งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน Elasticity of Demand and Supply.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน Elasticity of Demand and Supply."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน Elasticity of Demand and Supply

2 ความยืดหยุ่น (Elasticity) การวัดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อหรื อปริมาณขายสินค้าต่อการเปลี่ยนแปลงของ ตัวกำหนดปริมาณซื้อหรือปริมาณขายนั้น

3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือความยืดหยุ่นไขว้ (Cross Price Elasticity of Demand)

4 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand : Ed ) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อต่อ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้น Ed = %  Q %  P

5 วิธีการวัดค่าความยืดหยุ่น การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Demand) การวัดค่าความยืดหยุ่นแบบช่วง (Arc Elasticity of Demand)

6 การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Demand) P Q P1P1 P2P2 Q1Q1 Q2Q2 A B P 1 : ราคาเดิม P 2 : ราคาใหม่ Q 1 : ปริมาณเดิม Q 2 : ปริมาณใหม่ ความยืดหยุ่น ณ จุด A เท่ากับ ? Q เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด เมื่อ P เพิ่มขึ้น

7 %  Q Ed = %  Q %  P ถ้าเดิม ปริมาณเท่ากับ 100 ทำให้  Q = Q 1 - Q 2 Q1Q1 x 100 %  Q ถ้าเดิม ปริมาณเท่ากับ Q 1 ทำให้  Q = Q 1 - Q 2

8 Q 1 - Q 2 Q1Q1 x 100 %  Q = P 1 - P 2 P1P1 x 100 %  P =

9 Ed = %  Q %  P = Q 1 - Q 2 Q1Q1 x 100 P 1 - P 2 P1P1 x 100 Q 1 - Q 2 Q1Q1 P 1 - P 2 P1P1 x =

10 Ed = %  Q %  P Q 1 - Q 2 Q1Q1 P 1 - P 2 P1P1 x Ed = Q 2 - Q 1 Q1Q1 P 2 - P 1 P1P1 x Ed =

11 สมมติจะมีการจัดแสดงดนตรี ถ้าตั้งราคาบัตรไว้ที่ 250 บาท พบว่าจะสามารถขายบัตรได้ 600 บัตร แต่ถ้าเพิ่ม ราคาบัตรเป็น 350 บาท จะขายบัตรได้ 350 บัตร ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าเท่ากับเท่าใด P 1 : 250 บาท Q 1 : 600 บัตร P 2 : 350 บาท Q 2 : 350 บัตร

12 Q 1 - Q 2 Q1Q1 P 1 - P 2 P1P1 x Ed = 600 - 350 600 250 - 350 250 x = 600 100 250 x = 1.04 =

13 Ed = 1.04 ถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% จะทำให้ปริมาณซื้อ เปลี่ยนแปลงไป 1.04% ในทิศทางตรงข้าม ถ้าราคาเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้ปริมาณซื้อลดลง 1.04% ถ้าราคาลดลง 1% จะทำให้ปริมาณซื้อเพิ่มขึ้น 1.04%

14 P Q 250 350 600 350 A B Ed = - 1.04 Ed = ?

15 P 1 : 350 บาท Q 1 : 350 บัตร P 2 : 250 บาท Q 2 : 600 บัตร Q 1 - Q 2 Q1Q1 P 1 - P 2 P1P1 x Ed = 350 - 600 350 350 - 250 350 x = 250 350 100 350 x = 2.5 =

16 P Q 250 350 600 350 A B Ed = - 1.04 Ed = - 2.5

17 การวัดค่าความยืดหยุ่นแบบช่วง (Arc Elasticity of Demand) Ed = %  Q %  P : เทียบการเปลี่ยนแปลงกับค่าเฉลี่ยของ P หรือ Q

18 %  Q เดิม Q เท่ากับ Q 1 ทำให้  Q = Q 1 - Q 2 %  Q Q 1 + Q 2 2 Q 1 - Q 2 x 100 Q 1 + Q 2 2 เดิม Q เท่ากับ 100 ทำให้  Q =

