งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างตราสินค้า แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บ้านสามช่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างตราสินค้า แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บ้านสามช่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างตราสินค้า แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บ้านสามช่อง

2

3 SWOT Strength Opportunities Weakness Threat

4 คนในชุมชนมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน พื้นที่ในชุมชนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หอยนางรม ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพังงา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เลือก อย่างหลากหลาย เช่น การฝึกมวยไทย ชม การเพาะเลี้ยงหอยนางรม การงมหอยตลับ และการตกหมึก เป็นต้น ท่าเทียบเรือของชุมชนสามารถเชื่อมโยงไป ยังสถานที่สำคัญได้รวดเร็ว และใช้เวลาน้อย กว่า ชุมชนตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินภูเก็ต ใช้เวลา เดินทาง 30 นาที

5 การประชาสัมพันธ์ยังไม่เพียงพอ คนในชุมชนยังขาดทักษะในการ สื่อสารด้านภาษา ไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ คราวละมากๆ ซึ่งในปัจจุบันมี บ้านพักที่รองรับเพียง 10 หลังคา เรือนเท่านั้น การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

6 แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ ใกล้กับชุมชน เช่น เขาตาปู เขา พิงกัน ถ้ำลอด บ้านกลางน้ำ และอ่าวพังงา เป็นต้น กระแสมวยไทยเป็นที่นิยมของ ชาวต่างชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กำลัง ได้รับความนิยม

7 ขาดการสนับสนุนแหล่งเงินทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว จากภาครัฐ การคมนาคมมาสู่ชุมชนยังไม่ สะดวก น้ำประปายังไม่พอเพียง

8 เจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) กลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติอายุ 18-45 ปี ที่ สนใจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต้องการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และสัมผัสความ สวยงามของธรรมชาติทางทะเล

9 บ้านสามช่องเหนือ เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้ วัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิต พื้นบ้านของชาวประมงชายฝั่ง อันดามัน

10 วิถีชุมชนชาวมุสลิมที่ประกอบ อาชีพทำประมง

11 ชุมชนชาวมุสลิม 100% ความเป็นมิตรของชุมชนบ้าน สามช่องเหนือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิตชาวประมง

12 Product มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ชมการเพาะเลี้ยงหอยนางรม งม หอยตลับ จับหมึก เป็นต้น Price ราคาสมเหตุสมผล รู้สึกคุ้มค่า กับเงินที่จ่ายไป

13 Place ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สำคัญ อาทิ เขาตะปู เขาพิงกัน ถ้ำลอด และบ้าน กลางน้ำ เป็นต้น การเดินทางจากสนามบินภูเก็ต สะดวก ใช้เวลาเพียง 30 นาที Promotion เน้นการท่องเที่ยวแบบ package และการประชาสัมพันธ์

14 การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน อาทิ รายการสมุดโคจร รายการ แจ๋ว กบนอกกะลา วิทยุชุมชนเป็น ต้น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ออนไลน์ อาทิ FACEBOOK และ E-MAIL โปรแกรมทัวร์มี 3 ประเภท คือ one day trips, three days two nights trips และ long stay trips


ดาวน์โหลด ppt การสร้างตราสินค้า แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บ้านสามช่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google