งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน Elasticity of Demand and Supply.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน Elasticity of Demand and Supply."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน Elasticity of Demand and Supply

2 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) หมายถึง อัตราการ เปลี่ยนแปลงความต้องการซื้อสินค้าต่อ อัตราการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ที่ กำหนดอุปสงค์ เช่น ราคา รายได้ ราคา สินค้าชนิดอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือความยืดหยุ่นไขว้ (Cross Price Elasticity of Demand)

4 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand) เป็นการวัดการ เปลี่ยนแปลงปริมาณความต้องการซื้อ สินค้าเมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลง โดยวัด ออกมาในรูปของร้อยละ Ed = %  Q %  P

5 วิธีการวัดค่าความยืดหยุ่น การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Demand) การวัดค่าความยืดหยุ่นแบบช่วง (Arc Elasticity of Demand)

6 การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Demand) P Q P1P1 P2P2 Q1Q1 Q2Q2 A B P 1 : ราคาเดิม P 2 : ราคาใหม่ Q 1 : ปริมาณเดิม Q 2 : ปริมาณใหม่ ความยืดหยุ่น ณ จุด A เท่ากับ ? Q เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด เมื่อ P เพิ่มขึ้น

7 Ed = %  Q %  P Q 1 - Q 2 Q1Q1 P 1 - P 2 P1P1 x Ed = Q 2 - Q 1 Q1Q1 P 2 - P 1 P1P1 x Ed = สูตรความยืดหยุ่นของอุปงค์แบบจุด (Point elasticity of Demand)

8 ตัวอย่าง สินค้าราคา 20 บาท มีคนซื้อ 10 ชิ้น แต่ราคาลดลงเป็น 18 บาท คน จะซื้อเพิ่มเป็น 15 ชิ้น ค่าความยืดหยุ่น ที่ A คือ

9 Q 2 - Q 1 Q1Q1 P 2 - P 1 P1P1 x Ed = 15 - 10 10 18 - 20 20 x = 5 10 2 20 x = 5 =

10 A B D Q P 18 0 1015

11 ค่าความยืดหยุ่นที่ A = -5 หมายถึงว่า ถ้า ราคาเปลี่ยนไป 1% ปริมาณซื้อจะ เปลี่ยนไป 5% ส่วนเครื่องหมายเป็นลบ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างราคาและ ปริมาณความต้องการซื้อมีทิศทางตรงกัน ข้าม ค่าความยืดหยุ่นจะพิจารณาเฉพาะตัว เลขเท่านั้น

12 สำหรับค่าความหยือหยุ่นที่จุด B คือ Q 1 - Q 2 Q2Q2 P 1 - P 2 P2P2 x Ed = 10 - 15 15 20 - 18 18 x = 5 15 2 18 x = 3 =

13 P Q 20 15 10 B A Ed = - 3 Ed = - 5

14 จะเห็นว่าค่าความยืดหยุ่นที่จุด A = -5 ที่ B = -3 ได้ค่าไม่เท่ากันทั้งๆที่การ เปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อ และราคา ที่มีค่าเท่ากัน เพียงแต่การใช้ราคาปริมาณ เริ่มแรกที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อ แก้ปัญหาว่าจะใช้ค่าใดเป็นเริ่มแรก การ คำนวณค่าความยืดหยุ่นจึงมีอีกสูตรหนึ่ง คือ

15 ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์บนช่วงใด ช่วงหนึ่งบนเส้นอุปสงค์ (Arc elasticity of demand) คือ ช่วง AB Ed = %  Q %  P Q 1 - Q 2 Q 1 + Q 2 P 1 - P 2 P 1 + P 2 x Ed =

16 P 1 : 20 บาท Q 1 : 10 ชิ้น P 2 : 18 บาท Q 2 : 15 ชิ้น 10 - 15 10 + 15 20 - 18 20 + 18 x = 5 25 2 38 x = 3.8 = Q 1 - Q 2 Q 1 + Q 2 P 1 - P 2 P 1 + P 2 x Ed =

17 ซึ่งค่า -3.8 นี้ไม่ว่าจะใช้ราคาและปริมาณใด เป็นตัวเริ่มต้นก็ตามจะได้ค่าเท่ากับ -3.8 เสมอ ซึ่งค่า -3.8 นี้ไม่ว่าจะใช้ราคาและปริมาณใด เป็นตัวเริ่มต้นก็ตามจะได้ค่าเท่ากับ -3.8 เสมอ P Q 18 20 15 10 B A Ed = - 3.8

