งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความ พร้อมก่อนเรียน บทที่ 2 The Basics of Supply and Demand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความ พร้อมก่อนเรียน บทที่ 2 The Basics of Supply and Demand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความ พร้อมก่อนเรียน บทที่ 2 The Basics of Supply and Demand

3 Q1. การที่ Supply เลื่อนระดับดังภาพ เกิดขึ้น เนื่องจากสาเเหตุใดบ้าง ? Q&A: Supply & Demand A: Input Prices Technolo gy Expectati ons Weather Q2. ขอให้แสดงสมการของ Supply ? A: Q s = Q s (P) หรือ Q s = f(P,w,…)

4 Q3. ปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ Demand เลื่อนระดับ ? Q&A: Supply & Demand A: Income Price of Related Goods Expectations Tastes Q4. ขอให้แสดงสมการของ Demand ? A: Q D = Q D (P) หรือ Q x = f(P x, P y, I,..)

5 Q&A: Supply & Demand Q5. จากสมการของ Demand Qx = f(-Px, -Py, Pz, I,..) 5.1 สินค้า X เป็นสินค้าประเภทใด ? 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า X และสินค้า Y เป็น อย่างไร ? และมีชื่อเฉพาะว่าอย่างไร ? ขอให้ยกตัวอย่าง สินค้าดังกล่าว ? 5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า X และสินค้า Z เป็น อย่างไร ? และมีชื่อเฉพาะว่าอย่างไร ? ขอให้ยกตัวอย่าง สินค้าดังกล่าว ? A: สินค้า X เป็นสินค้าปกติ (Normal Good) เนื่องจาก.... A: เมื่อราคาสินค้า Y สูงขึ้น การบริโภคสินค้า X จะลดลง สินค้า X และสินค้า Y เป็นสินค้าประกอบกัน (Complements) เช่น กาแฟ และน้ำตาล A: เมื่อราคาสินค้า Z สูงขึ้น การบริโภคสินค้า X จะเพิ่มขึ้น สินค้า X และสินค้า Z เป็นสินค้าทดแทนกัน (Substitutions) เช่น กาแฟ และชา

6 Q&A: Supply & Demand Q6. จากสมการของ Demand สินค้า X เป็น สินค้าประเภทใด ?Qx = f(-Px, -I,..) A: สินค้า X เป็นสินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Good ) เนื่องจาก....

7 สรุป : ปัจจัยที่กำหนดการ เปลี่ยนแปลงของ Demand Income  Normal Good  Inferior Good เช่น ขึ้นรถเมล์ Price of related goods  Substitutes  Complements Expectations Tastes

8 2) The Market Mechanism

9 Q&A: Equilibrium Q7. จากภาพ การซื้อขายที่ P1 จะส่งผล ต่อตลาดอย่างไร ? A: เกิดอุปทาน ส่วนเกิน

10 ราคา ( บาท / หน่วย ) ปริมา ณ ( หน่วย ) D S Q0Q0 P0P0 P1P1 Surplu s E P2P2 Shortage กลไกตลาด คือ การปรับตัว ของ ราคาเพื่อ ทำให้ตลาดเข้า สู่ภาวะดุลยภาพ => ไม่มี excess demand or excess supply Figure: Supply and Demand. A7. A7.

11 3) Changes in Market Equilibrium

12 S’ D’ P2P2 Figure: New Equilibrium Following Shift in Demand and Supply. ราคา ( การใช้จ่ายในการ ท่องเที่ยว บาท / คน ) ปริมาณ นักท่องเที่ยว ( คน ) D S Q2Q2 P1P1 Q1Q1 Q8. กรณีความไม่สงบในภาคใต้ ส่งผลต่อตลาดการ ท่องเที่ยวในหาดใหญ่อย่างไร ? A8. A8.

13 สรุป : Changes in Market Equilibrium 3 Steps ในการวิเคราะห์ 1) ดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบต่อ D หรือ S หรือ ทั้งคู่ 2) กระทบในทิศทางใด ( ซ้าย - ขวา ) 3) ใช้กราฟ วิเคราะห์ผลที่มีต่อ ราคา ปริมาณ และดุลยภาพ

14 Q9. ความยืดหยุ่น (Elasticity) คืออะไร ? ขอให้นักศึกษาทบทวนเรื่องต่อไปนี้ด้วย ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ( Price elasticity of demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ ( Price elasticity of demand) ความยืดหยุ่นไขว้ ( Cross-price elasticity of demand) ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา (Price elasticity of supply) Q10. ความยืดหยุ่น ณ จุดใดๆ ในเส้นอุปสงค์ เดียวกันเป็นอย่างไร ?

15 ความยืดหยุ่น (Elasticity) คือ Percentage change in one variable resulting from a 1-percent increase in another ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ( Price elasticity of demand : E p ) คือ Percentage change in quantity demanded of good resulting from a 1- percent increase in its price 4) Elasticities of Supply and Demand E p = (%ΔQ)/(% ΔP) A9.

