถุประสงค์  เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ราคาสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่  เพื่อให้สามารถอธิบายกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน การตั้งราคาสำหรับส่วนประสมผลิตภัณฑ์  เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับราคา บทที่ 11 กลยุทธ์ราคา (Pricing Strategies)

2 กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่  Innovative Product  Me-Too Product กลยุทธ์ราคาสำหรับส่วนประสม ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การปรับราคา

3 Price Range การตั้งราคาเริ่มแรกสูง (Market Skimming Pricing) กลยุทธ์ราคาสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ( ก ) กรณี Innovative Product ตักตวงกำไรในระยะแรก เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เหมาะกับสินค้าที่ราคาแสดง ภาพลักษณ์ที่แตกต่าง อุปสงค์ ไม่ยืดหยุ่นต่อราคา (Inelastic Demand) สินค้าไฮเทค เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงเร็ว เวชภัณฑ์ ขึ้นราคายาก ลดราคาง่าย ลด ราคาเมื่อมีคู่แข่งรายใหม่

4 Price Range การตั้งราคาเจาะตลาด (Market Penetration Pricing) กลยุทธ์ราคาสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ( ก ) กรณี Innovative Product ต้องการส่วนครองตลาดใน ระยะแรก สร้างฐานลูกค้า เมื่อขายได้มากขึ้น จะทำให้ ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการ กระจายสินค้าลดลง ทำให้ ได้เปรียบคู่แข่ง เหมาะกับ ตลาดที่ให้ความสำคัญ ต่อราคา (Price Sensitive : Elastic Demand)

5 2. High-value Strategy 5. Average Strategy 8. False economy Strategy 3. Superb-value Strategy 6. Good-value Strategy 9. Economy Strategy 1. Premium Strategy 4. Overcharging Strategy 7. Rip-off Strategy H M L Product Quality HML Price กลยุทธ์ราคาสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ( ข ) กรณี Me-Too Product ให้พิจารณานโยบายของบริษัท คู่แข่งขัน และความต้องการของตลาด

6 กลยุทธ์ราคาสำหรับส่วน ประสมผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์แนวระดับราคา กลยุทธ์ราคาที่เลือกสิ่งพิเศษ ประกอบ กลยุทธ์ราคาสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน กลยุทธ์ราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้

7 1. แนวระดับราคา (Product Line Pricing) พิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งหมด ในกลุ่ม ตั้งราคาแตกต่างกันตามคุณภาพ รูปแบบ ขนาด ฯลฯ ในลักษณะระดับ ราคาต่อเนื่องกัน ราคาในแต่ละช่วงไม่จำเป็นต้องห่าง เท่า ๆ กัน แต่จะต้องไม่ใกล้เคียงกัน เกินไป ไม่ห่างกันเกินไป 120 B.575 B.99 B.

8 2. ราคาที่เลือกสิ่งพิเศษ ประกอบได้ (Optional Product Pricing) พิจารณาคุณลักษณะที่ลูกค้าสนใจ เพิ่มเติมจากสินค้ามาตรฐาน แยกราคาของสินค้าหลัก (Main Product) และสิ่งพิเศษประกอบ (Option) ออกจากกัน จุดประสงค์เพื่อให้สินค้าหลักมีราคา ต่ำ แข่งขันกับคู่แข่งได้ และสามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ แตกต่างกันด้านราคา

9 3. ราคาสินค้าที่ต้องใช้ ร่วมกัน (Captive Product Pricing) พิจารณาความจำเป็นในการใช้สินค้า อย่างน้อย 2 ชนิดร่วมกัน ส่วนมากตั้งราคาสินค้าหลัก (Main Product) ต่ำ เพื่อให้ขายได้ง่าย และ ตั้งราคาสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกัน (Captive Product) ในราคาที่สูง ตัวอย่าง  Camera : Film  Printer : Ink Cartridge