18 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าและ ความสัมพันธ์กับรายรับของผู้ขาย Ed = %  Q %  P ถ้า %  Q > %  P   Ed  > 1 ถ้า %  Q < %  P   Ed  < 1 ถ้า %  Q = %  P   Ed  = 1 ถ้า %  Q = 0   Ed  = 0 ถ้า %  P = 0   Ed  = 

19 Price Elasticity of Demand

20 ปัจจัยที่กำหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ความยืดหยุ่นมาก (Elastic) ความยืดหยุ่นน้อย(Inelastic) - สินค้าที่มีของทดแทนได้มาก - สินค้าที่มีของทดแทนได้น้อย - สินค้าฟุ่มเฟือย - สินค้าจำเป็น - สินค้าคงทนถาวร - สินค้าที่มีราคาเพียงเล็กน้อย

21 1. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมาก (Elastic Demand ; 1 <  Ed  <  ) %  Q > %  P P Q 4 5 100 50 PTR P x Q = P x Q =

22 2. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อย (Inelastic Demand ; 0 <  Ed  < 1) P Q %  Q < %  P 4 5 100 90 PTR P x Q = P x Q =

23 3. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นคงที่ (Unitary Elastic Demand ;  Ed  = 1) %  Q = %  P 4 5 100 80 400 บาท PTR คงที่ P Q 400 บาท

24 4. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด (Perfectly Elastic Demand ;  Ed  =  ) P Q %  P = 0 TR มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณซื้อ 4 D 50100

25 5. อุปสงค์ที่มีความยืดหยุ่นน้อยที่สุด (Perfectly Inelastic Demand ;  Ed  = 0) P Q %  Q = 0 TR มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับราคา 4 D 100 5

26 ความ ยืดหยุ่น ค่าความ ยืดหยุ่น การเปลี่ยนแปลงราคา ราคาเพิ่มราคาลด Elastic 1 <  Ed  <  รายได้รวมลดลงรายได้รวมเพิ่มขึ้น Unitary Elastic  Ed  = 1 รายได้รวมคงที่ Inelastic 0 <  Ed  < 1 รายได้รวมเพิ่มขึ้นรายได้รวมลดลง สรุป

27 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand : E Y ) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อต่อ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ E Y = %  Q %  Y

28 วิธีการวัดค่าความยืดหยุ่น การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Demand) การวัดค่าความยืดหยุ่นแบบช่วง (Arc Elasticity of Demand)

29 การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Demand) Q 1 - Q 2 Q1Q1 Y 1 - Y 2 Y1Y1 x E Y = Y 1 : รายได้เดิม Q 1 : ปริมาณเดิม Y 2 : รายได้ใหม่ Q 2 : ปริมาณใหม่

30 การวัดค่าความยืดหยุ่นแบบช่วง (Arc Elasticity of Demand) Q 1 - Q 2 Q 1 + Q 2 Y 1 - Y 2 Y 1 + Y 2 x E Y =

31 ถ้าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้มี เครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าเป็นสินค้าปกติ (Normal Goods) หรือสินค้าฟุ่มเฟือย (Superior Goods) และถ้ามีเครื่องหมายเป็น ลบแสดงว่าเป็นสินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) เพราะเมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้น จะซื้อสินค้าชนิดนั้นลดลง

32 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ความยืดหยุ่นไขว้ (Cross - Price Elasticity of Demand : E C ) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อต่อ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอื่นที่ เกี่ยวข้อง Ec = %  Q X %  P y

33 การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Demand) P y 1 : ราคา y เดิม Q x 1 : ปริมาณ x เดิม P y 2 : ราคา y ใหม่ Q x 2 : ปริมาณ x ใหม่ Q x 1 - Q x 2 Qx1Qx1 P y 1 - P y 2 Py1Py1 x E C =

34 การวัดค่าความยืดหยุ่นแบบช่วง (Arc Elasticity of Demand) Q x 1 - Q x 2 P y 1 - P y 2 x E C = P y 1 + P y 2 Q x 1 + Q x 2