19 %  Q = Q 1 - Q 2 x 100 Q 1 + Q 2 2 %  P = P 1 - P 2 x 100 P 1 + P 2 2

20 Ed = %  Q %  P Q 1 - Q 2 Q 1 + Q 2 P 1 - P 2 P 1 + P 2 x = = Q 1 - Q 2 x 100 Q 1 + Q 2 2  P 1 - P 2 x 100 P 1 + P 2 2

21 Ed = %  Q %  P Q 1 - Q 2 Q 1 + Q 2 P 1 - P 2 P 1 + P 2 x Ed =

22 สมมติจะมีการจัดแสดงดนตรี ถ้าตั้งราคาบัตรไว้ที่ 250 บาท พบว่าจะสามารถขายบัตรได้ 600 บัตร แต่ถ้าเพิ่ม ราคาบัตรเป็น 350 บาท จะขายบัตรได้ 350 บัตร ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามีค่าเท่ากับเท่าใด P 1 : 250 บาท Q 1 : 600 บัตร P 2 : 350 บาท Q 2 : 350 บัตร

23 600 - 350 600 + 350 250 - 350 250 + 350 x = 250 950 100 600 x = 1.58 = Q 1 - Q 2 Q 1 + Q 2 P 1 - P 2 P 1 + P 2 x Ed =

24 1.58 ถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% จะทำให้ปริมาณซื้อ เปลี่ยนแปลงไป 1.58% โดยเฉลี่ย ในทิศ ทางตรงข้าม ถ้าราคาเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้ปริมาณซื้อลดลง 1.58% โดยเฉลี่ย ถ้าราคาลดลง 1% จะทำให้ปริมาณซื้อเพิ่มขึ้น 1.58% โดยเฉลี่ย

25 P 1 : 350 บาท Q 1 : 350 บัตร P 2 : 250 บาท Q 2 : 600 บัตร 350 - 600 350 + 600 350 - 250 350 + 250 x = 250 950 100 600 x = 1.58 = Q 1 - Q 2 Q 1 + Q 2 P 1 - P 2 P 1 + P 2 x Ed =

26 P Q 250 350 600 350 A B Ed = - 1.58

27 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าและ ความสัมพันธ์กับรายรับของผู้ขาย 350 P Q อุปสงค์ต่อบัตรดนตรี D ผู้บริโภคจ่าย ? = 122,500 รายรับของผู้ขาย = 350 x 350 = 122,500 (TR) (P x Q) B

28 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าและ ความสัมพันธ์กับรายรับของผู้ขาย Ed = %  Q %  P ถ้า %  Q > %  P   Ed  > 1 ถ้า %  Q < %  P   Ed  < 1 ถ้า %  Q = %  P   Ed  = 1 ถ้า %  Q = 0   Ed  = 0 ถ้า %  P = 0   Ed  = 

29 Price Elasticity of Demand

30 1. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมาก (Elastic Demand ; 1 <  Ed  <  ) %  Q > %  P P Q 4 5 100 50 PTR P x Q = P x Q =

31 2. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อย (Inelastic Demand ; 0 <  Ed  < 1) P Q %  Q < %  P 4 5 100 90 PTR P x Q = P x Q =

32 3. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นคงที่ (Unitary Elastic Demand ;  Ed  = 1) %  Q = %  P 4 5 100 80 400 บาท PTR คงที่ P Q 400 บาท

33 4. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด (Perfectly Elastic Demand ;  Ed  =  ) P Q %  P = 0 TR มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณซื้อ 4 D 50100

34 5. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อยที่สุด (Perfectly Inelastic Demand ;  Ed  = 0) P Q %  Q = 0 TR มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับราคา 4 D 100 5

35 ความ ยืดหยุ่น ค่าความ ยืดหยุ่น การเปลี่ยนแปลงราคา ราคาเพิ่มราคาลด Elastic 1 <  Ed  <  รายได้รวมลดลงรายได้รวมเพิ่มขึ้น Unitary Elastic  Ed  = 1 รายได้รวมคงที่ Inelastic 0 <  Ed  < 1 รายได้รวมเพิ่มขึ้นรายได้รวมลดลง สรุป

36 P Q 250 350 600 350 A B Ed = - 1.04 Ed = - 2.5 กรณีที่เส้นอุปสงค์เป็นเส้นตรง ค่าความยืดหยุ่นจะไม่เท่ากันทุกจุด

37 P Q P Q A B0 กำหนดให้ C เป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง AB ถ้าเดิมราคา OP เพิ่มขึ้นเป็น OA ความยืดหยุ่น ณ จุด C เท่ากับ ? P 1 = OPQ 1 = OQ P 2 = OAQ 2 = O C