16 E p = (%ΔQ)/(% ΔP) % ΔQ คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ Q = ΔQ Q ΔQ Q x 100 % ΔP คือ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ P = ΔP P x 100 4) Elasticities of Supply and Demand

17 Price Inelastic E p < or = 1 Price Elastic E p > 1 Linear Demand Curve Q = a - bP Q = 8 - 2P 4) Elasticities of Supply and Demand

18 4 Figure: Linear Demand Curve. ราคา ( บาท / หน่วย ) ปริมา ณ ( หน่วย ) 4 8 2 E p = _ ∞ E p = _ 1 E p = 0 Q = 8 - 2P A1 0.

19 Figure: Infinitely Elastic Demand. ราคา ( บาท / หน่วย ) ปริมาณ ( หน่วย ) P* D A1 1. Q11. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเท่ากับ ∞ เป็น อย่างไร ? ( แสดงภาพ )

20 Figure:Completely Inelastic Demand. ราคา ( บาท / หน่วย ) Q* D ปริมาณ ( หน่วย ) Q12. ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเท่ากับ 0 เป็นอย่างไร ? ( แสดงภาพ ) A1 2.

21 Q13: ตัวกำหนดค่าความยืดหยุ่นของ อุปสง์ต่อราคา ?  คุณสมบัติของสินค้า นั้น - จำเป็น - ฟุ่มเฟือย  ความสามารถในการ ใช้ทดแทนกัน  เวลา E p D สูงในระยะ ยาว  การกำหนดขอบเขต ของตลาด เช่น เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ ( น้ำอัดลม ) น้ำส้มคั้น A1 3.

22 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Price elasticity of demand) คือ Percentage change in quantity demanded of good resulting from a 1-percent increase in income 4) Elasticities of Supply and Demand

23 ความยืดหยุ่นไขว้ ( Cross-price elasticity of demand) คือ Percentage change in quantity demanded of one good resulting from a 1-percent increase in the price of another 4) Elasticities of Supply and Demand

24 ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา (Price elasticity of supply) คือ Percentage change in quantity supplied of good resulting from a 1-percent increase in its price E p S = (%ΔQ s )/(% ΔP) 4) Elasticities of Supply and Demand

25 Q14: ตัวกำหนดความยืดหยุ่นของ อุปทานต่อราคา ?  ความสามารถของผู้ผลิตในการ เปลี่ยนแปลง ปริมาณผลผลิต  ช่วงเวลา => อุปทานจะมีความยืดหยุ่นสูง ในระยะยาว A1 4.

26 1. D & S ของข้าวสาลีดังนี้ Supply: Q S = 1800 + 240P Demand: Q D = 3550 - 266P ก. จงหา P และ Q ที่จุดดุลยภาพ หรือ P E, Q E ( พร้อมวาดรูปประกอบ ) ข. หาความยืดหยุ่นต่อราคาของ D และ S ณ. ราคาและปริมาณดังกล่าว ? ทราบมาว่าพวกคุณ กำลังเรียน วิชา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 พวกคุณช่วยผม ตอบปัญหาเหล่านี้ หน่อยได้ไหมครับ แบบฝึกหัดที่ท้ายบทที่ 2

27 แนวคำตอบ ราคาดุลยภาพคือ ราคาที่ทำให้ Q D =Q S  ได้ P E เอา P ที่ได้ไปแทนค่าใน สมการ D or S  ได้ Q E ความยืดหยุ่นต่อราคาของ D คือ ความยืดหยุ่นต่อราคาของ S คือ (3.46) (0.32) (- 0.35) (2,63 0)

28 1. D & S ของข้าวสาลีดังนี้ Supply: Q S = 1800 + 240P Demand: Q D = 3550 - 266P ก. จงหา P และ Q ที่จุดดุลยภาพ หรือ P E, Q E ( พร้อมวาดรูปประกอบ ) ข. หาความยืดหยุ่นต่อราคาของ D และ S ณ. ราคาและปริมาณดังกล่าว ? จากปัญหาน้ำท่วมทำให้ผลผลิตเสียหายส่งผลให้ ราคาข้าวสาลีเพิ่มสูงขึ้นเป็น 4 หน่วย นักศึกษาคิด ว่าความยืดหยุ่นต่อราคาของ D เปลี่ยนแปลงไป อย่างไร ทราบมาว่าพวกคุณ กำลังเรียน วิชา เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2 พวกคุณ ช่วยผมตอบปัญหา เหล่านี้หน่อยได้ ไหมครับ

29 แบบฝึกหัดที่ท้ายบทที่ 2 2. สมการ Demand และ Supply ของข้าวดังที่กำหนดให้ ขอให้นักศึกษาตอบคำถาม S: Q S = 4 + 4P D: Q D = 28 - 2P ก. หาราคา และปริมาณดุลภาพของข้าว และแสดงกราฟ ( โดยกำหนดจุดราคาและปริมาณดุลยภาพ ) ข. หากรัฐบาลกำหนดให้การซื้อขายข้าวที่ราคา 5 หน่วย จะส่งผลต่อตลาดข้าวอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt เฉลยแบบฝึกหัดเตรียมความ พร้อมก่อนเรียน บทที่ 2 The Basics of Supply and Demand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google