10 4. ราคาผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By-Product Pricing) พิจารณาสินค้าที่เป็นผลพลอยได้ (By-Product) จากกระบวนการผลิต สินค้าหลัก (Main Product) ตั้งราคาต่ำพอให้คุ้มกับต้นทุนการ เก็บ การขนส่ง การทำลาย ฯลฯ เพื่อ จะนำรายได้มาชดเชยเป็นส่วนลด ของสินค้าหลัก ตัวอย่าง  ถั่วเหลือง --> น้ำมันพืช --> กากถั่ว เหลือง  สินค้าประเภทอาหาร ส่วนที่ แตกหัก

11 กลยุทธ์การปรับราคา ส่วนลดและส่วนยอมให้ การกำหนดราคาที่แตกต่างกัน การตั้งราคาเชิงจิตวิทยา การตั้งราคาเพื่อส่งเสริมการตลาด การตั้งราคาตามแนวภูมิศาสตร์

12 1. ส่วนลดและส่วนยอมให้ (Discount and Allowance) การลดราคาลงจากราคาที่กำหนดไว้ เดิม โดยถือเป็นการลดราคาใน ลักษณะปกติที่มีจุดประสงค์บาง ประการ  ส่วนลดเงินสด (Cash Discount)  ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount)  ส่วนลดตามหน้าที่ (Functional Discount) หรือส่วนลดการค้า (Trade Discount)  ส่วนลดตามฤดูกาล (Seasonal Discount)  ส่วนยอมให้ (Allowance) SALE ! 3 FOR 2

13 2. การกำหนดราคาที่ แตกต่างกัน (Discriminatory Pricing) เป็นการกำหนดราคาสินค้าชนิด เดียวกัน แตกต่างกันตามลักษณะ ต่าง ๆ  ราคาแตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้า (Customer Segment Pricing)  ราคาแตกต่างกันตามรูปแบบ สินค้า (Product Form Pricing)  ราคาแตกต่างกันตามที่ตั้ง (Location Pricing)  ราคาแตกต่างกันตามเวลา (Time Pricing)

14 3. การตั้งราคาเชิงจิตวิทยา (Psychological Pricing) เป็นการตั้งราคาโดยคำนึงถึง ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับการที่ ผู้บริโภครับรู้ในคุณภาพของสินค้า ใช้หลักของราคาอ้างอิง (Reference Price) เช่น ราคาในอดีตกับราคาใน ปัจจุบัน หรือเปรียบเทียบราคากับ สินค้าของคู่แข่งโดยผู้บริโภค  ราคาหีบห่อรวม (Multiple Pricing)  ราคาเลขคี่ (Odd Pricing)

15 4. การตั้งราคาเพื่อส่งเสริม การตลาด (Promotional Pricing) เป็นการลดราคาสินค้าลงชั่วคราว เพื่อให้มียอดขายในช่วงนั้นเพิ่มขึ้น  ราคาล่อใจ (Loss Leader Pricing)  ราคาพิเศษตามเหตุการณ์ (Special Event Pricing)  ส่วนลด (Mark-Down)

16 5. การตั้งราคาตามแนว ภูมิศาสตร์ (Geographical Pricing) ใช้การแบ่งเขตทางภูมิศาสตร์เป็น เกณฑ์ในการกำหนดราคา โดย พิจารณาวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าที่ กระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่ห่างไกล กัน  การตั้งราคา ณ จุดเริ่มต้น โดยผู้ ซื้อต้องชำระค่าขนส่ง (F.O.B. Origin Pricing)  การตั้งราคาส่งมอบราคาเดียวกัน (Uniform Delivered Pricing)  การตั้งราคาตามเขต (Zone Pricing)  การตั้งราคาจากจุดฐาน (Base- Point Pricing)

17 705321 Marketing Principles วัตถุประสงค์  เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ราคาสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่  เพื่อให้สามารถอธิบายกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน การตั้งราคาสำหรับส่วนประสมผลิตภัณฑ์  เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ที่ใช้ในการปรับราคา บทที่ 11 กลยุทธ์ราคา (Pricing Strategies)


ดาวน์โหลด ppt 705321 Marketing Principles วัตถุประสงค์  เพื่อให้เข้าใจกลยุทธ์ราคาสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่  เพื่อให้สามารถอธิบายกลยุทธ์ต่าง ๆ ใน การตั้งราคาสำหรับส่วนประสมผลิตภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google