38 Ed = %  Q %  P Q 1 - Q 2 Q1Q1 P 1 - P 2 P1P1 x = P Q A B C P Q0 OQ - O OQ OP - OA OP x = OQ AP OP x = AP =

39 P Q A B C P Q0 Ed = OP AP Ed = CQ AP APC และเป็นสามเหลี่ยมคล้าย CQ AP = BQ PC = BC AC = 1

40 CQ AP = BQ PC = BC AC = 1 P Q A B C P Q0 Ed = CQ AP จาก = BC AC = – 1  Ed  = BC AC = 1 Ed ณ จุด C

41 P Q A B0 M Ed ณ จุด M = ?  Ed  = BM AM < 1  Ed  = BN AN > 1 ณ จุด N N ณ จุด A ณ จุด B  Ed  = AB O =   Ed  = O AB = 0

42 P Q 0  Ed  = 1  Ed  = 0  Ed  =  1 <  Ed  <  0 <  Ed  < 1 PTR

43 P Q 0  Ed  = 1  Ed  = 0  Ed  =  1 <  Ed  <  0 <  Ed  < 1 PTR

44 ลักษณะของสินค้าที่มีผลต่อความยืดหยุ่น ของอุปสงค์ต่อราคา

45 สินค้าชนิดที่ 1 Ed = - 5 สินค้าชนิดที่ 2 Ed = - 2  Ed  สินค้า 1 >  Ed  สินค้า 2 ถ้าราคาสินค้า 1 และ 2 มีการเปลี่ยนแปลงใน สัดส่วนที่เท่ากันแล้ว สินค้าชนิดที่ 1 จะมีสัดส่วน การเปลี่ยนแปลงของ Q มากกว่าสินค้าชนิดที่ 2 P Q1Q1 Q2Q2

46 สินค้า ก :  Ed  = 0.8 สินค้า ข :  Ed  = 0.4  Ed  ของ ก >  Ed  ของ ข สินค้า ก :  Ed  = 2 สินค้า ข :  Ed  = 4  Ed  ของ ก <  Ed  ของ ข

47 ลักษณะของสินค้าที่มีผลต่อความยืดหยุ่น ของอุปสงค์ต่อราคา 1. สินค้าที่จำเป็นและสินค้าที่ฟุ่มเฟือย  Ed  จำเป็น  Ed  ฟุ่มเฟือย < P Q จำเป็น Q ฟุ่มเฟือย

48 2. สินค้านั้นมีเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ผู้บริโภค ใช้จ่ายมากหรือน้อย  Ed  ราคาสูงเทียบกับรายได้  Ed  ราคาต่ำเทียบกับรายได้ > ดินสอ ราคา 5 บาทราคาเพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 100% รถยนต์ 300,000 บาทเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 100% Q % น้อย Q % มาก

49 3. สินค้าเสียหายง่ายและสินค้าคงทนถาวร  Ed  เสียหายง่าย  Ed  คงทนถาวร < P Q คงทน Q เสียหายง่าย ซ่อมแซมของเดิม

50  Ed  ทดแทนง่าย  Ed  ทดแทนยาก > 4. สินค้านั้นหาสินค้าอื่นมาทดแทนได้ง่ายหรือยาก P Q ทดแทนง่าย Q ทดแทนยาก หันไปซื้อสินค้า ทดแทน

51 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand : E Y ) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อต่อ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ E Y = %  Q %  Y

52 วิธีการวัดค่าความยืดหยุ่น การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Demand) การวัดค่าความยืดหยุ่นแบบช่วง (Arc Elasticity of Demand)

53 การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Demand) Q 1 - Q 2 Q1Q1 Y 1 - Y 2 Y1Y1 x E Y = Y 1 : รายได้เดิม Q 1 : ปริมาณเดิม Y 2 : รายได้ใหม่ Q 2 : ปริมาณใหม่

54 การวัดค่าความยืดหยุ่นแบบช่วง (Arc Elasticity of Demand) Q 1 - Q 2 Q 1 + Q 2 Y 1 - Y 2 Y 1 + Y 2 x E Y =

55 1.ถ้าเดิมผู้บริโภคมีรายได้เดือนละ 6,000 บาท ต่อมา ผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 7,000 บาท ทำให้บัตร เข้าชมดนตรีขายได้เพิ่มขึ้นจาก 600 บัตร เป็น 680 บัตร ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ เท่ากับเท่าใด 2. ถ้าเดิมผู้บริโภคมีรายได้เดือนละ 7,000 บาท ปริมาณการซื้อสินค้าชนิดหนึ่งคือ 5 หน่วย /เดือน ต่อมา รายได้ของผู้บริโภครายนี้ลดลงเหลือ 5,000 บาท ทำให้ ปริมาณการซื้อสินค้าชนิดนี้เพิ่มขึ้นเป็น 15 หน่วย/เดือน ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เท่ากับเท่าใด

56 Q 1 - Q 2 Q1Q1 Y 1 - Y 2 Y1Y1 x E Y = 600 - 680 600 6,000 - 7,000 6,000 x E Y = - 80 600 - 1,000 6,000 x E Y = = 0.8 Y 1 : 6,000 บาท Q 1 : 600 บัตร Y 2 : 7,000 บาท Q 2 : 680 บัตร 1.