35 สินค้าที่เกี่ยวข้องกันแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้ สินค้าที่ใช้ประกอบกัน (Complementary Goods) เป็น สินค้าที่ในการอุปโภคบริโภคต้องใช้ร่วมกัน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่ง หนึ่งจะไม่สามารถบริโภคได้ เช่น รถยนต์และน้ำมัน เป็น ต้น ความสัมพันธ์ของสินค้าที่ต้องใช้ประกอบกันจะมีทิศทาง ตรงกันข้ามหรือเป็น - สินค้าทดแทนกัน (Substitute Goods) เป็นสินค้าที่ใน การอุปโภคบริโภค ถ้าหาสินค้าชนิดหนึ่งไม่ได้สามารถใช้ สินค้าอีกชนิดหนึ่งทดแทนได้ เช่น เนื้อหมูกับเนื้อไก่ เป็น ต้น ความสัมพันธ์ของสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้จะมีทิศทาง เดียวกันหรือเป็น +

36 ความยืดหยุ่นของอุปทาน (Elasticity of Supply : Es) ความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคา (Price Elasticity of Supply) : เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณขายต่อ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้านั้น Es = %  Q %  P

37 วิธีการวัดค่าความยืดหยุ่น การวัดความยืดหยุ่นแบบจุด (Point Elasticity of Supply) Q 1 - Q 2 Q1Q1 P 1 - P 2 P1P1 x Es = การวัดค่าความยืดหยุ่นแบบช่วง (Arc Elasticity of Supply) Q 1 - Q 2 Q 1 + Q 2 P 1 - P 2 P 1 + P 2 x Es =

38 1. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นน้อยที่สุด (Perfectly Inelastic Supply ; Es = 0) %  Q = 0 P Q S 100 ค่าความยืดหยุ่นและลักษณะของเส้นอุปทาน

39 2. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นน้อย (Inelastic Supply ; 0 < Es < 1) %  Q < %  P P Q 4 5 100 110 S 25% 10%

40 3. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นคงที่ (Unitary Elastic Supply ; Es = 1) %  Q = %  P P Q 4 5 100 125 S 25%

41 4. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมาก (Elastic Supply ; 1 < Es <  ) %  Q > %  P P Q 4 5 100 160 S 25% 60%

42 5. อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุด (Perfectly Elastic Supply ; Es =  ) %  P = 0 P Q 4 S

43 Price Elasticity of Supply

44 ปัจจัยที่กำหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน ความยากง่ายและเวลาที่ใช้ในการผลิต สินค้าที่สามารถผลิตได้ง่ายและใช้เวลาใน การผลิตสั้นอุปทานของสินค้ามีค่าความ ยืดหยุ่นสูง ปริมาณสินค้าคงคลัง สินค้าที่มีสินค้าคงคลัง สำรองมาก อุปทานของสินค้าจะมีความ ยืดหยุ่นสูง

45 ปัจจัยที่กำหนดค่าความยืดหยุ่นของอุปทาน ความหายากของปัจจัยการผลิต ถ้าปัจจัยที่ใช้ ในการผลิตสินค้ามีจำนวนจำกัดและหายาก ต้องใช้เวลาในการหาปัจจัยการผลิตนาน อุปทานของสินค้าชนิดนั้นจะมีความยืดหยุ่นต่ำ ระยะเวลา ถ้าระยะเวลานานความยืดหยุ่นของ อุปทานจะมากเพราะผู้ผลิตสามารถ เปลี่ยนแปลงการใช้ปัจจัยการผลิตได้ทุกชนิด แม้แต่เทคโนโลยีและเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ

46 ประโยชน์ของค่าความหยืดหยุ่นของอุปสงค์ ในการวางนโยบายหรือมาตรการของรัฐ เช่น การ จัดเก็บภาษีจากสินค้า รัฐจะต้องรู้ว่าสินค้านั้นมีความ หยืดหยุ่นเท่าไร เพื่อจะได้ทราบว่าภาระภาษีจะตกไป บุคคลกลุ่มใด ช่วยให้หน่วยุรกิจสามารถดำเนินกลยุทธทางด้านราคา ได้อย่างถูกต้องว่าสินค้าชนิดใดควรตั้งราคาสินค้าไว้สูง หรือต่ำเพียงใด ควรเพิ่มหรือลดราคาสินค้า จึงจะทำให้ รายได้รวมกำไรของธุรกิจจะเพิ่มขึ้น นำมาใช้ประกอบการพยากรณ์แนวโน้มกิจกรรมทาง เศรษฐกิจ


ดาวน์โหลด ppt ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน Elasticity of Demand and Supply.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google