57 E Y = 0.8 ถ้ารายได้เปลี่ยนแปลงไป 1% จะทำให้ปริมาณซื้อ เปลี่ยนแปลงไป 0.8% ในทิศทางเดียวกัน ถ้ารายได้เพิ่มขึ้น 1% จะทำให้ปริมาณซื้อเพิ่มขึ้น 0.8% ถ้ารายได้ลดลง 1% จะทำให้ปริมาณซื้อลดลง 0.8% บัตรชมดนตรีเป็น “ สินค้าปกติ ”

58 Q 1 - Q 2 Q1Q1 Y 1 - Y 2 Y1Y1 x E Y = 5 - 15 5 7,000 - 5,000 7,000 x E Y = - 10 5 2,000 7,000 x E Y = = - 7 Y 1 : 7,000 บาท Q 1 : 5 หน่วย Y 2 : 5,000 บาท Q 2 : 15 หน่วย 2.

59 E Y = - 7 ถ้ารายได้เปลี่ยนแปลงไป 1% จะทำให้ปริมาณซื้อ เปลี่ยนแปลงไป 7% ในทิศทางตรงกันข้าม ถ้ารายได้เพิ่มขึ้น 1% จะทำให้ปริมาณซื้อลดลง 7% ถ้ารายได้ลดลง 1% จะทำให้ปริมาณซื้อเพิ่มขึ้น 7% สินค้าชนิดนี้เป็น “ สินค้าด้อยคุณภาพ ”

60 EYEY บวก : “สินค้าปกติ” (Normal Goods) ลบ : “สินค้าด้อยคุณภาพ” (Inferior Goods) สรุป

61 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ความยืดหยุ่นไขว้ (Cross - Price Elasticity of Demand : E C ) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อต่อ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอื่นที่ เกี่ยวข้อง Ec = %  Q X %  P y

62 การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Demand) P y 1 : ราคา y เดิม Q x 1 : ปริมาณ x เดิม P y 2 : ราคา y ใหม่ Q x 2 : ปริมาณ x ใหม่ Q x 1 - Q x 2 Qx1Qx1 P y 1 - P y 2 Py1Py1 x E C =

63 การวัดค่าความยืดหยุ่นแบบช่วง (Arc Elasticity of Demand) Q x 1 - Q x 2 P y 1 - P y 2 x E C = P y 1 + P y 2 Q x 1 + Q x 2

64 1.สมมติว่าโค้กเพิ่มราคาขึ้น 10% ซึ่งทำให้เป็ปซี่สามารถ ขายได้เพิ่มขึ้น 5% ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ สำหรับเป็ปซี่ต่อราคาโค้ก มีค่าเท่ากับเท่าใด และโค้ก กับเป็ปซี่มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 2.ถ้าเดิมกาแฟราคา 100 บาท จะทำให้มีปริมาณซื้อ น้ำตาล 60 กิโลกรัม/เดือน ต่อมาราคากาแฟลดลงเหลือ 70 บาท พบว่าปริมาณการซื้อน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นเป็น 80 กิโลกรัม/เดือน กาแฟกับน้ำตาลมีความสัมพันธ์กัน อย่างไร และค่าความยืดหยุ่นไขว้ของน้ำตาลคือเท่าใด

65 5 10 E C = = 0.5 E C = %  Q X %  P y 1. P โค้กเพิ่มขึ้น 10% Q เป็ปซี่เพิ่มขึ้น 5% %  Q เป็ปซี่ %  P โค้ก =

66 E C = 0.5 ถ้าราคาโค้กเปลี่ยนแปลงไป 1% จะทำให้ปริมาณเป็ปซี่ เปลี่ยนแปลงไป 0.5% ในทิศทางเดียวกัน ถ้าราคาโค้กเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้ปริมาณซื้อเป็ปซี่ เพิ่มขึ้น 0.5% โค้กและเป็ปซี่เป็น “ สินค้าทดแทนกัน ” ถ้าราคาโค้กลดลง 1% จะทำให้ปริมาณซื้อเป็ปซี่ ลดลง 0.5%

67 60 - 80 60 100 - 70 100 x E C = - 20 60 30 100 x E C = = - 1.11 P กาแฟ 1 : 100 บาท Q น้ำตาล 1 : 60 กก. P กาแฟ 2 : 70 บาท Q น้ำตาล 2 : 80 กก. 2. Q น้ำตาล 1 - Q น้ำตาล 2 Q น้ำตาล 1 P กาแฟ 1 - P กาแฟ 2 P กาแฟ 1 x E C =

68 E C = - 1.11 ถ้าราคากาแฟเปลี่ยนแปลงไป 1% จะทำให้ปริมาณซื้อ น้ำตาลเปลี่ยนแปลงไป 1.11% ในทิศทางตรงกันข้าม ถ้าราคากาแฟเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้ปริมาณซื้อน้ำตาล ลดลง 1.11% กาแฟและน้ำตาลเป็น “ สินค้าประกอบกัน ” ถ้าราคากาแฟลดลง 1% จะทำให้ปริมาณซื้อน้ำตาล เพิ่มขึ้น 1.11%

69 ECEC บวก : “สินค้าทดแทนกัน” (Substitution Goods) ลบ : “สินค้าประกอบกัน” (Complementary Goods) สรุป

70 ความยืดหยุ่นของอุปทาน (Elasticity of Supply : Es) ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา (Price Elasticity of Supply) : เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณขายต่อ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้น Es = %  Q %  P

71 วิธีการวัดค่าความยืดหยุ่น การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Supply) Q 1 - Q 2 Q1Q1 P 1 - P 2 P1P1 x Es = การวัดค่าความยืดหยุ่นแบบช่วง (Arc Elasticity of Supply) Q 1 - Q 2 Q 1 + Q 2 P 1 - P 2 P 1 + P 2 x Es =

72 สมมติว่าเดิมราคาของข้าวถังละ 1,200 บาท ปริมาณขายเท่ากับ 150 ถัง ถ้าราคาข้าวเหลือถังละ 1,000 บาท ปริมาณขายเท่ากับ 120 ถัง ค่าความยืดหยุ่นของอุปทานเท่ากับเท่าใด P 1 : 1,200 บาท Q 1 : 150 บัตร P 2 : 1,000 บาท Q 2 : 120 บัตร

73 Q 1 - Q 2 Q1Q1 P 1 - P 2 P1P1 x Es = 150 - 120 150 1,200 - 1,000 1,200 x = 30 150 200 1,200 x = 1.2 =

74 Es = 1.2 ถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไป 1% จะทำให้ปริมาณขาย เปลี่ยนแปลงไป 1.2% ในทิศทางเดียวกัน ถ้าราคาเพิ่มขึ้น 1% จะทำให้ปริมาณขายเพิ่มขึ้น 1.2% ถ้าราคาลดลง 1% จะทำให้ปริมาณขายลดลง 1.2%

75 1. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นน้อยที่สุด (Perfectly Inelastic Supply ; Es = 0) %  Q = 0 P Q S 100 ค่าความยืดหยุ่นและลักษณะของเส้นอุปทาน

76 2. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นน้อย (Inelastic Supply ; 0 < Es < 1) %  Q < %  P P Q 4 5 100 110 S 25% 10%

77 3. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นคงที่ (Unitary Elastic Supply ; Es = 1) %  Q = %  P P Q 4 5 100 125 S 25%

78 4. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมาก (Elastic Supply ; 1 < Es <  ) %  Q > %  P P Q 4 5 100 160 S 25% 60%

79 5. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด (Perfectly Elastic Supply ; Es =  ) %  P = 0 P Q 4 S

80 Price Elasticity of Supply

81 ปัจจัยที่กำหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน 1.ประเภทของสินค้า 2.ระยะเวลาในการผลิต 3.ความยากง่ายในการผลิตสินค้า 4.ต้นทุนในการผลิต

82 1. ประเภทของสินค้า Es อุตสาหกรรม Es เกษตร > P Q อุตสาหกรรม Q เกษตร

83 2. ระยะเวลาในการผลิต Es ระยะเวลานาน Es ระยะเวลาสั้น < P Q นาน Q สั้น

84 3. ความยากง่ายในการผลิตสินค้า Es ยาก Es ง่าย < P Q ยาก Q ง่าย

85 4. ต้นทุนในการผลิต Es ต้นทุนสูง Es ต้นทุนต่ำ < P Q สูง Q ต่ำ


ดาวน์โหลด ppt ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน Elasticity of Demand and Supply.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google